சனி, 16 டிசம்பர், 2017

திருக்குறள் – சிறப்புரை : 738

திருக்குறள் – சிறப்புரை : 738
பிணியின்மை செல்வம் விளைவின்பம் ஏமம்
அணியென்ப நாட்டுற்கிவ் வைந்து.—௭௩௮
நோயின்மை; செல்வம்; இயற்கைவளம்; மனநிறைவால் உண்டாகும் இன்பம்; பாதுகாப்பு ஆகிய இவ்வைந்தும்  நாட்டிற்கு அணி என்பர்.
“குளத்துக்கு அணியென்ப தாமரை பெண்மை
நலத்துக்கு அணியென்ப நாணம் தனக்கு அணியாம்
தான் செல் உலகத்து அறம்.” –நான்மணிக்கடிகை.
குளத்துக்கு அழகு தாமரை; பெண்மைக்கு அழகு நாணம்; ஒருவன் மறுமைக்கு ஆற்றும் அறங்கள் அவன் ஆண்மைக்கு அழகாம்.


வெள்ளி, 15 டிசம்பர், 2017

திருக்குறள் – சிறப்புரை : 737

திருக்குறள் – சிறப்புரை : 737
இருபுனலும் வாய்ந்த மலையும் வருபுனலும்
வல்லரணும் நாட்டிற்கு உறுப்பு.௭௩௭
வான்மழையும் ஊற்று நீரும் ஆகிய இருவகை நீர் வளமும் ; நலமும் வளமும் நல்கும் வாய்ப்பாக அமைந்த மலையும்;  அம்மலையினின்று வீழும் அருவி நீரும்; வலிய அரணும் நாட்டிற்கு உறுப்புகளாகும்.
“திருவில் அல்லது கொலை வில் அறியார்
 நாஞ்சில் அல்லது படையும் அறியார்.” –புறநானூறு.
சேர நாட்டு மக்கள் மழைவளம் தரும் வானவில்லைத்தவிரக் கொலைசெய்யும் போர் வில்லினை அறியார்; உழுபடைக் கருவியாகிய கலப்பையைத்தவிர வேறு கொலைப்படைக் கருவி ஒன்றனையும் அறியார்.


வியாழன், 14 டிசம்பர், 2017

திருக்குறள் – சிறப்புரை : 736

திருக்குறள் – சிறப்புரை : 736
கேடறியாக் கெட்ட விடத்தும் வளங்குன்றா
நாடென்ப நாட்டின் தலை. --- ௭௩௬
பகைவரால் கேடு அடையாததாய் அரிதாகக் கேடு நேர்ந்தாலும் தன் வளம் ஒரு சிறிதும் குன்றாத நாடே நாடுகளுக்குள் சிறந்த நாடு என்பர்.

“ குழவியைப் பார்த்து உறூஉம் தாய்போல் உலகத்து
மழை சுரந்து அளித்து ஓம்பும் நல் ஊழி யாவர்க்கும்
பிழையாது வருதல் நின் செம்மையின் தர…”—கலித்தொகை.

வேந்தே…! குழந்தையைப் பார்த்து பார்த்து அதற்கு முலை சுரந்து பால் ஊட்டும் தாயைப்போல மழையானது தன்னை வேண்டின காலத்தே முறையாகப் பெய்து. உலகைப் பாதுகாத்து வருகிறது. இந்த நல்ல வளம் எல்லார்க்கும் தப்பாது வருதற்கு நின் செம்மையான ஆட்சி முறையே காரணமாக விளங்குகிறது.

புதன், 13 டிசம்பர், 2017

திருக்குறள் – சிறப்புரை : 735

திருக்குறள் – சிறப்புரை : 735
பல்குழுவும் பாழ்செய்யும் உட்பகையும் வேந்தலைக்கும்
கொல்குறும்பும் இல்லது நாடு.--- ௭௩௫
தன்னலத்தால் வேறுபட்ட குழுக்களும் உடனிருந்தே அரசைப் பாழ்படுத்தும் உட்பகையும் வேந்தனை வருத்தித் துன்புறுத்தும் கொல்வினைக் குறும்பர்களும் இல்லாததே நாடாகும்.
“நெஞ்சு அறிந்த கொடியவை மறைப்பினும் அறிபவர்
நெஞ்சத்துக் குறுகிய கரி இல்லை…”—கலித்தொகை.
தம் நெஞ்சு அறிய. தாம்செய்த தீவினைகளைப் பிறர் அறியாதவாறு மறைக்கவும் செய்வர்; ஆயினும் அவர் தம்முடைய நெஞ்சத்துக்கு மறைத்தல் இயலாது; நெஞ்சத்தைக்காட்டிலும் அணுக்கமான சான்று வேறில்லை.


செவ்வாய், 12 டிசம்பர், 2017

திருக்குறள் – சிறப்புரை : 734

திருக்குறள் – சிறப்புரை : 734
உறுபசியும் ஓவாப் பிணியும் செறுபகையும்
சேரா தியல்வது நாடு. ௭௩௪
கொடிய பசியும் நீங்காத நோயும் அழிவைத்தரும் பகையும்  நாடின்கண் சேராது மக்கள் மனநிறைவுடன் வாழுமாறு இனிதே இயங்குவதே நாடாவது.
”குழவி கொள்வாரின் குடி புறந்தந்து
நாடல் சான்ற நயனுடை நெஞ்சின்
ஆடு கோட்பாட்டுச் சேரலாதன்…” ---பதிற்றுப்பத்து.
சேரலாதன். குழந்தையைப் பாதுகாக்கும் தாயைப்போலத் தன் குடிமக்களைப் பாதுகாத்து அறத்தையே ஆராயும் மனத்தை உடையவன்.

திங்கள், 11 டிசம்பர், 2017

திருக்குறள் – சிறப்புரை : 733

திருக்குறள் – சிறப்புரை : 733
பொறைஒருங்கு மேல்வருங்கால் தாங்கி இறைவற்கு
இறைஒருங்கு நேர்வது நாடு. --- ௭௩௩
பிறநாட்டு மக்கள் வாழ வழிதேடி இடம்பெயர்ந்து வருங்கால் கூடும் சுமையை ஒரு சேரத் தாங்கி அரசுக்குச் செலுத்தவேண்டிய இறைப்பொருள் முழுமையும் ஒருங்கே செலுத்தும் குடிமக்களைக் கொண்டதே நாடு.
” அரணம் காணாது மாதிரம் துழைஇய
 நனந்தலைப் பைஞ்ஞிலம் வருக இந்நிழல்…” –பதிற்றுப்பத்து.
உங்கள் நாட்டில் பாதுகாப்பாக இருப்பதற்குரிய இடத்தினைக் காணாது திசைகளிலெல்லாம் சென்று தேடிய இப்பரந்த நிலவுலகில் வாழும் மக்களே..! சேரலாதனின் குடை நிழலில் வந்து சேருவீராக.


ஞாயிறு, 10 டிசம்பர், 2017

டாக்டர் வ. சுப. மாணிக்கம்.

டாக்டர் வ. சுப. மாணிக்கம்.
“  வாழ்க்கைத் தோழர்களே ..! இறுதியாக, ஒரு வள்ளுவம் கேண்மின்..! மக்கள்பால் ஆசான் கண்டறிந்த பெருங்குறை ஒன்று உளது, அக்குறை தீர்த்தாலல்லது வாழ்வுக்கு முன்னேற்றம் இல்லை.கல்வி அறிவு செல்வங்கள் வேண்டும் என்ற எண்ணம் நமக்கு உண்டு, ஊக்கம் முயற்சி மடியாமை வேண்டும் என்ற எண்ணம் நமக்கு உண்டு, தூய்மை, வாய்மை சால்புகள் வேண்டும் என்ற எண்ணம் நமக்கு உண்டு, நல்லவையெல்லாம் வேண்டும் என்ற எண்ணம் நமக்கு உண்டு, எண்ணிய எண்ணியாங்கு எய்தல் வேண்டும் என்ற பேரெண்ணம் நமக்கு உண்டு, இவ்வெண்ணமெல்லாம் நிரம்பிவழியும் நமக்கு, நன்கு ஊன்றிக் கொள்மின் ! எண்ணத் திட்பம் இல்லை, இல்லை, இல்லை..! எண்ணியதை மீண்டும் மீண்டும் பெருக்கல் வாய்பாடுபோல நினைவுக்குக் கொண்டுவரும்  எண்ணப் பயிற்சி இல்லை, உள்ளத்தால் உள்ளிய எனைச் சிறுபெருஞ் செயலையும் திரும்பத் திரும்ப உள்ளிக் கொள்ளும் உறைப்பு இல்லை, விரும்பிய ஒரு குணத்தைக் குறிக்கோளாகத் தேர்ந்து வைத்துக்கொண்டு, அதனைப் பலகாலும் பயிலும் செயற்கோள் இல்லை, கோளற்ற , செயலற்ற, முறையற்ற வாழ்க்கையாகத் தள்ளிக்கொண்டு, இறப்பு நோக்கிச் செல்கிறோம், உரம்போடா நல்வித்து விளையாமை போல, திட்பம் இல்லா எண்ணம் செயலாதல் இன்று, நெஞ்சுரம் அற்ற மகன் நினையும் எண்ணம் பேடிகை வாள் ஒக்கும், திண்மை பெறா எண்ணாளன் வாழ்வு விரியாது சுருங்கும் ; ஆதலின் ‘ வினைத் திட்பம் என்பது ஒருவன் மனத் திட்பம்’ ( 661) என்பர், இத்திட்ப வள்ளுவத்தை நினைக..! நினைக..!! என்று நும்மைப் பன்மாணும் இரப்பன்.”

 -