செவ்வாய், 18 ஏப்ரல், 2023

என் பழைய குறிப்பேடு- பக்கம்: 5 தமிழ் கி.மு. 6ஆம் நுற்றாண்டு

 

என் பழைய குறிப்பேடு- பக்கம்: 5

தமிழ் கி.மு. 6ஆம் நுற்றாண்டு

”ஹெரொடட்டஸ் _ கி.மு.49

டிசியன் _ கி.மு. 400

மெகஸ்தனிஸ் _ கி.மு.300

ஸ்டிராபோ _ கி.பி. 20

பிளினி _ கி.பி. 77

பெரிப்ளூஸ் _ கி.பி. 85.

தாலமி _ கி.பி. 130

மேற்குறித்துள்ள காலப்பகுதிகளில் வாழ்ந்த இவர்கள் கூற்றின்படி, தமிழ் கி.மு. ஆறாம் நூற்றாண்டுக்கு  முற்பட்டதென்பது தெளிவு.”

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக