புதன், 21 நவம்பர், 2018

திருக்குறள் -சிறப்புரை :1053


திருக்குறள் -சிறப்புரை :1053

கரப்பிலா நெஞ்சின் கடனறிவார் முன்நின்று
இரப்புமோ ரேஎர் உடைத்து. --- ௧0
(இரப்பும் ஓர் ஏஎர்)

இருப்பதை மறைத்தல் அறியாத இரக்கம் நிறைந்த நெஞ்சினை  உடையவராகி, ஈதலாகிய கடமை உணர்வுடையார் முன் நின்று, வறுமையுற்றார் இரத்தலும் ஓர் அழகுடையதாம்.

“ எழுவர் மாய்ந்த பின்றை அழிவரப்
 பாடி வருநரும் பிறரும் கூடி
இரந்தோர் அற்றம் தீர்க்கு என விரைந்து இவண்
உள்ளி வந்தனென் யானே ……..” -----புறநானூறு.

ஏழு வள்ளல்களும் இறந்தபின்பு கண்டார்க்கு இரக்கம் வரப் பாடி வருவாரும் பிறரும் கூடி,  இரந்தோரது துன்பத்தைத் தீர்ப்பவன் ‘யானென்று’ நீ இருத்தலால், விரைந்து இவ்விடத்துப் பரிசுபெற நினைந்து வந்தேன் யான்.


செவ்வாய், 20 நவம்பர், 2018

திருக்குறள் -சிறப்புரை :1052


திருக்குறள் -சிறப்புரை :1052

இன்பம் ஒருவற்கு இரத்தல் இரந்தவை
துன்பம் உறாஅ வரின். ---- ௧0

இல்லாதார் இயலாதார் ஒருவரிடம் சென்று இரந்து கேட்கும் பொருள் இன்முகத்துடன் எளிதில் கிடைத்துவிடுமானால் இரத்தலும்கூட இன்பம் தருவதாகும்.

“ எமர்க்கும் பிறர்க்கும் யாவர் ஆயினும்
பரிசில் மாக்கள் வல்லார் ஆயினும்
கொடைக்கடன் அமர்ந்த கோடா நெஞ்சினன்.” –பதிற்றுப்பத்து.

பரிசில் வேண்டிவரும் எம்மைப் போன்றவர்களுக்கும் பிறர்க்கும் பரிசில்பெற வருபவர்கள் புலமை உடையவர்கள் இல்லையென்றாலும் கொடுத்தலாகிய கடமையை நோக்கி, யாவர்க்கும் கொடை அளிக்கும் ஒருபாற்கோடாத நெஞ்சினை உடையவன் இமயவரம்பன் நெடுஞ்சேரலாதன்.திங்கள், 19 நவம்பர், 2018

திருக்குறள் -சிறப்புரை :1051


திருக்குறள் -சிறப்புரை :1051
106. இரவு
இரக்க இரத்தக்கார்க் காணின் கரப்பின்
அவர்பழி தம்பழி யன்று. ----௧0௧.
இரந்துண்டு வாழ்வோர் செல்வ வளமுடையோரிடம் வேண்டியதைக்  கேட்டுப் பெறவேண்டும். செல்வர்களும் இரப்பவர்க்கு ஒன்று வழங்கமறுத்து மறைத்து வைத்துக் கொள்வார்களானால், அது அச்செல்வர்களுக்குப் பழியாகுமேயன்றி ; இரப்பவர் பழியன்று.
”நிற்பாடிய அலங்கு செந்நாப்
பின்பிறர் இசை நுவலாமை
ஓம்பாது ஈயும் ஆற்றல் எம்கோ.” ---புறநானூறு.
வேந்தே.. நின்னைப் (இரும்பொறை) பாடிப் பரவிய சிவந்த நாக்கு, பிறருடைய புகழைப் பாடாதவாறு பெருஞ் செல்வத்தை வழங்கும் எம் அரசனே..!.

புதன், 14 நவம்பர், 2018

திருக்குறள் -சிறப்புரை :1050


திருக்குறள் -சிறப்புரை :1050

துப்புரவு இல்லார் துவரத் துறவாமை
உப்பிற்கும் காடிக்கும் கூற்று. --   ௧00

வாழ்க்கையில் துய்ப்பதற்கு ஒன்றும் இல்லாத வறியவர்கள் ஆசைகளை முற்றாகத் துறந்து துறவறத்தை மேற்கொள்ளாமைக்குக் காரணம் பிறர் வீட்டு உப்புக்கும் கஞ்சிக்கும் தாங்கள் இயமனாக இருக்கவேண்டும் என்று நினப்பதால்தான்.

“அத்து இட்ட கூறை அரை சுற்றி வாழினும்
பத்து எட்டு உடைமை பலர் உள்ளும் பாடு எய்தும்
ஒத்த குடிப் பிறந்தார்க் கண்ணும் ஒன்று இல்லாதார்
செத்த பிணத்தின் கடை.” ---நாலடியார்.

காவி ஆடையை இடுப்பில் அணிந்து பத்தாயினும் எட்டாயினும் பொருள் உடையவராய் இருந்தால், அவர் மக்களிடையே பெருமை பெறுவர். உலகில் உயர்குடியில் பிறந்தவராய் இருந்தாலும் ஒரு பொருளும் இல்லாதார் செத்த பிணத்தைக் காட்டிலும் இழிவாகவே கருதப்படுவர்.

செவ்வாய், 13 நவம்பர், 2018

திருக்குறள் -சிறப்புரை :1049


திருக்குறள் -சிறப்புரை :1049

நெருப்பினுள் துஞ்சலும் ஆகும் நிரப்பினுள்
யாதொன்றும் கண்பாடு அரிது.---- ௧0௪௯

நெருப்பு சூழ்ந்திருந்த நிலையிலும் கூட, ஒருவனால் தூங்கவும் முடியும் ;ஆனால் வறுமையின் கொடுமையில் சிக்கித் தவிக்கும்போது எந்த ஒரு நிலையிலும் அவனால் கண்மூடி உறங்குவது என்பது அரிதான செயலேயாகும். 

” நாரும் போழும் செய்து உண்டு ஓராங்குப்
பசி தினத் திரங்கிய இரும்பேர் ஒக்கற்கு
ஆர்பதம் கண்ணென மாதிரம் துழைஇ
வேர் உழந்து உலறி மருங்கு செத்து ஒழியவந்து.” ---புறநானூறு.

உணவு கிடைக்கப் பெறாமையின் மரங்களின் நாரினையும் பனங்குருத்தையும் உணவாகச் சுவைத்து உண்டு, ஒருதன்மைப்பட, பசி தின்னலால் வருத்தமுற்ற கரிந்த பெரிய சுற்றத்தார்க்கு , உண்ணும் உணவில் நாட்டம் இருப்பது அறிந்து, நான்கு திசைகளிலும் தேடி, மேனியில் வியர்வை ஒழுக அலைந்து புலர்ந்து, வயிறு ஒட்டி வாட வந்தெனன்.

திங்கள், 12 நவம்பர், 2018

திருக்குறள் -சிறப்புரை :1048


திருக்குறள் -சிறப்புரை :1048

இன்றும் வருவது கொல்லோ நெருநலும்
கொன்றது போலும் நிரப்பு.----- ௧0௪௮

நேற்று எம்மைக் கொல்வது போல, வருத்திய வறுமைத் துன்பம்   இன்றும் வந்துசூழ்ந்து வருத்துமோ..? என்று கலங்குவர் வறுமையுற்றோர்.

“தம் நயந்து உறைவோர்த் தாங்கித் தாம் நயந்து
இன் அமர் கேளிரொடு ஏமுறக் கெழீஇ
நகுதல் ஆற்றார் நல்கூர்ந்தோர்…..” ---அகநானூறு.

வறுமையுற்றோர்,  தம்மை விரும்பி வாழ்வோரைப் பாதுகாத்துத் தாம் விரும்பிய இனிய சுற்றத்தோடு இன்பம் மிகும்படி மகிழ்ந்திருத்தல் இயலாது வருந்துவர்.


ஞாயிறு, 11 நவம்பர், 2018

திருக்குறள் -சிறப்புரை :1047


திருக்குறள் -சிறப்புரை :1047

குறள்.1046 –நகுணர்ந்து – பிழை ; நன்குணர்ந்து—திருத்தம்.

அறஞ்சாரா நல்குரவு ஈன்றதா யானும்
பிறன்போல நோக்கப் படும். --- ௧0௪௭

நல்வழியில்(தீய ஒழுக்கத்தால்) பொருந்தாத வறுமை ஒருவனைச் சூழுமாயின் , ஈன்ற தாயும் வெறுப்பினால் அவனை அயாலான் ஒருவன் போலவே பார்ப்பாள்.

“இட்டாற்றுப் பட்டு ஒன்று இரந்தவர்க்கு ஆற்றாது
முட்டாற்றுப் பட்டு முயன்று உள்ளூர் வாழ்தலின்
நெட்டாற்றுச் சென்று நிரை மனையில் கைநீட்டும்
கெட்டாற்று வாழ்க்கையே நன்று. “ ----நாலடியார்.

தாழ்மையான வழியில் விழுந்து வறுமையுற்று ,பொருள் தேடி முட்டுப்பாடன வழியில் முயன்று தோல்வியுற்றுத் தம்மை நாடி வந்து இரந்தவர்க்கு ஒன்றும் கொடுக்க இயலாது உள்ளூரில் வாழ்வதைக் காட்டிலும் அயலூருக்குச் சென்று வீடுகள் நிறைந்த தெருவில் வீடுதோறும் கைநீட்டி இரந்து இழிவான வழியில் வாழ்வதே நன்றாம்.