புதன், 4 நவம்பர், 2015

பதிற்றுப்பத்து – அரிய செய்தி – 11 - 12

பதிற்றுப்பத்து – அரிய செய்தி – 11 - 12
நான்காம் பத்து - காப்பியாற்றுக் காப்பியனார்
வள்ளல் வண்டன்
 வெண் திரை முந்நீர் வலைஇய உலகத்து
வண் புகழ் நிறுத்த வகை சால் செல்வத்து
வண்டன் அனையைமன் நீயே …..
காப்பியாற்றுக் காப்பியனார். பதிற். 31 : 21 – 23
  வெள்ளிய அலைகளை உடைய கடல் சூழ்ந்த இவ்வுலகில் கொடையால் வரும் புகழைத் தன்னிடத்தே நிறுத்தியவனும் பல்வகைச் செல்வங்களைக் கொண்டவனுமாகிய வண்டன் என்ற கொடை வள்ளலைப் போன்றவன் நீ. ( வண்டன் சேரமன்னனுக்கு உவமை கூறுதற்கேற்ற பெருஞ் சிறப்பு வாய்தவன் எனில் இவ்வள்ளலின் வரலாறு யாதோ? ஆய்க.)
பதிற்றுப்பத்து – அரிய செய்தி - 12
ஓடாப் பூட்கை
ஓடாப் பூட்கை ஒண்பொறிக் கழற் கால்
இரு நிலம் தோயும் விரிநூல் அறுவையர்
காப்பியாற்றுக் காப்பியனார். பதிற். 34 : 2 – 3

( ஓடாப் பூட்கை ) புறங் கொடுத்து ஓடாத கொள்கை – தாங்கள் செய்த அரிய போர்ச் சிறப்புக்கள் பொறிக்கப்பட்ட கழல் அணிந்த கால்கள் – நிலத்தில் தோயும்படி  ஆடை அணிந்தவர்.( தரையில் தவழும் ஆடை பெருமிதத்திற்கு அடையாளம்.)  

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக