ஞாயிறு, 1 அக்டோபர், 2023

 

சான்றோர் வாக்கு – 29.. நானோர் பாவேந்தன்: I AM A  PRINCE OF POETS

 

நாய்பல நாற்புறம் வாய்தி றக்கினும்

தாய்மொழித் தொண்டு தவறிய தில்லை

நன்றி மறந்தவ ரின்று வரைக்கும்

குன்று கொணர்ந்து தூற்றுவர்; நன்றெனப்

பட்டதைச் செய்வேன்; பகைவர்க்கு அஞ்சேன்

வாய்ப்பு நேர்ந்த போதெல்லாம் பிறரைத்

தூக்கி விடுவதில் சோர்ந்ததே இல்லை

படிப்புத் தந்தேன் சோறுதந் தேன்தலை

எடுக்கச் செய்தேன் என்தலை தனை அவன்

அறுக்க முயன்றபோதும் சிரித்தேன்

குறுக்கிற் பாய்ந்தும் பெரியவன் ஆகட்டும்

என்று நினைத்திருக் கின்றேன் இன்றும்

என்கை பற்றி எழுந்து, பின் என்னையே

துன்பு றுத்தும் பிள்ளைகள் பற்றிய

கதைகள் பலஉள

தடைகள் கணக்கில.

எதையும் தாண்டி இந்நாள் எழுபதாம்

ஆண்டினை ஈளைநோய் அங்காந்த வாயையும்

தாண்டி அடைந்தேன் சாவு தோற்றது

மெய்யே!

 

Even if many dogs at me did bark from all directions,

Never swerved  I from serving  my mother tongue

Brickbats  of censure the ungrateful threw at me.

But I did what struck me as right

And never afraid of foes was I.

Whenever opportunities came, never tired was I

Of working for the betterment of others

Food and education I offered

And helped many come up in life.

When undermined I was by them. I smiled 

 Even when my path they crossed

I wished them still to prosper indeed

Stories  many there are of these youngsters,

Who made me suffer, though with my help they did come up.

Conquering all these, and my asthma acute

I have turned  seventy today

And true it is, I have defeated death !

 

But Ramanathan desires me

Still to live in this world deceitful

Tamils of this goodly land

Well do know a poet I am

So many derive such keen  delight in my poetry

A vowed it is that a great majority of today’s poets

Poetic style and prosody mine imitate,

Script and lyric writers for films,

From my works do draw their inspiration. -   -- -- R,Ganapathy.

...............................................................................contd.......................


சனி, 30 செப்டம்பர், 2023

சான்றோர் வாக்கு – 28.. நானோர் பாவேந்தன்: I AM A PRINCE OF POETS

 

சான்றோர் வாக்கு – 28.. நானோர் பாவேந்தன்: I AM A  PRINCE OF POETS

 

” திலகர் செய்த உரிமைக் கிளர்ச்சியால்

கொலை முதற் பற்பல குற்றம்சுமந்த

மாசிலா மனத்து மாட சாமியும்

அன்புறு பாரதி அரவிந் தர்முதல்

வன்முறை யுடையரால் வருந்துவார்க்கு உதவியாய்ப்

பன்முறை புதுவையில் செத்துப் பிழைத்தேன்

மக்கள்நலம் காத்தல்கண்டு ஆள  வந்தார்

எக்கேடு சூழினும் அஞ்சேன் ஒருநாள்

சிறைக்கதவு திறக்கப்பட்டது ; சென்றேன்

அறைக்கதவு புனிதப் பட்டது; மீண்டேன்

புதுவை அரசியற் போரில் இறங்குவேன்

இதைவை யேன்எனில் அதைவிட்டு வையேன்.”

 

 

“For help rendered to noble Madasamy

Kind Bharathi, Sri Aurobindo and others

Who by the oppressive rulers were accused?

Of murder and many other offences,

For their part in the Freedom Struggle

By Lokamanya Tilak waged

Privations many I had suffered in Pondicherry

Whatever tribulations the rulers subjected me to.

In serving  the people’s weifare and weal,

Never afraid was I. On a day opened the prison-gates,

In I went. Sacred became the place. And on a day, out I came

Soon into the battle of Pondicherry politics I plunged

Certain always I was of my aims and actions.” -   -- -- R,Ganapathy.

 

 

வெள்ளி, 29 செப்டம்பர், 2023

சான்றோர் வாக்கு – 27. நானோர் பாவேந்தன்: I AM A PRINCE OF POETS

 

சான்றோர் வாக்கு – 27. நானோர் பாவேந்தன்: I AM A  PRINCE OF POETS

சண்டையில் வெற்றி கண்டிடச் செய்தேன்

முட்புதர்க் களாப்பழம் அதனில் மொய்க்கும்

கட்புலம் போல என்றன் உள்ளம்

சாதி என்பதோர் இடரைத் தவிர்த்தும்

சழக்கே என்பதோர் பெரும்படை தாக்கியும்

இளைஞர்க்குத் தமிழ்நலம் தந்து ஆசிரியர்

ஆக்குமோர் தொண்டினை நோக்கி நடந்து

நல்லா சிரியன்மார் நல்லாசிரியைமார்

பல்லோர் என்னிடம் பயின்றவர் இன்றும்

அலுவலில் அழகுற வாழ்கின்றார்கள்

”Intently and eagerly engaged was my mind all the while

In eradicating the evils of  caste

And condemning foolish customs old

Spent was  my service in offering the young

The wealth of Tamil

To enable them Tamil teachers become

Many men and women were by me trained

Good teachers of Tamil to be,

And well do they the profession serves still. -- -- R,Ganapathy

 

வியாழன், 28 செப்டம்பர், 2023

சான்றோர் வாக்கு – 26. நானோர் பாவேந்தன்: I AM A PRINCE OF POETS

 

சான்றோர் வாக்கு – 26. நானோர் பாவேந்தன்: I AM A  PRINCE OF POETS

” கடவு ளுருவம் அனைத்தையும்

தடவிக் கொண்டுதான் இருந்ததென் நெஞ்சம்

பாடலிற் பழமுறை பழநடை என்பதோர்

காடு முழுதும் கண்டபின் கடைசியாச்

சுப்பிர மணிய பாரதி தோன்றியென்

பாட்டுக்குப் புதுமுறை, புதுநடை காட்டினார்

நானும் அவர்க்கே எழுத்தியல் உதவுமோர்

தொண்டினால் அவர்க்கும் புலவர்க்கும் தோன்றும்.

 

“My heart was ever groping in search!

Sterile methods and styles old I had exhausted by then.

When Bharathi upon the scene did come in fine,\

Showing styles new and methods fresh for my poetry

His art of free-verse served I too,

To help him vanquish pundits learned and polemics literary.”-- R,Ganapathy.

 

 

புதன், 27 செப்டம்பர், 2023

சான்றோர் வாக்கு – 25. நானோர் பாவேந்தன்: I AM A PRINCE OF POETS

 

 சான்றோர் வாக்கு – 25. நானோர் பாவேந்தன்: I AM A  PRINCE OF POETS

” ஆசை பற்றிய தமிழின் தொண்டில்

ஒட்டிய என் உளம் வெட்டினும் பிரியாது

வெண்பா முதலிய எழுதும் என்கை

வண்ணம்பாடிக் கொண்டிருக் கும் வாய்

முப்ப தாண்டு முடியும் வரைக்கும் நான்

எழுதிய அனைத்தும் என்ன சொல்லும்?

கடவுள் இதோஎன்று மக்கட்குக் காட்டிச்

‘சுடச்சுட அவன் அருள் துய்ப்பீர்’ என்னும்

ஆயினும்……..

 

 

“Heart and soul, devoted and determined I was

The cause of Tamil to serve.

Poems of many kinds my hand would scribe

And my lips would melodies make

What did all my writings in those thirty years convey?

Manifestations of God, keenly desirous of revealing to the people,

These would exhort them the Grace of God to imbibe

As fresh and soon. Of God’s form indeed…”…R,Ganapathy.

செவ்வாய், 26 செப்டம்பர், 2023

சான்றோர் வாக்கு – 24. நானோர் பாவேந்தன்: I AM A PRINCE OF POETS

 

சான்றோர் வாக்கு – 24. நானோர் பாவேந்தன்: I AM A  PRINCE OF POETS

”கல்வித் துறைச்செய லாளர்

பொய் இலா ராகிய ‘கையார்’ என்க

முப்பத் தேழாண் டலுவல் பார்த்தேன்

ஓய்வு பெற்றேன் ஊதியப் பேற்றுடன்

அலு வலில் இருந்த அத்தனை நாளிலும்

 

அறவழி தவறிய அதிகா ரிகளின்

எதிர்ப்பிலா நேரமே இல்லை. அக் கடலை

வென்று நீந்தா வேளயே இல்லை

அலுவல் கால நிலைஇது

ஆயினும்”

………………….தொடரும்……………………..

“ But the Education Secretary ,

An honest French man called Caillard ,

Rules in my favour cited, and me a teacher made at Niravi.

Years seven and thirty  I served,

And with benefits of pension retired.

In service, fierce opposition I had ever to face,

From officers unfair

Their resistance relentless,

I had always to swim against

Officialdom was at that time.”

……………………….தொடரும்…………………….

திங்கள், 25 செப்டம்பர், 2023

சான்றோர் வாக்கு – 23. நானோர் பாவேந்தன்: I AM A PRINCE OF POETS.

 

சான்றோர் வாக்கு – 23. நானோர் பாவேந்தன்: I AM A  PRINCE OF POETS.

“தமிழி லக்கணம் தமிழி லக்கியம்

எனக்குச் சொல்லிக் கொடுத்தவர், புதுவைத்

திருப்புளி சாமி ஐயா செந்தமிழ்

இருப்பே என்னும் பங்காரு பத்தர்

புலவர்க்குப் புலமை ஈந்து நிலவு

பெரும்புகழ்ப் பெரியசாமிப் பிள்ளை

என்பவர் ஆவார்.

        இவர்களின் அருளினால்

பதினே ழாண்டும் பற்றா இளையேன்

நாற்பது புலவர் தேர்தலில் முதலாத்

தேர்வு பெற்றேன்.

                      காரைக்காலின்

ஒரு பகுதி யான ‘நிரவியில்’ ஓர் இடம்

ஓர்ஆ சிரியர்தேவைஎன் றதனால்

அந்த இடத்தை அடையக் கருதிப்

புலவர் பல்லோர் போட்டி இட்டனர்

யானும் பதினெட்டாண் டெய்தினேன், ஆயினும்

 

‘இளையன் ஆதலால் அவன் அவ் விடத்தை

அடைதல் ஆகா தென்றனர்’ ஆள்வோர்.

ஆயினும் நானே அதனை அடையச்

சட்டங் காட்டித் தடைகளை நீக்கி

அன்றுஎனை நிரவி ஆசிரியன் ஆக்கினார்

அவர் யார்?.” ………………..தொடரும்…………….

 

Thirupuli swamy Ayya of Pondicherry

Bangaru Pattar, Tamil savant renowned

And Periyaswamy Piilai reputed teacher of teachers,

Taught me Tamil Literature and Grammar.

 

By their kindness keen, before I was seventeen,

In scholastic Tamil Examinations, first I stood among forty.

 

At Niravi, in Karaikal, a  vacancy arose

For a teacher’s post. Competed many for the position

As eighteen years  young then I was, the officers there

Would n’t let me have the job .

……………………………………..contd……….