திங்கள், 2 செப்டம்பர், 2019

தொல்தமிழர் அறிவியல் – 70 : 23.முல் லை


It was also a popular flower in ancient Jewish civilization. It is mentioned in the old testament as well as the new. With the advance of Christianity, the lily became the symbol of chastity and virtue. The lily became closely associated with the Virgin Mary, one of the many instances where an attribute of a pagan deity (Aphrodite, Hera, the Triple Hecate) was adopted by Christ's Mother. Through its association with the Virgin it also became the symbol of virgin martyrs and numerous saints. In both the Christian and pagan popular tradition, the significance of the lily as a fertility symbol coincides. St. Anthony of Padua, the protector of marriage is also the patron of procreation. In Greek marriage ceremonies the priest places over the brides head a crown of lilies garnished with ears of wheat ,as a symbol of purity and abundance.

                           Lilies are also a symbol of death, and at one time lilies were placed on the graves of young innocents. The lily has no true medicinal value although at one time it was thought to posses certain medicinal virtues. It was thought to have magical properties and there were thousands of recipes in Elizabethan times for the use of lilies in the treatment of fever or as a unguent containing lily root for cleaning wounds,burns and sores. as well as relieving rheumatic and arthritic symptoms.
                  லிலி மலர் கி.மு. 1580 அளவில் புனித மலராகக் கருதப்பட்டது. மக்கள் பண்பாட்டுச் சடங்குகளில் இடம் பெற்ற லிலி மலர் கன்னிமை, கற்பு, அறம் ஆகியவற்றைப்போற்றும் குறியீடாக வளர்ந்தது. கிரேக்கர் திருமணச் சடங்கில் மணப் பெண் தலையில் லிலி மலர்முடி சூட்டும் வழக்கம் இருந்தது.
லிலி மலர் இறப்பின் குறியீடாகவும் விளங்குகிறது.
தொல் பழங்கால மக்களிடையே லிலி மலரும் அதனையொத்த முல்லை மலரும்
மக்களின் பண்பாட்டுச் சிறப்பினை எடுத்துத்துரைப்பதை அறியலாம்
                    மேற்சுட்டிய சான்றுகளால், தமிழர் பண்பாட்டில் முல்லை மலர் பெறும் சிறப்பிடம்பண்டைய கிரேக்க, ஐரோப்பிய, இசுரேலிய மக்கள் பண்பாட்டிலும் பொருத்தமுற விளங்குவதைக் காணலாம். ------தொடரும்……1/9/19.

தொல்தமிழர் அறிவியல் – 70 : 23.முல்லை                                    “ Floriculture has not been unknown in ancient India especially in Tamil Nadu. Frequent references to Mullai, Kurunji, Lily and Lotus are there in Sangam literature. Not merely as a  source  of beauty and fragrance but also as a symbol of love and affection.
                       In the old Testament of Bible. The lily flower is shown as a symbol of love, virtue and chastity. Also a symbol of  abundance and fertility both in Pagan and Christian tradition. During marriages, it was used to decorate the hairstyle of brides in Greece.
                               Cultivation of green plants and colourful  flowers at home was a habit among the people in Sangam Age. They considered  them as living beings and treated them as such.
                           Three passages from Sangam literature shown above speak not only about the softness of Mullai flower but also its fragrance, beauty and even its medicinal value. In all respects, at length the role and reference of Mullai flower in Tamil literature is comparable to those identical references in European literature also.” ---Editor.======தொடரும்.....
கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக