ஞாயிறு, 26 மார்ச், 2017

திருக்குறள் – சிறப்புரை :499

திருக்குறள் – சிறப்புரை :499
சிறைநலனும் சீரும் இலரெனினும் மாந்தர்
உறைநிலத்தொடு ஒட்டல் அரிது.௪௯௯
பகைவர். அரண் வலிமையும் பிற சிறப்புகளும் இல்லாதிருப்பினும் அவர்கள் வாழும் இடத்திலேயே சென்று போர் செய்து வென்றுவிடல் என்பது அரிய செயலாகும்.
“ புலி சேர்ந்து போகிய கல் அளைபோல
 ஈன்ற வயிறோ இதுவே
 தோன்றுவன் மாதோ போர்க் களத்தானே.” – புறநானூறு.

புலி தங்கியிருந்து பின் இடம் பெயர்ந்து சென்ற கற்குகை போல. அவனைப் பெற்ற வயிறு இதுவே. அவனோ போர்க் களத்தில் காணத்தக்கவன்.

சனி, 25 மார்ச், 2017

திருக்குறள் – சிறப்புரை :498

திருக்குறள் – சிறப்புரை :498
சிறுபடையான் செல்லிடம் சேரின் உறுபடையான்
ஊக்கம் அழிந்து விடும். ---- ௪௯
சிறிய படை உடைய அரசனும் போரில் வெல்வதற்குரிய சரியான இடத்தைத் தேர்ந்தெடுப்பானாகில் பெரும் படை உடைய  அரசன் பொருந்தா இடத்தில் நின்று ஊக்கம் இழக்கவும்  படையும்  அழிந்து கெடும்.
“ குடப்பால் சிலுறை போலப்
படைக்கு நோய் எல்லாம் தான் ஆயினனே.” – புறநானூறு.

குடம் நிறைந்த பாலின்கண் தெளிந்த சிலவாகிய பிரை. பால் முழுவதையும் கெடுத்துவிடுவதைப் போல. பகைவரின் படைத்திரள் முற்றும் கெட்டு அழிய. அவன் ஒருவனே காரணமாயினன்.

வெள்ளி, 24 மார்ச், 2017

திருக்குறள் – சிறப்புரை :497

திருக்குறள் – சிறப்புரை :497
அஞ்சாமை அல்லால் துணைவேண்டா எஞ்சாமை
எண்ணி இடத்தாற் செயின். ------- ௪௯
செய்யவேண்டியவற்றை முறையாகச் சிந்தித்து நிகழ்த்தும் இடத்தோடு பொருத்திச் செய்பவருக்கு அஞ்சாமையைத் தவிர வேறு எந்தத் துணைவலிமையும் தேவையில்லை.
” நசைதர வந்தோர் நசை பிறக்கு ஒழிய
 வசைபட வாழ்ந்தோர் பலர்கொல்… புறநானூறு.
வேந்தே! ஆவலால் வெற்றிபெற விரும்பிவந்த பகைவர் .நின்னை எதிர்த்து வெற்றிபெற முடியாமல் இகழ்ச்சியுடன் வாழ்வாராயினர்; அவ்வாறு வாழ்பவர் பலரே.
வியாழன், 23 மார்ச், 2017

திருக்குறள் – சிறப்புரை :496

திருக்குறள் – சிறப்புரை :496
கடலோடா கால்வல் நெடுந்தேர் கடலோடும்
நாவாயும் ஓடா நிலத்து. ----- ௪௯
வலிய சக்கரங்களை உடைய நெடிய தேர் கடலில் ஓடாது ; கடலில் ஓடும் கப்பல் நிலத்தில் ஓடாது.
 எந்த ஒன்றின் இருப்பும் இயக்கமும் அதனதன் இடத்திலேதான் பெருமைபெறும் ; இஃது இயற்கையின் நியதி. இடம் மாறினால் தடம் மாறும்.


செவ்வாய், 21 மார்ச், 2017

திருக்குறள் – சிறப்புரை :494

திருக்குறள் – சிறப்புரை :494
எண்ணியார் எண்ணம் இழப்பர் இடனறிந்து
துன்னியார் துன்னிச் செயின். -------- ௪௯௪
தக்க இடத்தைத் தேர்ந்து பகவரை எதிர்கொண்டால்  பகையை வென்றுவிடலாம் என்று எண்ணி வந்த பகைவர் தம் எண்ணம் பொய்த்துப்போனது குறித்து வருந்துவர்.
“வினைசெய்வான் நேர்மை விளக்கும் வினை

வேண்டும் வினையின்கண் தெளிவு. நன்மொழி ஆயிரம்.

திங்கள், 20 மார்ச், 2017

திருக்குறள் – சிறப்புரை :493

திருக்குறள் – சிறப்புரை :493
ஆற்றாரும் ஆற்றி அடுப இடனறிந்து
போற்றார்கண் போற்றிச் செயின். --- ௪௯௩
போர் புரிதற்குத் தக்க இடத்தைத் தேர்ந்து படைகளைக் காத்துப் போர்புரிய வல்லவராயின் படை வலிமை இல்லாதவர்களும்  பகைவரை  வெல்வர்.
குற்றமின்றிக் குறை களைந்து வெறுப்பின்றிப்

பொறுப் பாற்றல் தலைமை. நன்மொழி ஆயிரம்..

ஞாயிறு, 19 மார்ச், 2017

திருக்குறள் – சிறப்புரை :492

திருக்குறள் – சிறப்புரை :492
முரண்சேர்ந்த மொய்ம்பி னவர்க்கும் அரண்சேர்ந்துஆம்
ஆக்கம் பலவும் தரும். --- ௪௯
போரிடுவதில் வல்லமை உடையவர்க்கும் அரணைச் சேர்ந்து ஆகின்ற ஆக்கம் பல பயன்களைத் தரும்.
“ வருவிசைப் புனலைக் கற்சிறை போல
ஒருவன் தாங்கிய பெருமை ….. தொல்காப்பியம்.

காட்டாற்று வெள்ளம்போல் வந்த பகைவரைக் கல்லணை போல் ஒருவனே எதிர்த்து நின்று வென்ற பெருமை உடையவன்.