வெள்ளி, 5 ஜூலை, 2019

1.அறிவியல் என்றால் என்ன….?

தொல்தமிழர் அறிவியல் - 12

1.அறிவியல் என்றால் என்ன….?

What is Science..?

                                  தமிழை எங்குநோக்கினும் எப்படி நோக்கினும் அன்றுமுதல் இன்றுவரைஅடிமுதல் முடிவரைகலையாக, கவிதையாக, வாழ்வியலாக அறிவியல் சிந்தனைகள் செறிந்து விளைந்து நிறைந்துள்ளதைக் காணலாம்.. திருக்குறளும் அப்படியேதொட்ட இடமெல்லாம்   திருவள்ளுவரின் அறிவியல் சிந்தனைத் தேன் துளிகள்  சிதறிக்கிடக்கின்றன. சொல்லோடு விளையாடி, பொருளோடு  போராடி , காமத்தில் களிநடனமாடி  முப்பாலெனத் தமிழ்ப்பாலாகிய தாய்ப்பால் நல்கும் தமிழன்னையே, வரலாற்றால் தொடமுடியாத தொலைவில் நின்று அருள்புரியும் அன்னையே. தொல்காப்பியரையும் திருவள்ளுவரையும் ஈன்றபொழுது மகிழ்ந்தாயோசான்றோன் எனக் கேட்டபொழுது  பெரிது உவந்தாயோ..!                                
       
எப்பொருள் எத்தன்மைத் தாயினும் அப்பொருள்
மெய்ப்பொருள் காண்பது அறிவு . குறள். 355.
                      எப்பொருள் எவ்வகைமைத்தாயினும் ;எத்தன்மைத்தாயினும் அஃதாவது உயிருள்ளவையாயினும் உயிரற்றவையாயினும் அப்பொருளின் இருப்பையும் இயல்பையும் இயக்கத்தையும்  கண்டறிவதே அறிவு என்கிறார். இஃது அறிவியலின் அரிச்சுவடி என்க.

“ Science – a branch of knowledge requiring systematic study and method – especially one of those dealing with substances ……..” – animal and vegetable life and natural laws……..”
பொருள் என்ற சொல்லுக்குத் தமிழ் அகரமுதலி – 23  பொருள் விளக்கங்களைக் குறிப்பிட்டுள்ளது.

சொற்பொருள் ; செய்தி ; உண்மைக்கருத்து ; செய்கை ; தத்துவம் ; மெய்ம்மை ; நன்கு மதிக்கப்படுவது ; அறிவு ; கொள்கை ; அறம் ; பயன் ; வீடுபேறு ; கடவுள் ; பலபண்டம் ; பொன் ; மகன் ; தந்திரம் ; முலை ; உவமேயம் ; அருத்தாபத்தி ; அகமும் புறமுமாகிய திணைப்பொருள்கள் ; அர்த்தசாத்திரம் ; தலைமை .

எப்பொருள் எத்தன்மைத் தாயினும் அப்பொருள்
மெய்ப்பொருள் காண்பது அறிவு .
” Whatever be the apparent diversity of things it is wisdom
To analyses  and perceive the basic truth of the matter.”
The enlightened man who has true understanding, will be able to uncover the differing exteriors and lay bare the one central and immanent substance of all things of this world. Emerson’s concept of the ‘over soul’ based on the Upanishadic belief in cosmic unity conforms to Valluvar’s philosophy. And T.S. Eliot’s line, “ All things affirm thee in living”. Also echoes the same idea.

Valluvar does not believe in the mere acceptance of things only on the basis of tradition or sanctity. He wants the core of ultimate truth to be arrived at by going right behind appearances with vigorous use of reason.” ..(Tr.) Dr.S.M.Diaz. -------தொடரும்….

1 கருத்து: