ஞாயிறு, 11 ஏப்ரல், 2021

தன்னேரிலாத தமிழ்-264.

 

தன்னேரிலாத தமிழ்-264.

432

இவறலும் மாண்பிறந்த மானமும் மாணா

உவகையும் ஏதம் இறைக்கு.

கொடை வழங்காத சிறுமையும்; போற்றத்தகாத மான உணர்ச்சியும்; விரும்பத்தகாத மகிழ்ச்சியும் அரசனுக்குக் குற்றங்களாகும்.

தம்முடைய ஆற்றலும் மானமும் தோற்றுத் தம்

இன்னுயிர் ஓம்பினும் ஓம்புக பின்னர்ச்

சிறுவரை ஆயினும் மன்ற தமக்கு ஆங்கு

இறுவரை இல்லை எனின்.”  நீதிநெறிவிளக்கம், 41.

இனிமேல் வாழப்போவது சிறிது காலமாக இருந்தாலும் உறுதியாகத் தமக்கு இறப்பு இல்லை என்றால் தம்முடைய வலிமையையும் மானத்தையும் இழந்தும் தம்முடைய இனிய உயிரைக் காப்பாற்ற விரும்பினாலும்

சனி, 10 ஏப்ரல், 2021

தன்னேரிலாத தமிழ்-263.

 

தன்னேரிலாத தமிழ்-263.

சோறு யாரும் உண்ணாரோ சொல் யாரும் சொல்லாரோ

ஏறு யாரும் வையத்துள் ஏறாரோ தேறி

உரியது ஓர் ஞானம் கற்று உள்ளம் திருத்தி

அரிய துணிவதாம் மாண்பு.” -அறநெறிச்சாரம், 126.

சோறு உண்ணுதலும் செய்வதற்கு அரியன செய்வேன் என்று கூறுதலும் பல்வேறு  ஊர்திகளில் ஏறிச் செல்லுதலும் ஆகிய செயல்களை உலகத்தில் பலரும் செய்வர். ஆகவே தகுதி மிக்க அரிய செயல்களைச் செய்து, வீடு பேற்றினை அடையக் கருதுவதே ஒருவனுக்குப் பெருமை தருவதாகும்.

வியாழன், 8 ஏப்ரல், 2021

தன்னேரிலாத தமிழ்-262.

 

தன்னேரிலாத தமிழ்-262.

சென்ற காலமும் வரூஉம் அமையமும்

இன்று இவண் தோன்றிய ஒழுக்கமொடு நன்கு உணர்ந்து

வானமும் நிலனும் தாம் முழுது உணரும்

சான்ற கொள்கை சாயா யாக்கை

ஆன்று அடங்கு அறிஞர் செறிந்தனர்.”  -மதுரைக்காஞ்சி, 477 – 481.

உயர்ந்தோர் உலகத்துச் செய்திகளையும்; எல்லா நிலங்களின் செய்திகளையும் ;தம் நெஞ்சால் அறிதற்குக் காரணமாகிய அறிவுடையர்,

சென்ற காலத்தையும் வருகின்ற காலத்தையும் இன்று இவ்வுலகில் தோன்றி நடக்கின்ற ஒழுக்கத்தோடு மிக உணர்ந்து, அவற்றை உலகத்தார்க்கு உரைப்பர்.  

திங்கள், 29 மார்ச், 2021

தன்னேரிலாத தமிழ்-261.

 

தன்னேரிலாத தமிழ்-261.


மழையின்றி மாநிலத்தார்க்கு இல்லை மழையும்

தவம் இலார் இல்வழி இல்லை தவமும்

அரசிலார் இல்வழி இல்லை அரசனும்

இல்வாழ்வார் இல்வழி இல்.” =நான்மணிக்கடிகை, 47.


மழையில்லாமல் உலகத்தார்க்கு எதுவும் இல்லை ; தவத்திறம் உள்ளவர் இல்லையேல் மழை இல்லை ; அத்தவமும் செங்கோன்மை இல்லாத இடத்தில் இல்லை ; அச்செங்கோன்மையும் நற்குடி மக்கள் இல்லா இடத்தில் இல்லை.

ஞாயிறு, 28 மார்ச், 2021

தன்னேரிலாத தமிழ்-260.

 

தன்னேரிலாத தமிழ்-260.


பால் இல் குழவி அலறவும் மகளிர்

பூ இல் வறுந் தலை முடிப்பவும் நீர் இல்

வினை புனை நல் இல் இனைகூஉக் கேட்பவும்

இன்னாது அம்ம ஈங்கு இனிது இருத்தல்.  -புறநானூறு, 44.


பால் இல்லாது குழந்தைகள் அழுகின்றனர்; மகளிர் பூவின்றி வெறுங் கூந்தலை முடிக்கின்றனர்; நல்ல வேலைப்பாடு அமைந்த வீட்டில் உள்ளோர் நீர் இல்லாது வருந்திக் கூவுகின்றனர் ; இனியும் இங்கே இருத்தல் கொடுமையன்றோ..?

சனி, 27 மார்ச், 2021

தன்னேரிலாத தமிழ்-259.

 

தன்னேரிலாத தமிழ்-259.

ஒறுப்பாரை யான் ஒறுப்பன் தீயார்க்கும் தீயேன்

வெறுப்பார்க்கு நான் மடங்கே என்ப ஒறுத்தியேல்

ஆர்வம் மயக்கம் குரோதம் இவை மூன்றும்

ஊர் பகை நின்கண் ஒறு.” –அறநெறிச்சாரம், 99.

 எனக்குத் துன்பம் செய்கின்றவர்க்குத் துன்பம் செய்வேன்; தீயவர்களுக்குத் தீமை செய்வேன் ; என்னை வெறுப்பாரை நான்கு மடங்கு அதிகமாக நானும் வெறுப்பேன் என்று உலகத்தார் கூறுவர்; நெஞ்சே..! நீயும் இவற்றை விரும்பி மேற்கொண்டு மற்றவர்களை அடக்க நினைத்தால் ஆசை, அறியாமை, பகை உணர்ச்சி ஆகிய மூன்றும் உன்னிடத்தே தோன்றும் பகைகளாகும். எனவே, இப்பகைகளையெல்லாம் அடக்கி வாழ்தல் நன்றாம்.