புதன், 18 செப்டம்பர், 2019

தொல்தமிழர் அறிவியல் –87 : 27. புறா - கல் உண்ணல்

தொல்தமிழர் அறிவியல் –87 :  27. புறாகல் உண்ணல்


Gizzard
                           The gizzard, also referred to as the ventriculus, gastric mill, and gigerium, is an organ found in the digestive tract of some animals, including archosaurs(dinosaurs, birds, pterosaurs, crocodiles and alligators), earthworms, some gastropods, some fish and some crustaceans. This specialized stomach constructed of thick muscular walls is used for grinding up food, often aided by particles of stone or grit. In certain insects and molluscs, the gizzard features chitinous plates or teeth.
 From Wikipedia, the free encyclopedia
For the open source shading framework, see Gizzard (Scala framework).
Cooked duck gizzards


                      Seed-eating birds utilize a unique process in order to digest their hard-shelled diets. Digestive enzymes cannot penetrate the seed shells (for doves and other species that swallow the shells) nor, in some cases, the inner seed covering (species that crack seeds before eating). To get around this, birds have evolved a muscular organ known as the gizzard, or ventriculus, to help grind their food into smaller pieces.
                         
   Seed-eating and certain other birds increase the gizzard’s effectiveness by swallowing stones and gravel, which are stored and act as grinding surfaces. These stones are periodically regurgitated or passed in the feces, possibly to prevent their becoming smooth and, consequently, less effective. Be sure to always have grit available to your seed-eating birds, prod or they will not be able to derive adequate nutrition from even a well-planned diet. Bits of cuttlebone also help to grind seeds, but only temporarily.
Grit and Gizzards – how birds digest seeds
---------------தொடரும்……..

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக