சனி, 2 அக்டோபர், 2021

தன்னேரிலாத தமிழ் –352. .கன்னி முத்தம்....!

 தன்னேரிலாத தமிழ் –352. .கன்னி முத்தம்....!

……………….12………………

 

பொன் வேண்டாம்

பொருள் வேண்டாம்

ஆண்டவன் அருள் வேண்டாம்

படியளக்கும் பரமனின்

பாதமும் வேண்டாம்

வேண்டும்…வேண்டும்1

காலமெல்லாம் களித்திருக்க

காதலி நீ வேண்டும்

நினைத்து மகிழ

நீ வேண்டும்

இணைந்து மகிழ

ஆயிரம் இரவுகள் வேண்டும்!

அத்தனை இரவுகளும்

விடியாமல் இருக்க வேண்டும்…!

-----------களப்பாள் குமரன்.கன்னி முத்தம், 1995 

2 கருத்துகள்: