வியாழன், 18 அக்டோபர், 2018

திருக்குறள் -சிறப்புரை :1024


திருக்குறள் -சிறப்புரை :1024
சூழாமல் தானே முடிவெய்தும் தம்குடியைத்
தாழாது உஞற்று பவர்க்கு.----- ௧0௨௪
ஒருவன் தான் பிறந்த குடியின் பெருமையைத்  தாழ்வுறாது மேம்படுத்த, விரைந்து செய்ய நினைத்த செயல்,  தடைகள் ஏதும் சூழாமல் தானே நிறைவேறும்.

முயற்சி உடையார் இகழ்ச்சி அடையார் என்பதாம்.

“ஒருபுடை பாம்பு கொளினும் ஒருபுடை
அங்கண் மாஞாலம் விளக்குறூஉம் – திங்கள் போல்
செல்லாமை செவ்வனேர் நிற்பினும் ஒப்புரவிற்கு
ஒல்கார் குடிப் பிறந்தார். “ ----நாலடியார்.

ஒரு பக்கத்தைப் பாம்பு பற்றினாலும் ஒருபக்கத்தால் அழகிய இடமகன்ற பெரிய பூமியை ஒளி விளங்கச் செய்யும் நிலவினைப்போலத் தாம் செய்யக் கருதிய செயல்கள் ஈடேறாது போனாலும் நற்குடியிற் பிறந்தார் பிறருக்கு உதவி செய்வதிலிருந்து ஒருபோதும் பின்வாங்க மாட்டார்கள்.  

புதன், 17 அக்டோபர், 2018


திருக்குறள் -சிறப்புரை :1023
குடிசெய்வல் என்னும் ஒருவற்குத் தெய்வம்
மடிதற்றுத் தான்முந் துறும். ---- ௧0௨௩

பிறந்தகுடியின் பெருமையக் கட்டிக்காப்பேன் என உறுதிகொண்டு செயலாற்றும் ஒருவனுக்குத் துணையாகத் தெய்வம் கூட வரிந்து கட்டிக்கொண்டு முன்னேவந்து நிற்கும்.

“நின் யான் பிழைத்தது நோவாய் என்னினும்
நீ பிழைத்தாய் போல் நனி நாணினையே
தம்மைப் பிழைத்தோர் பொறுக்கும் செம்மல்
இக்குடிப் பிறந்தோர்க்கு எண்மை காணும் என
காண்தகு மொய்ம்ப காட்டினை…….” –புறநானூறு.

வேந்தே..! உன் மீது நான் பழி கூறிப் பிழை செய்ய ; நீ என்னைவிடப் பிழை செய்தவன் போல் மிகவும் நாணமடைந்தாய் ; இவ்வாறு தமக்குப் பிழை செய்தோரைப் பொறுத்தருளும் தலைமை, இக்குலத்தில் பிறந்தவர்க்கு எளிமையாகக் காணப்படும் பண்பாகும் ; இப்பண்பினை யான் காணுமாறு வெளிப்படுத்தினை.


செவ்வாய், 16 அக்டோபர், 2018

திருக்குறள் -சிறப்புரை :1022


திருக்குறள் -சிறப்புரை :1022
ஆள்வினையும் ஆன்ற அறிவும் எனவிரண்டின்
நீள்வினையான் நீளும் குடி. ---- ௧0௨௨

செயலாற்றும் திறனும்  நிறைந்த அறிவும் உடைய ஒருவன் தொய்வின்றிச் செய்யும் பெருமைமிக்க செயல்களால் அவனுடைய குடிப்பெருமை நிலைத்து நீடித்திருக்கும்.

“ சான்றாண்மை சாயல் ஒழுக்கம் இவைமூன்றும்
வாந்தோய் குடிப்பிறந்தார்க்கு அல்லது – வாந்தோயும்
மைதவழ் வெற்ப படாஅ பெருஞ்செல்வம்
எய்தியக் கண்ணும் பிறர்க்கு.” ---நாலடியார்.

வானம் அளாவிய மேகங்கள் தவழும் மலையை உடைய அரசனே..! அறிவிற் சிறந்த ஆண்மையும்  செயலாற்றல் மேன்மையும் நல்லொழுக்கமும் இவை மூன்றும் புகழால் உயர்ந்த நற்குடியில் பிறந்தார்க்கு அல்லாமல், பெருஞ் செல்வ வளம் வந்தடைந்தபோதும் நற்குடியில் பிறவாதவர்களுக்கு உண்டாகாவாம்.

திங்கள், 15 அக்டோபர், 2018

திருக்குறள் -சிறப்புரை :1021


திருக்குறள் -சிறப்புரை :1021
103. குடிசெயல் வகை
கருமம் செயஒருவன் கைதூவேன் என்னும்
பெருமையின் பீடுடையது இல்.----- ௧0௨௧

ஒருவன் பிறந்த குடியின் பெருமை சிறந்து விளங்க, தான் எண்ணிய செயலை முடிக்காமல் ஒருபோதும் சோம்பி இருக்கமாட்டேன் என்னும் உறுதியில் நிற்கும் பெருமையைவிட வேறு சிறந்த பெருமை இல்லை.
பிறப்பின் பெருமை உயர்ந்த குடிப்பிறப்பில் உள்ளது.

