செவ்வாய், 27 மே, 2014

அ கர முதல எழுத்தெல்லாம்  ஆதி
பகலன்  முதற்றே  உலகு
 இக் குறட் பாவில் பகலன் என்று இருப்பதே பொருத்தமாம்
 . பகலன் =கதிரவன், ஆதி  ( சங்க இலக்கியச் சொல் = ஆதி = செலவு .

1 கருத்து: