புதன், 19 ஏப்ரல், 2023

என் பழைய குறிப்பேடு- பக்கம்: 6 - சொற்பொருள்

 

என் பழைய குறிப்பேடு- பக்கம்: 6

சொற்பொருள்

எழுத்து :- ஓவியம், சித்திரம்

எழுத்துடை நடுகல் :-  இறந்த வீரனின் செய்தி பொறிக்கப்பெற்ற நடுகல்.

எழுத்து நிலை மண்டபம் :- சித்திரச்சாலை.

எழுத்து :- ஓவியமாக இருந்த நிலையா..? தொல்தமிழரின் கருத்துப்பதிவு வடிவமா…? சித்திர எழுத்தா…?

தமிழில் பட எழுத்து இருந்ததாக யாப்பருங்கல விருத்தி கூறுகிறது.

   ஊழ்  = விதி…? – ஊழ் மலர் = முற்றிய மலர்.

அறம் = தர்மம் ..? தர்மம் = குலவொழுக்கம், வடவர் கருத்து.

குற்றம் = பாவம் :-  குற்றம் தண்டனைக்குரியது –தமிழர் வழக்கு. பாவம் = பரிகாரம் செய்து கழிப்பது வடவர் வழக்கு.

 சொற்பொருள் மாற்றம்

ஏமாந்து  = இன்புற்று

ஏய்க்கும் = ஒக்கும்

ஏய்த்தல் = ஒத்தல்

ஒத்தன் = ஒருவன்

ஒத்தி = ஒருத்தி

ஒருவன் = ஒப்பற்றவன், தலைவன்.

ஒருத்தி = ஒப்பில்லாதவள்.

ஒரு = உயர்வைக்குறிக்கிறது..

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக