திங்கள், 30 செப்டம்பர், 2019


தொல்தமிழர் அறிவியல் –99 : 32. குறும்பூழ்ப்  போர்             
                    சங்ககால மக்கள் பொழுது போக்காகப் பல விளையாட்டுக்களைக் கண்டு மகிழ்ந்தனர்; குறும்பூழ்ப் போரும் இத்தகைய விளையாட்டுக்களுள் ஒன்று.
அறிவியல் நோக்கு

Bird fighting: A way of life in Kabul

Updated 8/17/2009 12:09 PM | Comment  | Recommend
E-mail | Print |
·         Share
·         Add to Mixx
·         Facebook
·         Twitter
·         More
Photos and audio by Jack Gruber, USA TODAY
              
                      Serious wagering takes place in Kabul  Afghanistan's capital city when it comes to
 bird fighting — specifically kowk fighting.
                   
                       Although gambling is illegal in Afghanistan, betting on the bouts is
 tolerated because this is one of Afghanistan's cherished traditions.
 Kowk are specially-bred fighting partridges featuring distinct bright
red beaks and black breast stripes.

The fights feature bookies and odds makers and handfuls of cash as the
 birds fly around, pecking at their opponents. It is rarely bloody, and the
winner is the bird that drives the other bird away.
The prized birds are expensive animals, and owners would not let
 these prized possessions be harmed.
மேலும் காண்க :-  1) Hungeree.com, Partridge fighting in Kabul.
2) Beauty  Withuout cruelty.India, Pune- 411 040.

தமிழரின் தொன்மையான குறும்பூழ்ப் போர்-  பொழுதுபோக்கு விளையாட்டு இன்று தமிழ்நாட்டில் இல்லை ; ஆப்கானிசுதானில் நடைபெறுகிறதே..!
                            “ Ancient Tamils have enjoyed by inciting Partridges to fight with one another. This was one of the pastimes in those days.Partridges seen to have been domesticated and occasionally used for fighting. These birds will fly around and peck with each other. The winner-bird will remain on the ground when the defeated will run away.
  Sangam works such as Purananuru, Kalitokai , Perumpanatrupatai and Pattinappalai  refer to this game.
                    The Partridge fight is no longer practiced in India but it continues in Afghanistan. Comparable to these rural games in European countries are the bear baiting and falconry which are no longer there in  practice because of social and political reasons.” –Editor.

1 கருத்து: