வியாழன், 30 ஏப்ரல், 2020

தன்னேரிலாத தமிழ் – 48. தமிழர் மருத்துவம்


தன்னேரிலாத தமிழ் – 48. தமிழர் மருத்துவம்

 வேப்பந் தழை செருகுதல்

வேம்பு சினை ஒடிப்பவும் காஞ்சி பாடவும்
நெய்யுடைக் கையர் ஐயவி புகைப்பவும்
எல்லாமனையும் கல்லென்றவ்வே
                                          வெள்ளைமாளர், புறநா.296 : 1 - 3

போரில் பெரும் புண்பட்டு வீழ்ந்த மறவர்க்கு மருத்துவம் செய்வோர் மனையைத் தூய்மைசெய்து ஒப்பனை செய்வதும் இனிய இசை பாடுதலும் நறிய மணப்பொருள்களைப் புகைத்து எங்கும் நறுமணம் கமழுமாறு செய்வதும் பண்டைய தமிழ் மக்கள் மரபு .ஒளவைசு.து. -உரை
புண்பட்டோரைப் பேய்கள் அணுகாதிருத்தற் பொருட்டு வேப்பந்தழையை வீட்டின் முன் இறப்பிற் செருகுதலும் காஞ்சிப் பண்ணைப் பாடுதலும் ஐயவியைப் புகைத்தலும் மரபு. (.வே.சா, உரை)  
   
                        இன்றுங்கூட நாட்டுப்புற வழக்கில் அம்மை நோய் கண்டாரைத் தனித்திருக்கச் செய்வதும் வீட்டில் வேப்பிலைச் செருகுதலும் வீட்டில் தூய்மையைப் பாதுகாத்தலும்  அவர் அருகில் இருந்து மாரியம்மன் தாலாட்டுப் பாடல் பாடுவதும் தமிழர்தம் வழக்கமாகும். 

MUSIC THAT  HEALS – 10-02-14,Times of India.

“……..On the scope of music therapy in the country.” An interview with Prof. Michael Thorne,  By Anisha Sahijwala………………….”
It was very interesting to me, when I read your article. I would like to suggest some more information’s to support   your article. Music Therapy is not a new one to Indians especially for Tamils. In ancient Tamil literature gives us a reference about Music Therapy.

PuRanaanuRu,  281, Arisilkizaar, in his poem,  clearly narrates, the heroes who have got severe injuries in the battlefield, they have  treated in their homes. 1.  House cleaned. 2. Herbals inserted  in veranda . 3 with musical instruments  singing  Kaanci PaN …… Music that heals …sure.. Music must  touch one’s MIND; It is possible only through their mother tongue.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக