புதன், 8 டிசம்பர், 2021

தன்னேரிலாத தமிழ் –374: குறள் கூறும் ”பொருள்” பெறுக.

 

தன்னேரிலாத தமிழ் –374: குறள் கூறும்பொருள்பெறு.


127

யாகாவா ராயினும் நாகாக்க காவாக்கால்

சோகாப்பர் சொல்லிழுக்குப் பட்டு.


 ஐந்தடக்கலில் முதலிடம் பெறுவது  - நாவடக்கம். ஒருவன் எதைக்காக்காவிட்டாலும்  நாவைக்  காக்கவேண்டும் ; அவ்வாறு காக்கத் தவறினால்  சொற்குற்றம் ஏற்பட்டுத் துன்பப்பட நேரிடும். சொற்குற்றம்துன்பம்தரும். நாவடக்கம்உடலையும் உயிரையும் காக்கும்..


நிலம் திறம் பெயரும் காலை ஆயினும்

 கிளந்த சொல் நீ பொய்ப்பு அறியலையே.”பதிற்றுப்பத்து, 63.


நிலவுலகம் தன் கூறுபாடு எல்லாம் நீங்கும் ஊழிக்காலம் என்றாலும் நீ (செல்வக் கடுங்கோ வாழியாதன்) சொன்ன சொல் பொய்த்தலை அறியாய்.

செவ்வாய், 7 டிசம்பர், 2021

 

தன்னேரிலாத தமிழ் –373: குறள் கூறும்பொருள்பெறு.


114

தக்கார் தகவிலர் என்பது அவரவர்

எச்சத்தாற் காணப் படும்.


ஒருவர், நெறி நின்றார், நெறி நில்லார் என்பதைக் கண்டுகொள்ள  அவர் விட்டுச் சென்ற   நல்வினை, தீவினைகளைக்கொண்டே தெரிந்து கொள்ளலாம்

ஒருவர் இறந்தபின் நல்வினையால்  அவர் பெற்ற மக்களும் தீவினையால் அவர் செய்த செயல்களும் அன்னாரை இன்னாரென்று காட்டும்..


  கடலக வரைப்பின் இப்பொழில் முழுதாண்ட நின்

 முன் திணை முதல்வர் போல நின்று நீ

கெடாஅ நல்லிசை நிலைஇத்              

 தவாஅ லியரோ இவ்வுலகமோடு உடனே. பதிற்றுப்பத்து, 14.


கடலால் சூழப்பெற்ற  இந்நிலவுலகம் முழுவதையும் ஆண்ட நின் மரபில் உதித்த முன்னோர்கள் போல, நீயும் நிலைபெற்று நின்று, நின் கெடாத நல்ல புகழை நிலைபெறச் செய்து, அப்புகழுடனே தாழ்வின்றி வாழ்வாயாக.

திங்கள், 6 டிசம்பர், 2021

தன்னேரிலாத தமிழ் –372 : குறள் கூறும் ”பொருள்” பெறுக.

 

தன்னேரிலாத தமிழ் –372 : குறள் கூறும்பொருள்பெறு.


 

110

எந்நன்றி கொன்றார்க்கும் உய்வுண்டாம் உய்வில்லை

செய்ந்நன்றி கொன்ற மகற்கு .


  நன்மை செய்தாரை ஒருபோதும் மறத்தலாகாது ; ஒருவேளை மறப்பினும் அத்தீவினையிலிருந்து தப்பிக்க வழியுண்டாம் . ஆனால்  தாயினும் சாலப் பரிவுகாட்டிப் பயன் கருதாது ஆற்றிய அரும்பெரும் உதவி செய்தாரை மறந்து அவருக்கே கேடு செய்தார்க்கு, வாழ்வில் உய்யும் வழியில்லை -   அன்னாரை அறம் கூற்றமாகி அழிக்கும் என்க.


  நிலம்புடை பெயர்வ தாயினும் ஒருவன்

 செய்தி கொன்றோர்க்கு உய்தி இல்லென

அறம் பாடின்றே ஆயிழை கணவ .” ---- புறநானூறு, 34.


நிலம் தலகீழாகப் பெயர்வதாயினும் ( உலகம் அழியும் காலத்தே தீவினைகள் அழியும் ஆயினும் அக்காலத்தும் ) ஒருவன் செய்த நன்றியை மறந்தவர்க்கு அத்தீவினையிலிருந்து உய்வதற்கு வழியில்லை என்று அறநூல் கூறும்.

ஞாயிறு, 5 டிசம்பர், 2021

தன்னேரிலாத தமிழ் –371 : குறள் கூறும் ”பொருள்” பெறுக.

 

தன்னேரிலாத தமிழ் –371 : குறள் கூறும்பொருள்பெறு.


96

அல்லவை தேய அறம்பெருகும் நல்லவை

  நாடி இனிய சொலின்.


 தீமைகள் ஒழிந்து  மகிழ்ச்சியுடன் வாழ, நன்மைதரும் செயல்களை ஆராய்ந்தறிந்து இனிமையாகக் கூறுவர்களானால்  நாட்டில் நல்லறம்  செழிக்கும்  நன்மைகளும் பெருகும். அறவழி ஆற்றல் என்பது செயலால் மட்டுமின்றிச் சொல்லாலும் இயலும் என்றாராக.


நசையாகு பண்பின் ஒருசொல்

 இசையாது கொல்லோ காதலர் தமக்கே.”குறுந்தொகை, 48.


என் தலைவி விரும்புகின்ற பண்புடைய தலைவனே ! ‘ உன்னைத் திருமணம் செய்துகொள்கிறேன் என்ற ஓர் ஒப்பற்ற சொல்லைத் தலைவியிடம் சொல்ல உனக்கு இயலாதா.. ?

வெள்ளி, 3 டிசம்பர், 2021

தன்னேரிலாத தமிழ் –370 : குறள் கூறும் ”பொருள்” பெறுக.

 

தன்னேரிலாத தமிழ் –370 : குறள் கூறும்பொருள்பெறு.


81

இருந்தோம்பி இல்வாழ்வ தெல்லாம் விருந்தோம்பி

வேளாண்மை செய்தற் பொருட்டு.


உற்றார் உறவினர், மனைவி, மக்களோடு, இல்லறத்தை நல்லறமாக  நடத்தி, மனநிறைவோடு  வாழ்வதன் நோக்கமே வீட்டிற்கு வரும் விருந்தினர்களைப் போற்றிப் பாதுகாத்தல் பொருட்டே ! நல்ல விருந்தினர்களைப் பெறத் தவறியவன் பொருள்களைப் பாதுகாக்கும் பூதமேயன்றி நல்ல இல்லறத்தான் ஆகான் என்பதாம்..


நெருநை வந்த விருந்திற்கு மற்றுத் தன்

இரும்புடைப் பழவாள் வைத்தனன் இன்றுஇக்

கருங்கோட்டுச் சீறியாழ் பணையம்….” புறநானூறு., 316.


 நேற்று தன்னை நாடிவந்த விருந்தினர்களைப் பேணுவதற்காகத் தன்னுடைய பழைய வாளை ஈடாக வைத்தான் ; இன்று வந்துள்ள விருந்தினரைப் பேணுவதற்குச் சிறிய யாழினைப் பணையம் வைத்துள்ளான்.

வியாழன், 2 டிசம்பர், 2021

தன்னேரிலாத தமிழ் –369 : குறள் கூறும் ”பொருள்” பெறுக.

 

தன்னேரிலாத தமிழ் –369 : குறள் கூறும்பொருள்பெறு.


76

அறத்திற்கே அன்புசார் பென்ப அறியார்

மறத்திற்கும் அஃதே துணை .


அறவினைகள் ஆற்றுதற்கே அன்பு சார்புடையதாம் என்பர் உலகியல் அறியார் ; வீரம் செறிந்த வினைகள் ஆற்றும் பொழுதும் அன்பு (இரக்கம் /கருணை) துணையாதல் நன்றாம்.

கொல்லும் தொழில் ஒழிய, உயிர் அறம் போற்றி உரைத்தார் என்க. 


பிறர்க்கு என வாழ்தி நீ ஆகன்மாறே

 எமக்கு இல் என்னார் நின்மறம் கூறு குழாத்தர்.”பதிற்றுப்பத்து, 39.


வேந்தே…! நீ, பிறர்க்கென்றே வாழ்கின்றாய் ஆதலால் நின்னுடைய வீரத்தை எடுத்துச் சொல்லும் நின் படை வீரர்களிடம் யாம் சென்று இரப்பின், எமக்கு இல்லை என்று சொல்லமாட்டார்கள்.

 

திங்கள், 29 நவம்பர், 2021

தன்னேரிலாத தமிழ் –368 : குறள் கூறும் ”பொருள்” பெறுக. 61

 

தன்னேரிலாத தமிழ் –368 : குறள் கூறும்பொருள்பெறு.


61

பெறுமவற்றுள் யாமறிவது இல்லை அறிவறிந்த

மக்கட்பேறு அல்ல பிற.


யாம் அறிந்தவரையில் ஒருவன் தான் அடைய வேண்டுமென்று விரும்புகிற செல்வங்களுள் மிகச் சிறந்த செல்வம் என்பது நல்லறிவு உடைய குழந்தைகளைப் பெறுவதுதான்; இதைவிடச் சிறந்த செல்வம் வேறொன்று இருப்பதாக யாம் அறியவில்லை.


ஒடுங்கு ஈரோதி ஒண்ணுதல் கருவில்

எண் இயல் முற்றி ஈரறிவு புரிந்து

சால்பும் செம்மையும் உளப்படப் பிறவும்

காவற்கு அமைந்த அரசு துறை போகிய

வீறுசால் புதல்வற் பெற்றனை…” --- பதிற்றுப்பத்து, 74.


வேந்தே..! நின் மனைவியின் கருவில் பத்துத் திங்களும் நிரம்பி, பேரறிவை விரும்பி, அன்பும் நாணும் ஒப்புரவும் கண்ணோட்டமும் வாய்மையும் நடுநிலைமையும் உளப்படப் பிற குணங்களும் குடிகளைக் காத்தற்குப் பொருந்திய அரசின் துறைகளை முற்றக் கற்றுணர்ந்த சிறப்புகளையும் உடைய நீ,  புதல்வனைப் பெற்றனை.