“ மன்பதை காக்கும் நீள்குடிச் சிறந்த
 தென்புலம் காவலின் ஒரீஇ பிறர்
வன்புலம் காவலின் மாறியான் பிறக்கே.” –புறநானூறு.

பல உயிர்களையும் காக்கும் தொன்மையான குலங்களில் சிறந்த பாண்டியக் குலத்தில் பிறந்து, பாண்டிய நாட்டைக் காக்கும் பெருமையிலிருந்து நீங்கிப் பிறருடைய வன்புலங்களைக் காக்கும் குடியினனாகப் பிறப்பு அடைந்து சிறுமை உறுவேனாகுக.

ஞாயிறு, 14 அக்டோபர், 2018

திருக்குறள் -சிறப்புரை :1020


திருக்குறள் -சிறப்புரை :1020
நாணகத் தில்லார் இயக்கம் மரப்பாவை
நாணால் உயிர்மருட்டி யற்று.---- ௧0௨0
மனத்தகத்து நாணம் என்னும் நற்குணம் இல்லாதவர், உயிருடன் இயங்கிக் கொண்டிருப்பது, மரப் பதுமையைக் கயிற்றால் கட்டி உயிருள்ளது போன்று இயக்கி மக்களை மயக்குவது போன்றதாம்.
அகத்தில் அழுக்கும் புறத்தில் தோற்றப்பொலிவும் கொண்டு உலவுவர் பலர்.
போரைத்தடுத்த புலவர்.
” நெடுமதில் வரைப்பின் கடிமனை இயம்ப
ஆங்குஇனிது இருந்த வேந்தனொடு ஈங்கு நின்
சிலைத்தார் முரசம் கறங்க
மலைத்தனை என்பது நாணுத்தகவு உடைத்தே.” –புறநானூறு.
சோலைகள் தோறும் காவல் மரங்களை வெட்டும் ஓசை தனது ஊரில் நெடிய மதில் எல்லையை உடைய காவல் அமைந்த மாளிகையிடத்துச் சென்றொலிக்கும் ; எனினும் மானமின்றி, இனிதாக அங்கே உறையும் வேந்தனுடன் , இங்கு வானவில் போன்ற நிறமுடைய மாலையையுடைய முரசு முழங்க நீ போரிட முனைந்தாய் என்பது நாணத்தக்கது.

சனி, 13 அக்டோபர், 2018

திருக்குறள் -சிறப்புரை :1019


திருக்குறள் -சிறப்புரை :1019

குலஞ்சுடும் கொள்கை பிழைப்பின் நலஞ்சுடும்
நாணின்மை நின்றக் கடை.------- ௧0௧௯

ஒருவன் நேர்மை பிறழ்ந்து நடப்பானாயின் அஃது, அவன் பிறந்த குடிப்பிறப்பு ஒன்றையே கெடுக்கும். அவனே நாணம் இல்லாதவனாயின் அவன் குடிப்பிறப்பு உள்ளிட்ட எல்லாச் சிறப்புகளையும் அழிக்கும்.
நற்குடியில் பிறந்தவன் நாண் அழியாமை நன்று.

“ ……………………………………….முன்னாள்
கையுள்ளது போல் காட்டி வழிநாள்
பொய்யொடு நின்ற புறநிலை வருத்தம்
நாணாய் ஆயினும் நாணக்கூறி என்
நுணங்கு செந்நா அணங்க ஏத்தி
பாடப் பாடப் பாடுபுகழ் கொண்ட நின்
ஆடுகொள் வியன் மார்பு தொழுதெனன் பழிச்சிச்
 செல்வல் அத்தை யானே ………..” ----புறநானூறு.

முதல் நாள் நீ தரும் பரிசில் என் கையிலே வந்தடைந்தது என்ற உணர்வை உண்டாக்கிவிட்டுப் பின்பு பொய்யொடு பொருந்திப் பரிசில் வழங்காத தன்மைக்கு வருந்தி, நீ வெட்கப்படாவிட்டாலும் வெட்கப்படுமாறு கூறி நான் செல்வேன். அவ்வாறு செல்லுங்கால் எனது நுண்ணிய புலமை மிக்க செவ்விய நாக்கு வருந்துமாறு புகழ்ந்து நாள்தோறும், பாடப்பாடப் பின்னரும் பாடவேண்டுகின்ற புகைழைப்பெற்ற உனது வெற்றிமிக்க அகன்ற மார்பை வணங்கிப் போவேன்.

வெள்ளி, 12 அக்டோபர், 2018

திருக்குறள் -சிறப்புரை :1018


திருக்குறள் -சிறப்புரை :1018
பிறர்நாணத் தக்கது தான்நாணா னாயின்
அறம்நாணத் தக்கது உடைத்து.----- ௧0௧௮
பிறர் நாணத்தக்க பழிச்செயல்களைக் கண்டு தான் நாணம் கொள்ளானாயின்  அறமே நாணி அவனை விட்டு நீங்க, அவன் அறமற்றவன் என்னும் தன்மை உடையவனாவான்.
“ஈயா மன்னர் நாண
வீயாது பரந்த நின் வசையில் வான் புகழே.”—புறநானூறு.
இரவலர்க்கு ஈயாத மன்னர் நாண, பரிசிலர் பலரும் போற்றும் குற்றமற்ற நின் (பிட்டங்கொற்றன்.) புகழ் இவ்வுலகில் பரந்து நிலை பெறுவதாக.

வியாழன், 11 அக்டோபர், 2018


திருக்குறள் -சிறப்புரை :1017
நாணால் உயிரைத் துறப்பர் உயிர்ப்பொருட்டால்
நாண்துறவார் நாணாள் பவர்.---- ௧0௧௭
நாணுடைமையைப் பெருமையாகக் கருதி வாழ்பவர்கள், உயிர் வாழ்வதற்காக நாணத்தைக் கைவிடமாட்டார்கள் ;  நாணுடைமையைக் காக்க உயிரை இழக்கவும் தயங்க மாட்டார்கள்.
….. ….  ….. சான்றோர்
புகழும் முன்னர் நாணுப
பழியாங்கு ஒல்பவோ காணுங்காலே.” –குறுந்தொகை
சான்றோர், தம்மை யார் புகழ்ந்தாலும் நாணுவர், அத்தகையோர் பழி ஏற்க நேர்ந்தால் எவ்வாறு தாங்குவர். தாங்க மாட்டார் என்பதாம்.


புதன், 10 அக்டோபர், 2018

திருக்குறள் -சிறப்புரை :1016


திருக்குறள் -சிறப்புரை :1016
நாண்வேலி கொள்ளாது மன்னோ வியன்ஞாலம்
பேணலர் மேலா யவர். ----- ௧0௧௬
மேன்மையானவர்கள் ,நாணுடைமையைத் தமக்கு வேலியாகக் கொள்வதன்றி, அகன்ற இவ்வுலகினை விரும்பிக் கொள்ளார்.
”வையகம் எல்லாம் பெறினும் உரையற்க
பொய்யோடு இடைமிடைந்த சொல்.” –நாலடியார்.
இந்த உலகம் முழுவதையும் பரிசாகப் பெறுவதாயிருந்தாலும் பொய் கலந்த சொற்களைப் பேசாதே.

செவ்வாய், 9 அக்டோபர், 2018

திருக்குறள் -சிறப்புரை :1015


திருக்குறள் -சிறப்புரை :1015
பிறர்பழியும் தம்பழியும் நாணுவர் நாணுக்கு
உறைபதி என்னும் உலகு.  ----- ௧0௧௫
சான்றோர் தமக்குவரும் பழியையும் தம்மைச் சார்ந்தோர்க்கு வரும் பழியையும் ஒப்ப மதித்து நாணம் கொள்வர். அத்தகையை பெரியோரை நாணுடைமை என்னும் நற்குணத்தின் உறைவிடமாகக் கருதி இவ்வுலகத்தார் போற்றுவர்.
“ பிறர் உறு விழுமம் பிறரும் நோப
 தம் உறு விழுமம் தமக்கோ தஞ்சம்.” ---அகநானூறு.
நல்லோர், பிறர் துன்பப்பட்டால் தமக்குத் தொடர்பு இல்லாதவரானாலும் அவர் துன்பத்தைத் துடைப்பர். தமக்குத் துன்பம் நேரின் அதைப் பெரிதாக எண்ணாமல் எளிதாகக் கொள்வர்.

திங்கள், 8 அக்டோபர், 2018

திருக்குறள் -சிறப்புரை :1014


திருக்குறள் -சிறப்புரை :1014
அணியன்றோ நாணுடைமை சான்றோர்க்கு அஃதின்றேல்
பிணியன்றோ பீடு நடை. ---- ௧0௧௪
சான்றோர்க்கு நாணுடைமை எனும் நற்குணமே அணியாகும் அவ்வணி இல்லையேல், பெருமிதம் மிக்க நடை அவர்க்கு நோயாகும்.
“ நச்சியார்க்கு ஈயாமை நாணன்று நாண் ஆளும்
 அச்சத்தான் நாணுதல் நாண் அன்றாம் – எச்சத்தின்
மெல்லியராகித் தம் மேலாயார் செய்தது
சொல்லாது இருப்பது நாண். –நாலடியார்.
தன்னை விரும்பி வந்தவர்களுக்கு ஒன்றும் கொடாமல் இருப்பது வெட்கமன்று ; நாளும் அசத்தால் முடங்கி இருத்தல் வெட்கமன்று ; தன்னினும் குறைபாடுடைய, அற்பர் ஆராயாது செய்த சிறிய இழிவையும் பிறர்க்குச் சொல்லாமல் இருப்பதே நாணுடைமை ஆகும்.

ஞாயிறு, 7 அக்டோபர், 2018

மெய்ப்பொருள் காண்பது அறிவு -101


மெய்ப்பொருள் காண்பது அறிவு -101
புரட்சிக் கவிஞர் பாரதிதாசன் : 1891 – 1964
 ஆரியர் ஆதிக்கம் – தமிழர் இழிநிலை –அறியாமையால் மனுதர்மத்தை மதித்தது – சூத்திரன் என்றது – சாதிப்பிரிவுகளை நிலைப்படுத்தியது……. இன்னபிற கொடுமைகளுக்கு எதிராக முழங்கியவர்.
 சிந்தனைகள்
1.  சுரண்டலுக்கு இலக்காகிப்போன தமிழ்மக்களை ‘நாம் ஏன் நிராகரிக்கப்பட்டிருக்கிறோம்.?’ என்ற உண்மை வரலாற்றை அறிய முன்வர வேண்டும்.
2.  சமஉரிமையை வென்றெடுக்கத் தமிழ்மக்கள் சமரசமற்ற போக்கைச் சரியாகப் புரிந்துகொள்ள வேண்டும்.
3.   அடிமைகளாய் அறிவற்றவர்களாய் பஞ்சைப் பராரிகளான பாட்டாளிகளாய் இருக்கின்ற சமூகக் கொடுமையின் ஊற்றுக்கண்ணான வருணாசிரமதரும சதியினைத் தமிழன் உணர வேண்டும்.
4.  மனுநீதியே அறத்தின் ஆணிவேர், ஆண்டவனால் அளிக்கப்பட்ட மனித நீதி என்று கூறி அதன் அடிப்படையில் திராவிட மக்களைச் சூத்திரர்களாக்கி அவர்களின் உடல் உழைப்புக்குச் சொந்தக்காரர்கள் என்ற வகைப்பாட்டுக்குள் அடக்கி, இந்துமதச் சாத்திரப்படி நியாயப்படுத்திச் சாதி மதப் பிரிவுகளை நடைமுறைப்படுத்தி அதற்குள்ளேயும் கீழ்ச் சாதி, இழி சாதி என்று கிளைச் சாதிகளால் மக்களைப் பாகுபடுத்தியுள்ளதை இந்த வெகுமக்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும்.
”நான் செய்யவேண்டியது என்னவென்பதுதான் என்னுடைய சிந்தனையே தவிரப் பிறர் என்ன எண்ணுவார்கள் என்பதல்ல.”
புதியதோர் உலகம் செய்வோம்.
“எல்லாரும் எல்லாமும் பெற்று நல்லோராய் வாழ
   சாதிமத பேதங்கள் மூட வழக்கங்கள்
தாங்கி நடைபெற்று வரும் சண்டையுலகினை
     ஊதையினில் துரும்புபோல் அலைக்கழிப்போம் பின்னர்
 ஒழித்திடுவோம் புதியதோர் உலகம் செய்வோம்.
“கொலை வாளினை எடடா மிகு
கொடியோர் செயல் அறவே.”
முற்றும்

திருக்குறள் -சிறப்புரை :1013


திருக்குறள் -சிறப்புரை :1013
ஊனைக் குறித்த உயிரெல்லாம் நாணென்னும்
நன்மை குறித்தது சால்பு. ---- ௧0௧௩
இவ்வுலகில் வாழும் உயிர்கள் அனைத்தும் உடம்பை நிலைக்களனாகக் கொண்டு வாழ்கின்றன. அதுபோலச் சால்பு எனப்படுவது நாண் என்னும் நற்பண்பை நிலைக்களனாகக் கொண்டது.
“இன்மை ஒருவற்கு இளிவன்று சால்பென்னும்
 திண்மைஉண் டாகப் பெறின்.” –குறள். 988.
ஒருவன் பெருமைக்குரிய  சால்பு என்னும் பண்பைப் போற்றும் மனவலிமை பெற்றானாயின் அவனுக்கு மிக்க துன்பம் தரும் வறுமையும் கூட இழிவானதன்று.

சனி, 6 அக்டோபர், 2018

மெய்ப்பொருள் காண்பது அறிவு -100

மெய்ப்பொருள் காண்பது அறிவு -100
பெனிடிக்ட்  ஃச்பினோசா (Benedict Spinoza)  கி.பி. 1632 -1677.
 பகுத்தறிவியச் சிந்தனையாளர்.  தம் கொள்கைக்கேற்ப வாழ்ந்துகாட்டியவர். அஞ்சாமல் பரப்புரை ஆற்றியவர். இவர் பன்மொழிப் புலமை உடையவர்.
சிந்தனையில் தனித்துவம் – தீவிர வாதி – கடவுள் ஒரு பொருள் – சமயக் கொள்கைகள் வெற்றுக் கற்பனை – யூத சமயத்தின் பழமைகளை மறுத்தார் – மதத்தைவிட்டு வெளியேறினார்- வறுமை செம்மை தந்தது.
நூல்
 இவர் எழுதிய அறவியல் (எத்திகா) இலக்கியச் சுவை நிரம்பிய தருக்க நூல்.
செறி பொருள்
இது பிறிதொன்றால் படைக்கப்படாமல் தன் இருப்புக்குத் தானே காரணமாய் அமைகிறது. இதுவே கடவுள். கடவுள் எண்ணிலா இயல்புகள் கொண்டவர். அவற்றை மனிதனால் அறிய இயலாது. கடவுள், ஒரு நோக்கம் ; ஒரு செயல் கொண்டவர் அல்லர். வரம்பிலா பரப்புடைமையும் சிந்தனையுமே கடவுளின் இயல்புகள். வரம்பிற்குட்பட்ட மனிதனால் அவரை அறிய முடியாது.
மனிதப் பண்புகளைக் கடவுளுக்கு ஏற்றி வழிபாடு செய்வது அறியாமை. கடவுளுக்கும் உலகிற்கும் ‘படைப்பு நில்லை’ என்றொரு தொடர்பில்லை. மனிதன் மொழியால் சிந்தனையால் கடவுளை அடைய முடியாது. கடவுளை எந்த மனிதனும் ; எந்தச் சமயமும் உடைமையாக்கிக் கொள்ள முடியாது. இயற்கை காரணமாகவும் காரியமாகவும் விளங்குகிறது. கடவுள் / செறிபொருள் இயற்கையை இயக்கியாகவும் இயற்கையில் இயங்கியாகவும் தோற்றமளிக்கிறது.
எதையும் எவராலும் எப்போதும் மாற்ற இயலாது ; நடப்பது நடந்தே தீரும்.
இயற்கையின் முழுமையில் ஏற்றத் தாழ்வுகள் இல்லை.  அறிவதே அரியான அறிவு.  ‘அறிவே புனிதம்’ என்ற சாக்ரடிசு கொள்கையை ஏற்றுக்கொள்கிறார். மனிதன் எல்லோரிடத்தும் அன்பு செலுத்த வேண்டும் என்பது அளவையியக் கட்டாயம்.
“அறிவுத் தெளிவே அறம்” – என்கிறார். 

