ஞாயிறு, 18 மார்ச், 2018

திருக்குறள் -சிறப்புரை :820

திருக்குறள் -சிறப்புரை :820
எனைத்தும் குறுகுதல் ஓம்பல் மனைக்கெழீஇ
மன்றில் பழிப்பார் தொடர்பு.--- ௮௨0
தனியாக வீட்டில் இருக்கும்போது நட்பாகப் பழகுதலும் பலரும் கூடியிருக்கும் அவையின்கண் பழித்துரைத்தலுமாகிய வஞ்சக இயல்பு கொண்டவரோடு எவ்வித தொடர்பு கொள்ளாமல் விலகி இருத்தல் வேண்டும்.
”இகழ்தலின் கோறல் இனிதே மற்றில்ல
புகழ்தலின் வைதலே நன்று. –நாலடியார்.
ஒருவரை வெறுத்து அவர் மனம் புண்படி வசைமொழிகளைக் கூறுவதைவிட அவரைக் கொன்றுவிடுவது நன்றாம் ; 

சனி, 17 மார்ச், 2018

திருக்குறள் -சிறப்புரை :819


திருக்குறள் -சிறப்புரை :819
கனவினும் இன்னாது மன்னோ வினைவேறு
சொல்வேறு பட்டார் தொடர்பு.--- ௮௧௯
சொல்வது ஒன்று செய்வது வேறு என்று வஞ்சக நெஞ்சம் கொண்டவரோடு கொண்ட நட்பு நனவில் மட்டுமன்று கனவிலும் துன்பம் தருவதாகும்.
‘உயர்நிலை உலகம் அமிழ்தொடு பெறினும்
பொய் சேண் நீங்கிய வாய் நட்பினையே” -----மதுரைக்காஞ்சி.
ஒரு பொய் கூறுவதால் உயர்ந்த உலகம் அமிழ்தொடு கிடைப்பதாயினும் அதனை விட்டொழித்து வாய்மையுடன் நட்புச் செய்தலை உடையவன் நெடுஞ்செழியன்.வெள்ளி, 16 மார்ச், 2018

திருக்குறள் -சிறப்புரை :818


திருக்குறள் -சிறப்புரை :818
ஒல்லும் கருமம் உடற்று பவர்கேண்மை
சொல்லாடார் சோர விடல்.--- ௮௧௮
தம்மால் செய்யமுடியும் ஒரு செயலைச் செய்ய இயலாதுபோல நடிப்பவர் நட்பினை அவர் அறிய ஏதும் சொல்லாமல் அவர்தம் நட்பினைக் கைவிட்டு விடல் வேண்டும்.
”செல்வம் பெரிதுடையார் ஆயினும் கீழ்களை
நள்ளார் அறிவுடையார்.” –நாலடியார்
கீழ் மக்கள் எவ்வளவு செல்வம் உடையவராய் இருந்தாலும் அறிவுள்ளவர்கள் அவர்களுடன் நட்புக்கொள்ள மாட்டார்கள்.


வியாழன், 15 மார்ச், 2018

திருக்குறள் -சிறப்புரை :817


திருக்குறள் -சிறப்புரை :817
நகைவகைய ராகிய நட்பின் பகைவரால்
பத்தடுத்த கோடி உறும். --- ௮௧௭
உதட்டளவில் நகைத்து நண்பராகப் பழகுவோரைவிடப் பகைவரால் வரும் பகைமை பத்துக்கோடி மடங்கு நன்றாம்.
“எய்திய செல்வத்த ராயினும் கீழ்களைச்
செய் தொழிலாற் காணப்படும்.”----நாலடியார்.
பெருஞ் செல்வத்தைப் பெற்றவர்களாயினும் கீழ்மக்களை அவர்கள் செய்யும் செயல்களால் அறியலாம்.


புதன், 14 மார்ச், 2018

திருக்குறள் -சிறப்புரை :816


திருக்குறள் -சிறப்புரை :816
பேதை பெருங்கெழீஇ நட்பின் அறிவுடையார்
ஏதின்மை கோடி உறும்.--- ௮௧௬
அறிவில்லாதவரின் மிகச்சிறந்த நட்பை விட அறிவுடையாரின் பகைமை கோடி மடங்கு சிறப்பினைத்தரும்.
கூற்றமும் மூப்பும் மறந்தாரோடு ஓராங்கு
மாற்றுமைக் கொண்டவழி..” ---கலித்தொகை.
தமக்கு வருகின்ற இறப்பையும் மூப்பையும் மறந்திருக்கின்ற அறிவில்லாதார் வழியிலே செல்லாமல்; அவ்வழியிலிருந்து மாறுபட்ட நல்லவர் வழியை உனக்கு வழியாகக் கொள்வாயாக.

செவ்வாய், 13 மார்ச், 2018

திருக்குறள் -சிறப்புரை :815


திருக்குறள் -சிறப்புரை :815
செய்தேமஞ் சாராச் சிறியவர் புன்கேண்மை
எய்தலின் எய்தாமை நன்று. – ௮௧௫
(செய்து ஏமம்)
நட்புச் செய்து வைத்தாலும் உற்றநேரத்தில் துணையாகாத கீழ்மக்கள்(தீயோர்) நட்பைப் பெறுதலின்  பெறாமை நன்று.
“கனம் பொதிந்த நூல் விரித்துக் காட்டினும் கீழ்தன்
மனம் புரிந்தவாறே மிகும். –நாலடியார்.
மேன்மை நிறைந்த நூல்களை விரித்துரைத்தாலும் அவற்றைக் கருத்தில் கொள்ளாத கீழ்மகன் தன் மனம் விரும்பிய வழியேதான் செல்வான்.


திங்கள், 12 மார்ச், 2018

திருக்குறள் -சிறப்புரை :814


திருக்குறள் -சிறப்புரை :814
அமரகத்து ஆற்றறுக்கும் கல்லாமா அன்னார்
தமரின் தனிமை தலை. --- ௮௧௪
துணையாக நிற்பதுபோல் நின்று போர்க்களத்தில் புகுந்தபோது கைவிட்டு ஓடும் அறிவில்லாத குதிரையைப்போன்று உறவாடும் நண்பர்களைவிடத் தனிமையே இனிமையுடையது.
”உள்ளற்க உள்ளம் சிறுகுவ கொள்ளற்க
அல்லற்கண் ஆற்றறுப்பார் நட்பு.—குறள்.798.
ஊக்கம் குறைவதற்குக் காரணமான செயல்களை எண்ணாமல் இருக்க வேண்டும் அதுபோல் துன்பம் வந்தபோது கைவிடுகின்றவரின் நட்பைக் கொள்ளாதிருக்க வேண்டும்.