சனி, 19 ஜூலை, 2014

vaNakkam

அன்புடையீர்  வணக்கம்
 ஸ்ரீமான் பூண்டி அய்யா அவர்களைப்பற்றி  " சத்திய ஜீவன் " என்னும் தலைப்பிலான நூல் ஒன்றினை எழுதி வெளியிட்டுள்ளேன் . . நூல் தேவைக்குத் தொடர்பு கொள்ளவும் - நன்றி 9443340426.