புதன், 19 செப்டம்பர், 2018

திருக்குறள் -சிறப்புரை :995


திருக்குறள் -சிறப்புரை :995
நகையுள்ளும் இன்னாது இகழ்ச்சி பகையுள்ளும்
பண்புள பாடறிவார் மாட்டு. --- ௯௯௫
விளையாட்டாகக்கூடப் பிறரை இகழ்வது  துன்பம் தருவதாகும் . பண்புடையார், பகைவர் மாட்டும் பண்பு உள்ளது என்று அவரையும் இகழ மாட்டார்.
“நகையினும் பொய்யா வாய்மை பகைவர்
புறஞ்சொல் கேளாப் புரைதீர் ஒண்மை.”--- பதிற்றுப்பத்து.
விளையாட்டாகக்கூடப் பொய் கூறுதலை அறியாமைக்குக் காரணமான வாய்மையும் பகைவரது புறங்கூறும் சொல்லைக் கேளாத குற்றமற்ற சிறந்த அறிவையும் உடையவனே. (செல்வக்கடுங்கோ வாழியாதன்.)


செவ்வாய், 18 செப்டம்பர், 2018

மெய்ப்பொருள் காண்பது அறிவு -82

மெய்ப்பொருள் காண்பது அறிவு -82
அருட்பிரகாச வள்ளலார்
இராமலிங்க அடிகள் : 1823 – 1873
 உருவ வழிபாட்டை- எதிர்த்தார்
பல தெய்வ வணக்கம் – வெறுத்தார்
அந்நியராட்சியைச் சாடினார்
சாதி, சமய வேறுபாடற்ற மக்கள் ஒற்றுமையை விரும்பினார். ஒளி வழிபாடு போற்றினார். சமரச சுத்த சன்மார்க்க சங்கம் அமைத்தார்.தர்ம சாலையில் அனைத்து மக்களும் ஒன்றாக அமர்ந்து உண்ண வழி வகுத்தார்.
’மதமான பேய் பிடியாதிருக்க வேண்டும்’ என்று வேண்டினார்.
’இச்சாதி சமய விகற்பங்களெல்லாம் தவிர்ந்தே
எவ்வுலகும் சன்மார்க்கம் பொதுவடைதல் வேண்டும்’ என்று விரும்பினார்.
’கண்மூடி வழக்கமெல்லாம் மண்மூடிப் போக’ விழைந்தார்.
‘ஒத்தாரும் உயர்ந்தாரும் தாழ்ந்தாரும் எவரும்
ஒருமையுளராகி உலகியல் நடத்த வேண்டும்’ என்றார்.
‘எத்துணையும் பேதமுறாது எவ்வுயிரும்
 தம் உயிர் போல் எண்ணி உள்ளே
 ஒத்துரிமை உடையவராய் உவக்கின்றார்.’ என்னும் நிலை வேண்டி  ஏங்கினார்.
 ‘சாதியிலே மதங்களிலே சமய நெறிகளிலே
 சாத்திரச் சந்தடிகளிலே கோத்திரச் சண்டையிலே
ஆதியிலே அபிமானித்து அலைகின்ற உலகீர்
அலைந்தலைந்து வீணேநீர் அழிதல் அழகலவே.’ என்று அறியாமையால் மூட நம்பிக்கைகளில் உழன்று அல்லலுறும் மக்களை எண்ணி இரங்கினார். 

திருக்குறள் -சிறப்புரை :994


திருக்குறள் -சிறப்புரை :994
நயனொடு நன்றி புரிந்த பயனுடையார்
பண்புபா ராட்டும் உலகு.---- ௯௯௪
அன்பொடு  அறம் பிறழாது நன்மை செய்து, யாவர்க்கும் பயன்படுபவர்தம்  பண்பினை உலகத்தார் பாராட்டி மகிழ்வர்.
“ நல்லிசை நிலைஇய நனந்தலை உலகத்து
இல்லோர் புன்கண் தீர நல்கும்
நாடல் சான்ற நயனுடை நெஞ்சின்.” –பதிற்றுப்பத்து.
அகன்ற உலகத்தில் நல்ல புகழை நிலைநாட்டும் பொருட்டு இல்லாதார் துன்பம் நீங்கும்படி வழங்கும் வள்ளல் தன்மை மிக்க, அன்பு நிறைந்த மனம் உடையவன்.(சேரலிரும்பொறை)


