வியாழன், 12 டிசம்பர், 2019


முப்பத்திரண்டு ஓமாலிகையாவன

இலவங்கம் பச்சிலை கச்சோலம் ஏலம்
குலவிய நாகனங் கொட்டம்நிலவிய
நாகமதா வரிசி தக்கோலம் நன்னாரி
வேகமில் வெண்கோட்டம் மேவுசீர்
போகாத கத்தூரி வேரி யிலாமிச்சம் கண்டில்வெண்ணெய்
ஒத்தகடு நெல்லி உயர்தான்றி துத்தமொடு
வண்ணக் கச்சோலம் அரேணுக மாஞ்சியுடன்
எண்ணும் சயிலேக மின்புழுகு  - கண்ணுநறும்
புன்னை நறுந்தாது புலியுகிர் பூஞ்சரளம்
பின்னு தமாலம் பெருவகுளம்பன்னும்
பதுமுகம் நுண்ணேலம் பைங்கொடு வேரி
கதிர்நகையா யோமாலிகைஎன்னுமிவை.

( 32 ஓமாலிகை, அகராதியிலும் பொருள் காண்டல் அரிதாயிற்றுமூலிகை ஆய்வாளர்களிடத்துப் பொருள் அறிந்து கொள்க. )

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக