செவ்வாய், 17 ஜூலை, 2018

திருக்குறள் -சிறப்புரை :939


திருக்குறள் -சிறப்புரை :939
உடைசெல்வம் ஊணொளி கல்விஎன்று ஐந்தும்
அடையாவாம் ஆயம் கொளின். --- ௯௩௯
(ஊண் ஒளி)
சூது பலசெய்யும் சூதாட்டத்தை விரும்பி ஒருவன் மேற்கொள்வானாயின் அவனிடத்து, உடுத்தும் உடையும் ; தேடும் செல்வமும் ;  வயிறார உணவும் ; விரும்பும் புகழும் ; வேண்டும் கல்வியும் என்னும் இவ்வைந்தும் சேராது ஒழியும்.
“ தான் படைத்த பொருளனைத்தும் தம்பியர்கள்
       உடன் தோற்றுத் தனையும் தோற்றான்
மீன்படைத்த மதிமுகத்தாள் இவன்படைத்த
       தனமன்றி வேறே கொல்லோ.” –வில்லிபாரதம்.
  சூதில் தருமன், தான் படைத்த பொருள் அனைத்தும் தம்பியர்களோடு தோற்றுத் தானும் தோற்றான்.  அவ்வாறாக, மீன் படைத்த விழியினை உடைய  இத் திரெளபதி அவன் படைத்த பொருளே அல்லாது வேறாகுமோ..?

திங்கள், 16 ஜூலை, 2018

மெய்ப்பொருள் காண்பது அறிவு -23

மெய்ப்பொருள் காண்பது அறிவு -23
மூச்சுப் பயிற்சி
” தலைவன் இடம்வலம் சாதிப்பார் இல்லை
 தலைவன் இடம்வலம் ஆயிடில் தையல்
 தலைவன் இடம்வலம் தன்வழி அஞ்சில்
தலைவன் இடம்வலம் தன்வழி நூறே.” –திருமந்திரம்.
உயிர்த்தலைவன் பிராணன் (உயிர்வளி) இடமாகவும் வலமாகவும் சென்றுவரச் செய்பவர்கள், பிராணனை இடப்பக்கம் வலப்பக்கமாக உள்ளிழுத்து, நிறுத்தி வெளியிடும் மூச்சுப் பயிற்சியைச் செய்பவர்கள் அதிகம் பேர் இல்லை. காற்றை இடமாக இழுத்து, வலமாக விடப் பழகிக் கொண்டால் சக்தி, ஞானஒளி வெளிப்படும். இடம் வலமாகப் பிராணாயாமப் பயிற்சி செய்பவருக்கு, ஐம்புலன்களும் தம் இச்சைக்கு ஒடுங்கித் தன் இயல்பு அடங்கியிருக்கும். இப்படிப் பிராணாயாமப் பயிற்சி செய்வோர்தம் வாழ்நாள் நூறு ஆகும். (இர. வாசுதேவன்.) 

திருக்குறள் -சிறப்புரை :938


திருக்குறள் -சிறப்புரை :938
பொருள்கெடுத்துப் பொய்மேற் கொளீஇ அருள்கெடுத்து
அல்லல் உழப்பிக்கும் சூது. --- ௯௩௮
சூது, சேர்த்து வைத்த பொருளை அழிக்கும் பொருள் வேண்டிப் பொய் உரைக்கத் தூண்டும் மனத்தில் இரக்கமே இல்லாது ஒழிக்கும் இன்னபிற  பலவகையான துன்பங்களில் உழலச் செய்யும்.
“கழை சுளிபுகர் முகக் களிறு தேர் பரி
இழை தவழ் இள முலை மகளிர் ஈட்டிய
விழு நிதிக் குப்பைகள் வேலை சூழ் புவி
முழுவதும் தோற்றனன் முழவுத் தோளினான்.” –நைடதம்.
 சூதாடிய நளன், கரும்பை முறிக்கின்ற புள்ளி பொருந்திய முகத்தை உடைய யானையும் தேரினையும் குதிரையும் அழகிய அணிகலன்கள் தவழ்கின்ற  இள முலைகளை உடைய மாதர்களும் ஈட்டிய பெரும் பொருளாகிய செல்வத்தையும் கடல் சூழ்ந்த நிலப் பரப்பையும் மத்தளத்தை ஒத்த தோள்களை உடைய  மன்னன் அனைத்தையும் தோற்றுவிட்டான்.


ஞாயிறு, 15 ஜூலை, 2018

மெய்ப்பொருள் காண்பது அறிவு -22

மெய்ப்பொருள் காண்பது அறிவு -22
“ஏற்றி இறக்கி இருகாலும் பூரிக்கும்
காற்றைப் பிடிக்கும் கணக்கறி வாரில்லை
காற்றைப் பிடிக்கும் கணக்கறி வாளர்க்குக்
கூற்றை உதைக்கும் குறியது வாமே” ---திருமந்திரம்.
காற்றைப் பிடிக்கும் கணக்கை அறிந்துகொண்டால் எமனையே எட்டி உதக்கலாம்.
காற்றை இடப்புற மூக்கின் வழியாக உள்ளுக்குள் இழுத்து, உள்ளே அடக்கி வைத்திருந்து பின்னர் வலப்புற மூக்கின் வழியாக வெளியிட வேண்டும்.   ஓம் – கொப்பூழுக்குப் பன்னிரண்டு விரல் அளவின் கீழுள்ளது மூலாதாரம் , அந்த மூலாதாரத்தைத் தூண்டித் தொழிற்படுத்தும் மந்திரம் இயற்கைச் செந்தமிழ் மறையாகிய “ஓம்.” ( வல்லுநர் வழிநின்று செய்முறை அறிக.) 

திருக்குறள் -சிறப்புரை :937


திருக்குறள் -சிறப்புரை :937
பழகிய செல்வமும் பண்பும் கெடுக்கும்
கழகத்துக் காலை புகின்.--- ௯௩௭
சூதாடுவதையே தொழிலாகக் கொண்டு, பொழுதைக் கழிப்பவன் தன் குடும்பச் சொத்தை இழந்து கெடுவதோடு, பேணிக் காத்த நற்பண்புகளையும் இழப்பான்.
“ எள்ளுக சூதினை இகலி வென்றதூஉம்
கள்ள மேற்கொடுவலை காந்து வேட்டுவர்
உள்ளுற அமைத்திடும் உணவை ஓர்கிலாப்
புள்ளினம் அருந்தின போலும் என்பவே.” ---நைடதம்.
அரசனே..! சூதாட்டத்தைப் பகைத்து இகழக்கடவாயாக.   வேட்டையில் வெல்லும் வேடர்கள் கள்ளத்தனமாக வலையை மறைத்து அதன் உள்ளே வைத்திருக்கின்ற இரையை, அறியாது பறவைகள் உண்டதை ஒக்கும் சூதாட்டம்.

சனி, 14 ஜூலை, 2018

மெய்ப்பொருள் காண்பது அறிவு -21

மெய்ப்பொருள் காண்பது அறிவு -21
”முகத்தின் கண்கொண்டு காண்கின்ற மூடர்காள்
அகத்தின் கண்கொண்டு காண்பதே ஆனந்தம்
மகட்குத் தாய்தன் மணாளனோடு ஆடிய
சுகத்தைச் சொல்லென்றால் சொல்லுமாறு எங்ஙனம்.” –திருமந்திரம்.
உங்கள் கண் பார்வையை, புருவத்தின் நடுவில் வைத்திருங்கள் ; கேசரி முத்திரை என்று இதனைக் குறிப்பிடுவர். வெளியெலாம் அடங்கியிருக்கும் புருவ நடுவில் எண்ணத்தையும் உயிர் மூச்சையும் ஒடுங்கியிருக்கச் செய்யும் வன்மையுடையது - தியானம்.
அகக் கண்ணால் காணும் ஆனந்தத்தை விவரிக்க இயலாது. முகக் கண்கொண்டு பார்ப்பது மூடத்தனம். அகக் கண்கொண்டு பார்ப்பதே ஆனந்தம் என்பதே திருமந்திரத்தின் கருத்தாகும். 

திருக்குறள் -சிறப்புரை :936


திருக்குறள் -சிறப்புரை :936
அகடாரார் அல்லல் உழப்பர் சூதென்னும்
முகடியால் மூடப்பட் டார். --- ௯௩௬
(அகடு ஆரார் )
சூது என்னும் முகடி (மூதேவி) யால் ஆட்கொள்ளப்பட்டவர்கள் வயிறு நிறைய உண்பதற்கு வழியின்றி, எந்நேரமும் துன்பத்தில் உழன்று தவிப்பர்.
“ உனது கணவனான தருமன், தானே சூதாடி அனைத்தையும் பணையமாக வைத்துத் தோற்றான். பின்னர்த் தன்னையும் தம்பியரையும் உன்னையும் (திரெளபதி) பணையமாக வைத்துத் தோற்றான். முறையாக நாங்கள் சூதில் வென்றோம் “ என்று கூறித் துச்சாதனன் செண்டு என்ற ஆயுதத்தினால் அவளது கூந்தலைப் பற்றி இழுத்துச் சென்றான்.
“வண்டார் குழலும் உடன் குலைய
       மானம் குலைய மனம் குலையக்
கொண்டார் இருப்பர் என்று நெறிக்
       கொண்டாள் அந்தோ கொடியாளே. –வில்லிபாரதம்.
 வண்டுகள் நிறைந்த கூந்தல் குலையவும் மானம் குலையவும் மனம் குலையவும் பாஞ்சாலி அவன் பின் சென்றாள். தன்னை மணந்த கணவர்கள் அங்கு உள்ளனர் என்ற துணிவில் அங்கே சென்றாள். அந்தோ.. கொடிய பாவம் செய்தவள்.