திருக்குறள் -சிறப்புரை :1012


திருக்குறள் -சிறப்புரை :1012
ஊனுடை எச்சம் உயிர்க்கெல்லாம் வேறல்ல
நாணுடைமை மாந்தர் சிறப்பு. ---- ௧0௧௨
ஊனும் உடையும் தவிர்ந்த மற்றவையெல்லாம் உலகத்து வாழும் உயிரினங்கள் அனைத்திற்கும் பொதுவானவையே ஆயின் நாணுடைமை என்னும் குணம் ஒன்றே மாந்தர்க்குச் சிறப்பானதாகும்.
“ உயிரினும் சிறந்தன்று நாணே நாணினும்
செயிர்தீர் காட்சிக் கற்புச் சிறந்தன்று…” ---தொல்காப்பியம்.
உயிரினும் சிறந்தது நாணம் ; நாணத்தைக் காட்டிலும் குற்றம் தவிர்ந்த மெய்யுணர்வாகிய கற்பே சிறந்தது.

வெள்ளி, 5 அக்டோபர், 2018

மெய்ப்பொருள் காண்பது அறிவு -99

மெய்ப்பொருள் காண்பது அறிவு -99
தெக்கார்த் (Rene Descartes)……..
சிந்தனை
மனத்தின் இயக்கமாகிய சிந்தனையே அனைத்திற்கும் அடிப்படை. அனுபவத்தில் அறிவு விளைவதில்லை என்கிறார். உண்மை அறிவைத் தருகின்ற ஆற்றல் சிந்தனைக்கு உண்டு. அறி நிலைக்கேற்பச் செயல் திறன் இருப்பின் தவறு நேர வாய்ப்பில்லை.
மனித மனத்தின் நிலையை ..
1. உடனுறைக் கருத்து . பிறக்கும் போதே மனத்தில் பதிவது  (கடவுள் பற்றிய கருத்து.)
2. வந்தேறிய கருத்து (மனித மனத்தால் உருவாக்கப்படுவது.
கடவுள் கொள்கை)
மனிதர் இருப்பிற்கும் உலக இருப்பிற்கும் (இருப்பு நிலை) கடவுள் காரணம். காரண காரியத் தொடர்பு – கடவுள் பற்றிய கருத்து எல்லார் மனத்திலும் ஒரு கட்டாயக் கருத்தாக இருக்கிறது. அக்காட்டாயக் கருத்துக் காரணமாகக் கடவுள் இருக்கிறார்.
 புற உலகில் பிற கருத்துகள் மனத்தில் இருந்தாலும் அவை சார்புக் கருத்துகள்- கடவுளைச் சார்ந்து எழுந்தவை. கடவுளைத் தவிர பிறவெல்லாம் சார்புப் பொருள்கள். கடவுள் முழுமுதற் பொருள. இருமைக் கொள்கைவழி உடல், உள்ளம் இவற்றின் இயல்பு, மாறுநிலை, தொடர்பு ஆகியவற்றை விளக்குகிறார்.
 இவருடைய சிந்தனைகள் தொடக்கத்தில் தெளிவையும் முடிவில் குழப்பத்தையும் தோற்றுவித்தன…

திருக்குறள் -சிறப்புரை :1011


திருக்குறள் -சிறப்புரை :1011
102. நாணுடைமை
கருமத்தான் நாணுதல் நாணுத் திருநுதல்
நல்லவர் நாணுப் பிற. ------ ௧0௧௧
சான்றோர் செய்யத்தகாத செயல்களைச் செய்வதற்கு வெட்கப்படுவதே நாணம் ஆகும். பிற நாணம் என்பதெல்லாம் குலமகளிர் மெய்யின்கண் தோன்றுவதாகும்
”பேணுப பேணார் பெரியோர் என்பது
நாணுத் தக்கன்று அது காணுங் காலை.” ---நற்றிணை.
.ஒழுக வேண்டிய நெறியில் ஒழுகாது இருப்போரைப் பெரியோர் எனக் கூறுவது நாணத்தக்கதாகும்.

வியாழன், 4 அக்டோபர், 2018

மெய்ப்பொருள் காண்பது அறிவு -98

மெய்ப்பொருள் காண்பது அறிவு -98
தெக்கார்த் (Rene Descartes) கி.பி. 1596 – 1650
தற்காலத் தத்துவத்தின் தந்தை
பிரான்சு நாட்டவர்.  தனிமை விரும்பி – இடம்விட்டு இடம் மாறிக்கொண்டே இருப்பார் – இறந்தபின்னும் இவர் உடல் இடம் விட்டு இடம் மாற்றப்பட்டது.
நூல்கள்
இவரெழுதிய நூல்களுள் குறிப்பிடத்தக்கவை மூன்று.
1.  சிந்தனை முறை பற்றிய உரையாடல்கள்
2.  தத்துவத்தின் அடிப்படைகள்
3.  தத்துவ அடிப்படை பற்றிய சிந்தனைகள்
ஐயமே அறிவுக்கு வழி
கல்வி அறிவுக்கு அடிப்படை – கல்வித்துறை –கற்பிக்கும் முறை ஆகியவை குறித்து விரிவாக ஆராய்ந்துள்ளார்.
பழைய இலக்கியக் கல்வி கற்பனை வாழ்வில் தள்ளி விடுகிறது.
புராணச் செய்திகள் சிந்திக்கும் ஆற்றலைஅழித்துவிடுகின்றன.
 மனிதன் சிந்தனையின் பயனாக அறிவைப் பெற வேண்டும்.
கணக்கியல் சிந்தனையில் தொடங்கி நிரூபணத்தில் முடிகிறது.
சகல அறிவியல் துறைகளுக்கும் கணக்கியலே அடிப்படை.
 சிந்தனைகள்
1.  மன உள்ளாற்றல் கொண்டு சிந்திப்பது
2.   மன உள்ளாற்றல் மூலம் அறிந்துகொண்ட உண்மைகளில் இருந்து பகுப்பளவைச் சிந்தனை மூலம் புதிய உண்மைகளை வெளிக்கொணர்வது.
மனமே – அறிவுக்கு அடிப்படை
ஐயம் – தொடக்கம் மட்டுமே முடிவன்று.
ஐயப்பாடு என்பது ஓர் ஆய்வுநெறி.
“நான் சிந்திக்கிறேன் ; எனவே நான் இருக்கிறேன்” – இவர் முடிபு. 

திருக்குறள் -சிறப்புரை :1010


திருக்குறள் -சிறப்புரை :1010
சீருடைச் செல்வர் சிறுதுனி மாரி
வறங்கூர்ந் தனையது உடைத்து. ---- ௧0௧0
பிறர்க்குக் கொடுத்து மகிழ்தலால் சிறப்பினை உடைய செல்வர் இறுதியில் அடையும் வறுமையானது , உலகையெல்லாம் வளங்கொழிக்கச் செய்யும் மேகம் மழைபொழியாமல் வறுமையுற்றதைப் போன்றதாம்.
”பொன்னிறச் செந்நெல் தொதியொடு பீள்வாட
மின்னொளிர் வானம் கடல் உள்ளும் கான்று உகுக்கும்
வெண்மை உடையார் விழுச்செல்வம் எய்தியக்கால்
வண்மையும் அன்ன தகைத்து.” ----நாலடியார்.
பொன்னிறம் உடைய நல்ல நெல்மணிகள் பொதிந்திருக்கும் பயிர்களின் கருவானது வாடிக்கொண்டிருக்க, மின்னி ஒளிர்கின்ற வானம் விளைவயலில் பெய்யாமல் கடலில் பொழிந்து செல்வதைப்  போன்றதே ,அறிவில்லாதவர்கள் பெற்ற பெருஞ்செல்வமும் அவர்தம் கொடையும்.


புதன், 3 அக்டோபர், 2018

மெய்ப்பொருள் காண்பது அறிவு -97
புனிதர் தாமசு அக்கினாசு (Saint Thomas Aquinas)
 கி.பி. 1225-1274
இடைக்காலம் :
சிந்தனையில் தேக்கம் நிலவியது. கிரேக்கத் தத்துவங்களைப் புதிய சொற்களில் வடித்தனர். மடாலயக் கல்வி முறை  (10 ஆம் நூற்றாண்டு) வளர்ந்தது. பல்கலைக் கழகங்களில் (இங்கிலாந்து,பாரிசு) தத்துவ விளக்கங்கள் ’புலமைத்துவம்’
 (Scholasticism) எனப் பெயர் பெற்றது.
 கி.பி. 12 ஆம் நூற்றாண்டில் ஏற்பட்ட கல்விப் புரட்சி, பண்பாட்டுப் புரட்சியின் பலனாக அரிசுடாட்டிலின் ‘அளவையியல்’ தத்துவம் வளரலாயிற்று. இது கிறித்துவத்திற்கு எதிரான போதும் அதனைப் போற்றினர். அளவையியல் கல்வியும் பயிற்சியும் சிந்தனையைச் செழிக்கச் செய்தன. அரிசுடாட்டில் தத்துவத்திறகு வலிவும் பொலிவும் தந்தவர் அக்கினாசு.
அக்கினாசு 25 நூல்களை எழுதியுள்ளார். கிறித்துவ சமயத்தை அதன் வீழ்ச்சியினின்று காப்பாற்றியவர் இவரே. சமயமும் தத்துவமும் இரு வேறு களப்பரபுடையவை அவற்றை இயைந்து போகச் செய்வதோ ஒருங்கிணைப்பதோ இயலாத செயல் என்றும் கூறினார்.
இறையியல்
இறையியல் சுருக்கம் (Summa Theologica) நூலில்கடவுள் உண்டு என்பதற்கு  ஐந்து நிரூபணங்களைத் தந்துள்ளார். கடவுள் இயக்கப்படாத இயக்கி. தனக்குத்தானே இயக்கமுடையவராகவும் பிறவற்றையெல்லாம் இயக்கும் ஆற்றல் உடையவராகவும் இருக்கிறார் என்று விரித்துரைத்தார்.
இறைமை வாழ்வு
 மானிட வாழ்வின் முடிந்த பயன் இறைவனுடன் ஒன்றி வாழ்வதே –இறைவன் அருளால்தான் இந்நிலை கிட்டும். இறைவனை அறியும் அறிவே தலையாய அறிவு. ஆன்மா உலகியல் நிலைக்கு அப்பாற்பட்டது ; உடல் ஆசைகள் உலகியல் சார்ந்தவை. ஆன்மாவின் ஆசையும் வேட்கையும் உலகியல் கடந்த நிலையிலேதான் நிறைவுறும்.
இவரின் தத்துவக் கருத்துகள் அரிசுடாட்டிலின் கருத்துகளை அடியொற்றியவையே.-

திருக்குறள் -சிறப்புரை :1009


திருக்குறள் -சிறப்புரை :1009

அன்பொரீஇத் தற்செற்று அறநோக்காது ஈட்டிய
ஒண்பொருள் கொள்வார் பிறர்.--- ௧00௯

எவரிடத்தும் அன்புகொள்ளாது, தன்னை மிகவும் வருத்தி, ஈதலாகிய அறத்தை மறந்து ஈட்டிய பெரும்பொருளைப் பிறர் கொண்டுபோய் பயன் அடைவர்.

“செம்மையின் இகந்து ஒரீஇப் பொருள் செய்வார்க்கு அப்பொருள்
இம்மையும் மறுமையும் பகையாவது அறியாயோ.’ –கலித்தொகை.

அறவழியிலிருந்து மாறுபட்டுப் பொருள் தேடுவார்க்கு அப்பொருள் வாழுங்காலத்தும் இறந்தபின்னும் பகையாகி அழிவைத்தரும் என்ற உண்மையை அறியாயோ..?

செவ்வாய், 2 அக்டோபர், 2018

மெய்ப்பொருள் காண்பது அறிவு -96

மெய்ப்பொருள் காண்பது அறிவு -96
அரிசுடாட்டில் (Aristotle-…..
மனித வாழ்க்கை
மகிழ்ச்சியைப் பெறுவதே வாழ்வின் குறிக்கோள். அஞ்சி ஒடுங்கும் கோழைத்தனம் ஓர் இறுதி நிலை ; அஞ்சுதற்கு அஞ்சாமலிருப்பது இன்னொரு இறுதி நிலை. இவை இரண்டிற்கும் இடைப்பட்ட நிலையே ஏற்புடைய வாழ்க்கை.
பெண்கள்
 பெண்கள் ஆண்களுக்கு அடங்கி நடக்க வேண்டும் ; இது இயற்கையானது. 30 வயது ஆண் 20 வயது பெண்ணை மணந்தால் அவர்களுடைய பாலுணர்வு ஒத்த நிலை உடையதாகவும் ஒரே காலத்தில் நிறைவு பெறுவதாகவும் இருக்கும்.
கல்வி
கல்வி அரசுதான் கொடுக்க வேண்டும். சிறந்த குடிமகனுக்கு ஆணையிடவும் தெரிய வேண்டும் ; ஆணைக்கு பணிந்து நடக்கவும் தெரிய வேண்டும்.
சமுக அமைப்பு
சமுதாயத்தோடு இணங்கி வாழத் தெரியாதவன் விலங்கு. மொழியால் சமுதாயமும் சமுதாயத்தால் அறிவும் அறிவால் ஒழுங்கும் ஒழுங்கால் நாகரிகமும் விளைகின்றன.
 இவர் சமுகப்புரட்சியை வெறுக்கிறார். பொருளாதார ஏற்றத்தாழ்வுகளைத் தவிர்த்தால் சமுதாயத்தில் அமைதி ஏற்படும் என்கிறார்.
 அரிசுடாட்டிலின் இறுதிக் காலம் துன்பம் நிறைந்ததாக இருந்தது. ஏதென்சை விட்டு வெளியேறி மனம் நொந்து நஞ்சுண்டு இறந்தார். கிரேக்க நாட்டின் தத்துவப் பூங்காக்கள் சிந்தனை நீரின்றி வறட்சியால் பட்டுப்போயின.” 

திருக்குறள் -சிறப்புரை :1008

நச்சப் படாதவன் செல்வம் நடுவூருள்
நச்சு மரம்பழுத் தற்று. ----- ௧00௮

வறுமையுற்றார்க்கு ஒன்றும் கொடுத்து உதவாதன் செல்வத்தை எவரும் விரும்பார் ; அச்செல்வமானது ஊரின் நடுவே நச்சுமரம் பழுத்து  யார்க்கும் பயனின்றி அழிந்து போவதைப் போன்றது.

”கேளிர்கள் நெஞ்சு அழுங்கக் கெழுவுற்ற செல்வங்கள்
தாள் இலான் குடியேபோல் தமியவே தேயுமால்.” –கலித்தொகை.

உறவினர்கள் மனம் வருந்தும்படியாகத் தேடிக் குவித்த செல்வங்கள், பேணும் முயற்சி இல்லாத மன்னவனின் குடிகள் போலத் தாமாகவே தேய்ந்து அழியும்.

திங்கள், 1 அக்டோபர், 2018

மெய்ப்பொருள் காண்பது அறிவு -95

மெய்ப்பொருள் காண்பது அறிவு -95
அரிசுடாட்டில் (Aristotle- Father of all Sciences) கி.மு. 384 – 322.
 பிளேட்டோவின் மாணவர். ’அறிவியல்கள் அனைத்திற்கும் தந்தை ’ என்று போற்றப்படுபவர். கிரேக்கச் சிந்தனைகளை அறிவியல் பக்கம் திருப்பியவர். பிளேட்டோவின் கருத்துக்களுக்கு எதிரானவர். மாவீரன் அலெக்சாண்டரின் ஆசிரியர். அலெக்சாண்டரின் துணையோடு அறிவியல் ஆய்வுக்கு அரிய கல்விக்கழகம்  ஒன்றை நிறுவினார். அரிசுடாட்டில் தொடாத துறைகளோ எழுதாத நூல்களோ இல்லை எனலாம்.
படைப்புகள்
அரிசுடாட்டில் அறிவு, அறிவியல், அழகியல், தத்துவம் என்னும் நான்கு தலைப்புகளில் ஆய்வு நிகழ்த்தியுள்ளார். இவரின் ‘அளவையியல்’ சிறப்புடையது. அறிவின் இயல்பு, அறிவைப் பெறுவதற்கான வழிகள், அறிவின் ஏற்புடைமை, என்பன பற்றிய தெளிவு இல்லாதவர்களிடம் முறையான சிந்தனை ஓட்டம் இருக்காது என்பது இவரின் துணிபு.
  ஒவ்வொரு பொருளுக்கும் நான்கு காரணங்கள் இருக்க வேண்டும் என்று இவர் கருதுகிறார். ஒவ்வொன்றும் ஏதோ ஒரு பொருளிலிருந்து குறிப்பிட்ட வடிவத்தில்; குறிப்பிட்ட செயலால்;  குறிப்பிட்ட நேரத்திற்காக உண்டாகிறது. பொருள், வடிவம், செயல், நோக்கம் ஆகிய நான்கு காரணங்களும் ஒன்று சேர்வதால் ஏற்படுவதே உற்பத்தி.
தத்துவம்
                     முக்கூற்றுச் சிந்தனை வழி அனுமானம்  -அரிசுடாட்டிலின் படைப்பு. “ மனிதர்கள் அனைவரும் பகுத்தறியும் விலங்குகள் ; சாக்ரடிசு ஒரு மனிதன் எனவே சாக்ரடிசு ஒரு பகுத்தறியும் ஒரு விலங்கு” என்பதே முக்கூற்றுச் சிந்தனை. இது விளக்கத்தால் உண்மையை அறிவது ; கண்டறிந்த உண்மைகளைப் பிறருக்கு நிரூபிக்க உதவும் . புதிய உண்மைகளைக் கண்டுபிடிக்க இச் சிந்தனை முறை பயன்படாது.
                அரிசுடாட்டில் இயற்கையின் போக்கினையும் மாறுபாடுகளையும் உற்று நோக்கி ஆறாய்ந்தார். இயற்கைச் சுழல் – தோற்றம், வளர்ச்சி, மாற்றம், அழிவு என்ற நிலையில் இயங்குகிறது. உயிரினங்களுள் மனித இனம் உடல், உணர்வு ஆகியவற்றின் அமைப்பாலும் இயக்கத்தாலும் முதிர்ச்சிப் பெற்றிருக்கிறது என்றதோடு உயிர்களின் பரிணாம வளர்ச்சி குறித்தும் ஆராய்ந்துள்ளார்.
                   அரிசுடாட்டில் ‘ கடவுள் உண்டு ’ என்கிறார். ஒவ்வொரு மாற்றத்திற்கும் கடவுள் காரணமில்லை – இயக்கத்தின் தொடக்கமாகக் கடவுளைக் காண்கிறார். தான் இயங்காமல் பிறவற்றை இயக்கும் பேராற்றல் உடையதாய் ; உரு ஒன்று இல்லாததாய் ;; குறைவில்லா நிறைவாய் ; உலக சக்திகளின் தொகுப்பே கடவுள் என்கிறார். கடவுளுக்கு விருப்பு வெறுப்பு இல்லை எனவே சடங்குகள் எதுவும் செய்யத் தேவையில்லை என்கிறார்.------தொடரும்……