திங்கள், 26 ஜூன், 2017

திருக்குறள் – சிறப்புரை :575
கண்ணிற்கு அணிகலம் கண்ணோட்டம் அஃதின்றேல்
புண்ணென்று உணரப் படும். ----- ௭௫
கண்ணுக்கு அழகு ஒளி, (பார்வை) அந்த ஒளிக்கு அணிகலனாக அமைவது கருணையே, கருணை இல்லாக் கண் முகத்தில் அமைந்த புண் என்றே உணரப்படும்.
” குளத்துக்கு அணிஎன்ப தாமரை பெண்மை
நலத்துக்கு அணிஎன்ப நாணம் தனக்கு அணியாம்
தான்செல் உலகத்து அறம்.” – நான்மணிக்கடிகை.

குளத்துக்கு அழகு தாமரை ; பெண்மைக்கு அழகு நாணம் ; ஒருவன், மறுமைக்கு ஆற்றும் அறங்கள் அவன் ஆண்மைக்கு அழகாம்.

ஞாயிறு, 25 ஜூன், 2017

திருக்குறள் – சிறப்புரை :574
உளபோல் முகத்தெவன் செய்யும் அளவினால்
கண்ணோட்டம் இல்லாத கண். ---- ௭௪
துன்புறும் ஒருவரைப் பார்த்த அளவில் அவரின் தேவை அறிந்து, கருணையோடு உதவி செய்யாதவர் முகத்தில் கண்கள் இருந்து என்ன பயன்..? ஒரு பயனும் இல்லை என்பதாம்.
“ இல்லது நோக்கி இளிவரவு கூறாமுன்
நல்லது வெஃகி வினை செய்வார்.” – பரிபாடல்.
இரப்போருடைய வறுமையை அவர்தம் மெய்ப்பாடு கண்டு உணர்ந்து, அவர் வாய் திறந்து கேட்பதற்குமுன் ஈதலைச் செய்வார் சான்றோர்.


சனி, 24 ஜூன், 2017

திருக்குறள் – சிறப்புரை :573

திருக்குறள் – சிறப்புரை :573
பண்என்னாம் பாடற்கு இயைபின்றேல் கண்என்னாம்
கண்ணோட்டம் இல்லாத கண். --- ௭௩
பாடலோடு பொருந்தி வராத பண்ணால் என்ன பயன் அதைப்போல அருள்நோக்கு இல்லாத கண்ணால் என்ன பயன் ? ஒரு பயனும் இல்லை என்பதாம்.
உடம்பிற்கே ஒப்புரவு செய்து ஒழுகாது உம்பர்க்
கிடந்து உண்ணப் பண்ணப்படும்” – நாலடியார்.
 நிலையற்ற இந்த உடம்புக்கே உதவி செய்துகொண்டு வாழாமல் இறந்தபின் செல்லும் மேலுலகில் இருந்து இன்பம் நுகர்வதற்கான செயல்களையே செய்தல் வேண்டும்.வெள்ளி, 23 ஜூன், 2017

திருக்குறள் – சிறப்புரை :572

திருக்குறள் – சிறப்புரை :572
கண்ணோட்டத் துள்ளது உலகியல் அஃதிலார்
உண்மை நிலக்குப் பொறை. --- ௭௨
மக்கள் வாழ்க்கைமுறையே கண்ணோட்டத்தில்தான் அமைந்துள்ளது ; கண்ணோட்டம் இல்லாதார் உண்மையில் இந்த நிலத்திற்குப் பெரும் சுமையே.
“ தோற்றம் அரிதாய மக்கட் பிறப்பினால்
ஆற்றும் துணையும் அறம் செய்க.” –பழமொழி.

அரிதாகிய மக்கள் பிறப்பைப் பெற்றதனால், இயன்றவரை அறம் செய்க.

வியாழன், 22 ஜூன், 2017

திருக்குறள் – சிறப்புரை :571
கண்ணோட்டம்
கண்ணோட்டம் என்னும் கழிபெருங் காரிகை
உண்மையான் உண்டிவ் வுலகு. ------ ௭௧
அன்புநோக்கு ஆகிய கண்ணோட்டம் என்று சொல்லப்படுகின்ற  அழகுநிறைந்த மிகச் சிறந்தகுணம் மக்களிடையே இருப்பதால்தான் இந்த உலகம் இன்றும் நிலைத்து நிற்கிறது.
எவ்வுயிர்க்கு ஆயினும் இரங்கல் வேண்டும்.. மணிமேகலை.

எல்லா உயிர்களிடத்தும் அன்பு காட்டல் வேண்டும்.

ஞாயிறு, 18 ஜூன், 2017

திருக்குறள் – சிறப்புரை :570

திருக்குறள் – சிறப்புரை :570
கல்லார்ப் பிணிக்கும் கடுங்கோல் அதுவல்லது
இல்லை நிலக்குப் பொறை. ---- ௭0
கொடுங்கோலன், கல்வியறிவில்லாத மூடர்களையே தன் சுற்றமாகக் கொள்வான் ; அம்மூடர்கூட்டத்தைத் தவிர நிலத்திற்குச் சுமையாக இருப்பது வேறு ஒன்றுமில்லை.
“ நலனும் இளமையும் நல்குரவின் கீழ்ச்சாம்
குலனும் குடிமையும் கல்லாமைக் கீழ்ச்சாம்.” – நான்மணிக்கடிகை.

அழகும் இளமையும் வறுமையால் கெடும் ; குலத்து உயர்வும் குடிப் பெருமையும் கல்லாமையால் கெடும்.

சனி, 17 ஜூன், 2017

திருக்குறள் – சிறப்புரை :569
செருவந்த போழ்திற் சிறைசெய்யா வேந்தன்
வெருவந்து வெய்து கெடும். ---- ௬௯
 போர் வந்துற்றபோது பாதுகாப்பு அரண்களை அமைக்கத் தவறிய மன்னன், போர் முகங்காண அச்சமுற்று அடங்கி விரைந்து அழிவான்.
“ வாழாமையின் வழிதவக் கெட்டுப்
 பாழாயின நின் பகைவர் தேஎம்” – மதுரைக்காஞ்சி.

வேந்தே,,! நின்னுடைய ஏவலைக் கேட்டுப் பணி செய்து வாழாது நிலைகெட்டுப் பகைத்தமையால் அவர்தம் நாடுகள் பாழாயின.