திங்கள், 17 செப்டம்பர், 2018

மெய்ப்பொருள் காண்பது அறிவு -81

மெய்ப்பொருள் காண்பது அறிவு -81                        
சமணம்
சமணர், பிறப்பு பலவென்றும் ஒரு பிறப்பின் கன்ம பலன்களுக்கு ஏற்ப மறுபிறப்பு அமைகின்றதென்றும் கொள்வர்.
 கன்மங்கள் தாமாகவே தத்தம் பலன்களைத் தரவல்லன, அதற்குக் கடவுள் ஒருவர் வேண்டா.
வீடு பேற்றிற்கு விரதங்கள் ஐந்து அவசியம். இவை ஐந்தனுள்ளும் அகிம்சையே தலையாயது. பிற உயிர்க்கு அணு அளவும்கூடத் தீங்கு செய்யார்.
படைப்புத் தொழிலைக் கொடுத்து இறைவனை மனித நிலைக்குத் தாழ்த்த விரும்பாத சமணர், மனிதனை அதாவது கேவல ஞானம் எய்திய பரிபூரண மனிதனைக் கடவுள் நிலைக்கு உயர்த்திக் கடவுளாக்கி வழிபடுகின்றனர்.
கடவுள் இல்லையென்னும் வாதம் 2500 ஆண்டுகளுக்கு முன்பே தோன்றிவிட்டது. சமண சமயத்தை விளக்கியவர் வர்த்தமானர் ( மகாவீரர் – கி.மு. 599)
பொருள்களின் முடிவுகள் பலவாகலாம் ; ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு நிலையிலிருந்து நோக்கச் சரியானதாகும். இங்ஙனம் பல முடிவுகளை அநேகாந்தங்களை (அநேக+ அந்தங்கள்) ஏற்கும் கொள்கையே அநேகாந்தவாதம் . சமணர்கள் அநேகாந்தவாதிகள் என்றழைக்கப்படுவர்.
சமணர்களின் அரிய பெரிய தமிழ்த்தொண்டு என்றும் ஏற்றுப் போற்றற்குரியதாக நின்று நிலவுகின்றது.

திருக்குறள் -சிறப்புரை :993


திருக்குறள் -சிறப்புரை :993
உறுப்பொத்தல் மக்களொப்பு அன்றால் வெறுத்தக்க
பண்பொத்தல் ஒப்பதாம் ஒப்பு..----- ௯௯௩
( உறுப்பு ஒத்தல் ; மக்கள் ஒப்பு ; பண்பு ஒத்தல்.)
மக்கள் தம் உடல் உறுப்புகளால் ஒப்புமை உடையவர் என்றாலும் நன் மக்களோடு ஒப்பாகாமையால் அது பொருந்தாது ; உறுப்புகளாலன்றிப் பண்பால் ஒத்திருத்தலே ஒப்புமையாகும்.
“குறித்தது கூறாமைக் கொள்வாரோ டேனை
உறுப்போ ரனையரால் வேறு. –குறள். 704
 பிறர் மனத்தில் உள்ளதை அவர் கூறாமலேயே அவர்தம் முகக் குறிப்பால் அறியும் ஆற்றல் பெற்றவரோடு ஏனைய பிறரும் உடல் உறுப்புகளால் ஒத்திருந்தாலும் உணரும் அறிவால் வேறுபட்டவராவர்.

ஞாயிறு, 16 செப்டம்பர், 2018

மெய்ப்பொருள் காண்பது அறிவு -80

மெய்ப்பொருள் காண்பது அறிவு -80
சமணம்
உலகத் தோற்றம்.
உலகில் நாம் காணும் பொருள்கள் அனைத்தும் ‘ஸ்கந்தங்களே’ (கூட்டுப் பொருள்) . இந்த அண்டம் முழுவதையும் சமணர் ஒரு ‘மகாஸ்கந்தம்’ என்பர். பஞ்சபூதங்களின் சேர்க்கைதான் பொருள்கள். இப்பஞ்சபூதங்கள் ஒவ்வொன்றும் மேலும் அழியக்கூடிய அதாவது மேலும் பிரியக்கூடிய பொருள்கள். எது ஸ்கந்தமோ அதாவது, எது கூட்டுப் பொருளோ அது அழிவுறும்..
   பொருளுக்கு அழிவு என்பது நிலைமாறுதல். ஒரு பொருள் அழிந்து விட்டதென்றால் அது இன்னொன்றாக மாறிவிட்டது என்பதே கருத்து. ஆக்கம் என்பது ஒன்றிலிருந்து இன்னொன்றை ஆக்கலாமே ஒழிய் எதுவுமேயில்லாமல் ஒன்றையும் ஆக்க முடியாது.
அணுக்கள்
மூலப் பொருள்களை அணுக்கள் என்பர் சமணர். மிகப்பெரிய இவ்வுலகம் அணுக்கள்லிலிருந்துதான் தோன்றுகிறது என்பதே சமணர் கொள்கை. அணு, பகுதிகளால் ஆகாதது ; அது வடிவமற்றது. எனினும் அதுவே வடிவங்கள் எல்லாவற்றிற்கும் தோற்றிடம்.  அணுவை அழிக்க முடியாது. அது என்றும் உள்ளது. என்றும் உள்ளதாகையால் அது (சிருஷ்டி) படைக்கப்பட்ட பொருளன்று. அணுக்களுக்குத் தன்மையோ, குணமோ எதுவும் கிடையாது. சேர்க்கையால் எண்ணிக்கை வேறுபாடுகளால் குணவியல்புகளும் பிறவும் தோன்றுகின்றன.
      சடப்பொருளை  (உலகம்) விளக்குதற்கு அணுக்கள், காலம், இடம் ஆகிய மூன்றும் போதாது எனக்கண்ட சமணர்கள் வேறு இரு தத்துவங்களைச் சேர்த்துக் கொண்டனர்.  1. இயக்கு சக்தி. 2. நிறுத்து சக்தி. இச் சொற்கள் பாவ புண்ணியங்களைக் குறிப்பனவல்ல.
இயக்கு சக்தி – தர்மம்
நிறுத்து சக்தி -  அதர்மம்
சமணருடைய தர்மம் அதாவது  இயக்கு சக்தி முதல் இயக்கத்தைக் கொடுக்க வல்லதல்ல. அதாவது இயக்கமற்று நிற்கும் ஒன்றை இயக்காது. இயக்கம் தொடங்கிவிட்டதனால் தொடர்ந்து இயக்கிக் கொண்டிருக்கத்தான் அதனால் முடியும். நிறுத்து சக்தியாகிய அதர்மம் அப்படியே தான் நிறுத்தாது. ஆனால் நிறுத்தப்பட்டதை அந்நிலையிலேயே வைத்திருக்கும்.
 அணுக்கள்தாம் உலகின் ஒடுக்கம் . இவற்றிலிருந்துதான் உலகம் உற்பத்தியாகும். இவற்றுக்குத் துணையாகக் காலம், ஆகாசம், தர்மம், அதர்மம் இவ்வைந்தையும் அசீவன் என்ற சொல்லால் குறிக்கின்றனர். ---தொடரும்… 

திருக்குறள் -சிறப்புரை :992


திருக்குறள் -சிறப்புரை :992
அன்புடைமை ஆன்ற குடிப்பிறத்தல் இவ்விரண்டும்
பண்புடைமை என்னும் வழக்கு.---- ௯௯௨
ஒருவன் யாவரிடத்தும் அன்புடையவன் என்றும்  நல்லொழுக்கமுள்ள குடியில் பிறந்தவன் என்றும் போற்றப்படுவதெல்லாம் பண்புடைமை என்னும் பெருமைக்குரிய குணம் அவனிடம் இருப்பதால்தால்தான்
“ பண்பு எனப்படுவது பாடறிந்து ஒழுகுதல்.” –கலித்தொகை,
பண்பு எனப்படுவது உலகத்தோடு ஒட்ட ஒழுகல். உலகம் என்றது உயர்ந்தோர் உறையும் இடம்.