வெள்ளி, 25 மே, 2018

திருக்குறள் -சிறப்புரை :886


திருக்குறள் -சிறப்புரை :886
ஒன்றாமை ஒன்றியார் கட்படின் எஞ்ஞான்றும்
பொன்றாமை ஒன்றல் அரிது.---- ௮௮௬
(கண்படின்)
ஒன்றிணைந்து வாழும் சுற்றத்தாரிடத்தே உட்பகை தோன்றிவிடின், அழியாமல் இருப்போம் என்பது எக்காலத்தும் அரிதாம்.
” முட்டிகை போல முனியாது வைகலும்
கொட்டி உண்பாரும் குறடுபோல் கைவிடுவர்.”—நாலடியார்.
தன்னை வெறுக்காமல் இருக்கும்படி,  சம்மட்டியைப்போலே அடிமேல் அடிவைத்துப் பிறரைத் தன்வயப்படுத்தி நாள்தோறும் உண்பவர்களும் காலம் வாய்த்தால் பற்றுக் குறடைப் போல் கைவிட்டு நீங்குவர். ( சம்மட்டி இரும்பை அடித்துப் பதமாக்குவதைப்போல் பிறரைத் தன் விருப்பத்திற்கு இசைந்து நடக்குமாறு செய்துவிடல்.)

வியாழன், 24 மே, 2018

திருக்குறள் -சிறப்புரை :885


திருக்குறள் -சிறப்புரை :885
உறல்முறையான் உட்பகை தோன்றின் இறல்முறையான்
ஏதம் பலவுந் தரும்.--- ௮௮௫
உறவு முறைமை உடைய ஒருவனிடத்து உட்பகை தோன்றிவிடின் அஃது ஒருவன் இறப்பதற்குக் காரணமான துன்பங்கள் பலவற்றையும் தரும்.
“ தெரிவுடையார் தீஇனத்தார் ஆகுதல் நாகம்
  விரி பெடையோடு ஆடி விட்டற்று.” –நாலடியார்.
 தெளிந்த அறிவுடையவர்கள் தீமை செய்யும் சிற்றினத்தாரோடு உறவுடையவராய் இருப்பது, நாகப் பாம்பு, பெட்டை விரியன் பாம்பொடு புணர்ந்து நீங்கினது போலாம்.
(நாகம், பெண் விரியன் பாம்பொடு புணர்ந்தால் இறந்துபடும் என்பர். அறிவியல் நோக்கில் ஆய்க.)


செவ்வாய், 22 மே, 2018

திருக்குறள் -சிறப்புரை :884


திருக்குறள் -சிறப்புரை :884
மனமாணா உட்பகை தோன்றின் இனமாணா
ஏதம் பலவுந் தரும்.--- ௮௮௪
மனம் மாறாத உட்பகை ஒருவனுக்குத் தோன்றிவிட்டால் அது அவனுக்குச் சுற்றத்தார் விலகிச் செல்வதற்குக் காரணமான துன்பங்கள் பலவற்றையும் கொடுக்கும்.
”கட்டு இலா மூதூர் உறைவு இன்னா”—இன்னாநாற்பது.
சுற்றமாகிய கட்டு இல்லாத பெருமையுடைய பழைய ஊரிலே வாழ்தல் துன்பமாம்.

திங்கள், 21 மே, 2018

திருக்குறள் -சிறப்புரை :883


திருக்குறள் -சிறப்புரை :883
உட்பகை அஞ்சித்தற் காக்க உலைவிடத்து
மட்பகையின் மாணத் தெறும். --- ௮௮௩
(உலைவு இடத்து)
உட்பகைக்கு அஞ்சித் தக்க நேரத்தில் ஒருவன்  தன்னைக் காத்துக் கொள்ள வேண்டும், இல்லையேல் குயவன் பசிய மண்கலத்தை அறுத்து எடுப்பதைப்போல் உட்பகை  அவனை அடியோடு அழித்துவிடும்.
“உள்ளத்தான் நள்ளாது உறுதித்  தொழிலர் ஆய்க்
கள்ளத்தான் நட்டார் கழி கேண்மை –தெள்ளிப்
புனல் செதும்பு நின்று அலைக்கும் பூங்குன்ற நாட
மனத்துக்கண் மாசாய் விடும். –நாலடியார்.
  சேற்றைப்போக்கித் தெளிவாய் நிற்கும் அருவி நீர் பொழியும்  அழகிய மலையுள்ள நாட்டை உடையவனே…!  மனத்தால் விரும்பாமல் உண்மையாக அன்புடையவர் என்று நம்பத்தக்க உறுதியான செயல்களைச் செய்யும் வஞ்சகமானவர்களுடைய நெருக்கமான உறவானது மனதில் குற்றம் உள்ளதாய் நிற்கும்; அதற்கு அஞ்ச வேண்டும்.

ஞாயிறு, 20 மே, 2018

திருக்குறள் -சிறப்புரை :882


திருக்குறள் -சிறப்புரை :882
வாள்போல் பகைவரை அஞ்சற்க அஞ்சுக
கேள்போல் பகைவர் தொடர்பு.--- ௮௮௨
வாள் போல் நேருக்கு நேர் நின்று ஏதிர்க்கும் பகைவரைக் கண்டு அஞ்ச வேண்டாம் ; உறவினர்போல் உடனிருந்து கேடு செய்யும் உட்பகைக் கொண்டோரைக் கண்டு அஞ்சி ஒதுங்க வேண்டும்.
“ நெஞ்சு அறிந்த கொடியவை மறைப்பினும் அறிபவர்
நெஞ்சத்துக் குறுகிய கரி இல்லை….” –கலித்தொகை.
தம் நெஞ்சு அறியத் தாம் செய்த தீவினைகளைப் பிறர் அறியாதவாறு மறைக்கவும் செய்வர், ஆயினும் அவர் தம்முடைய நெஞ்சுக்கு மறைத்தல் இயலாது. நெஞ்சத்தைக் காட்டிலும் அணுக்கமான சான்று வேறில்லை.சனி, 19 மே, 2018

திருக்குறள் -சிறப்புரை :881


திருக்குறள் -சிறப்புரை :881
நிழல்நீரும் இன்னாத இன்னா தமர்நீரும்
இன்னாவாம் இன்னா செயின்.----- ௮௮௧
ஒரு பருவத்தில் நிழலும் நீரும் இனிமை உடையனவாக இருந்தாலும் பின்னர் நோய் செய்வனவாகும் அதுபோல் சுற்றத்தார் இனியவரேயானாலும் உள்ளொன்று வைத்துப் புறமொன்று செய்வாராயின் அவர்களும் விலக்கிவைக்க வேண்டிய தீயவர்களே.
“ சுட்டு அறிப பொன்னின் நலம் காண்பார் கெட்டு அறிப
கேளிரான் ஆய பயன்.” –நான்மணிக்கடிகை.
பொன்னின் தரம் அரிய அதனை உருக்கி அறிவார்கள் ; உறவினரால் உண்டாகும் பயனைத் தம்முடைய செல்வம் எல்லாம் அழிந்து வறுமையுற்ற போதுதான் அறிவார்கள்.
வெள்ளி, 18 மே, 2018

திருக்குறள் -சிறப்புரை :880


திருக்குறள் -சிறப்புரை :880
உயிர்ப்ப உளரல்லர் மன்ற செயிர்ப்பவர்
செம்மல் சிதைக்கலா தார். --- ௮௮0
(உளர் அல்லர்)
பகைவருடைய தலைமையை அழிக்க இயலாதவர்  மூச்சு உடையவராயினும் உயிரோடு இருக்கின்றவர் அல்லர்.
“தும்பை தானே நெய்தலது புறனே
மைந்து பொருளாக வந்த வேந்தனைச்
சென்று தலை அழிக்கும் சிறப்பிற்று என்ப.” –தொல்காப்பியம்.
தும்பை என்னும் புறத்திணை, நெய்தல் என்னும் அகத்திணைக்குப் புறன் ஆகும். அத்திணை தன்னுடைய வலிமை பொருளாகக் கொண்டு எதிர்த்து வந்த வேந்தனை எதிர்த்துச் சென்று போரிட்டு அழிக்கும் சிறப்பினைக் கூறுவதாகும் என்பர் சான்றோர்.