ஞாயிறு, 20 ஜூன், 2021

தன்னேரிலாத தமிழ் -275.

 

தன்னேரிலாத தமிழ் -275.

559

முறைகோடி மன்னவன் செய்யின் உறைகோடி

ஒல்லாது வானம் பெயல்.


நீதிநெறிமுறையின்படி ஆட்சி செய்யத் தவறிய மன்னன் நாட்டில் பருவமழையும் பெய்யாமல்  போகும்.


மாரி பொய்ப்பினும் வாரி குன்றினும்

இயற்கை அல்லன செயற்கையில் தோன்றினும்

காவலர்ப் பழிக்கும் இக்கண் அகல் ஞாலம்.புறநானூறு, 35.


மழை பெய்யாவிட்டாலும் விளைவு இல்லாவிட்டாலும் மக்களின் இயற்கைக்கு முரணான செயற்பாடுகளால் சீரழிவுகள் தோன்றினாலும் இவ்வுலகம் அரசரைப் பழித்துரைக்கும்.

புதன், 16 ஜூன், 2021

தன்னேரிலாத தமிழ்-274.

 

 ன்னேரிலாத தமிழ்-274.

558

இன்மையின் இன்னாது உடைமை முறைசெய்யா

மன்னவன் கோல்கீழ்ப் படின்.


நீதிநெறி தவறிய அரசனின் கீழிருந்து வாழும் செல்வ வளமுடைய வாழ்க்கை, கொடிய வறுமை சூழ்ந்த வாழ்க்கையைவிடக் கொடுமையானதாகும்.


“” குடிகொன்று இறை கொள்ளுமோ கோமகர்க்குக் கற்றா

மடிகொன்று பால் கொளலும் மாண்பே குடிஓம்பிக்

கொள்ளுமா கொள்வோற்குக் காண்டுமே மாநிதியம்

வெள்ளத்தின் மேலும் பல.” --- நீதிநெறி விளக்கம், 29.


தன் குடிமக்களைப் பெரிதும் வருத்தி வரி வாங்கும் வேந்தனைவிடக் கன்றினை உடைய பசுவின் மடியை வருத்திக் கன்றுக்குப் பால் விடாமல், கறத்தலும் நல்ல செயலே ; அப்படி வருத்தி வரி வாங்கினாலும் அவனிடம் செல்வம் சேர்ந்திருப்பது இல்லை , மாறாகக் குடிமக்களை நல்ல முறையில் பாதுகாத்து முறையாக வரி வாங்கும் வேந்தனுக்கு, வெள்ளம் என்னும் அளவைவிடப் பல மடங்கு பெருமை பொருந்திய செல்வம் சேரும்.

ஞாயிறு, 13 ஜூன், 2021

தன்னேரிலாத தமிழ் -273.

 

தன்னேரிலாத தமிழ் -273.

557

துளியின்மை ஞாலத்திற்கு எற்றற்றே வேந்தன்

அளியின்மை வாழும் உயிர்க்கு.


மண்ணில் மழைத்துளி இன்றேல், உயிர்கள் எத்தகைய கொடிய துன்பத்தைத் துய்க்குமோ,  அத்தகைய கொடிய துன்பத்தை மக்களுக்குத் தரக்கூடியது, அரசனின் அருள் இல்லாத ஆட்சிமுறை.


அருந்திறல் அரசர் முறைசெயின் அல்லது

பெரும்பெயர் பெண்டிர்க்குக் கற்புச் சிறவாது எனப்

பண்டையோர் உரைத்த தண்டமிழ் நல்லுரை.” ~ சிலப்பதிகாரம், 28.


ஆற்றலுடைய அரசர்கள் முறையாக ஆட்சி செய்தாலன்றிப் பெரும் புகழுடைய பெண்டிர்க்குக் கற்பு நெறியும் சிறப்பாக அமையாது என்பது, பண்டைய சான்றோர் உரைத்த தண்டமிழ் நல்லுரை.

திங்கள், 7 ஜூன், 2021

 

தன்னேரிலாத தமிழ் -272.

556

மன்னர்க்கு மன்னுதல் செங்கோன்மை அஃதின்றேல்

மன்னாவாம் மன்னர்க்கு ஒளி.


மன்னர்க்கு நிலைத்த புகழைத் தருவது, மக்களுக்கு நல்லாட்சி நல்கும் செங்கோலே ; செங்கோல் கொடுங்கோலானால் மன்னர்க்கு  வாழுங்காலத்தேயும்  புகழ் இல்லையாம்.


மன்னா உலகத்து மன்னுதல் குறித்தோர்

 தம் புகழ் நிறீஇத் தாம் மாய்ந்தனரே~~ புறநானூறு, 165.


நிலையில்லாத இவ்வுலகத்தில் நிலைபெற விரும்பியோர் . தம் புகழை நிலைநிறுத்தித் தாம் மாய்ந்தனரே.

வியாழன், 3 ஜூன், 2021

 

தன்னேரிலாத தமிழ் -271

555

அல்லற்பட்டு ஆற்றாது அழுதகண் ணீரன்றே

செல்வத்தைத் தேய்க்கும் படை.


கொடுங்கோல் மன்னனின் ஆட்சியில், மக்கள் அல்லல்பட்டு ஆற்றாது அழுத கண்ணீரே, கொடுங்கோலன் செல்வ வளத்தை அழிக்கும் படையாகும்.


கேளிர்கள் நெஞ்சு அழுங்கக் கெழுவுற்ற செல்வங்கள்

தாள் இலான் குடியேபோல் தமியவே தேயுமால்.” ~ கலித்தொகை, 149.


சுற்றத்தினர் மனம் வருந்தும்படியாகத் தேடிக் குவித்த செல்வங்கள், பேணும் முயற்சி இல்லாத மன்னவனின் குடிகள் போலத் தாமாகவே தேய்ந்து அழியும்..

வெள்ளி, 28 மே, 2021

தன்னேரிலாத தமிழ் -270.

 

தன்னேரிலாத தமிழ் -270.

554

கூழும் குடியும் ஒருங்கிழக்கும் கோல்கோடிச்

சூழாது செய்யும் அரசு.


செங்கோல் வளைய,  அறனழிந்த செயல்களைச் செய்யும் மன்னன்,  குடி மக்கள் பழிதூற்ற, வளமிழந்து நாடு நலியக் குற்றங்கள் பெருகிக் கொற்றமும் சிதையும்.

ஒள்ளியன் அல்லான்மேல் வைத்தல் குரங்கின் கைக்

கொள்ளி கொடுத்து விடல். ”—பழமொழி, 200.


ஒழுக்கம் இல்லாதவனிடம் உயர்ந்த முதன்மைப் பதவியைக் கொடுத்தல், குரங்கின் கையில் கொள்ளிக் கட்டையைக் கொடுத்தலோடு ஒக்கும்.