ஞாயிறு, 12 நவம்பர், 2017

திருக்குறள் – சிறப்புரை : 704

திருக்குறள் – சிறப்புரை : 704
குறித்தது கூறாமைக் கொள்வாரோ டேனை
உறுப்போ ரனையரால் வேறு.--- ௭0௪
ஒருவனின் முகக் குறிப்பினைக்கொண்டு அவன் மனதில் உள்ளவற்றை அறியும் ஆற்றல் உடையாரோடு மற்றவர்கள் உறுப்புகளால் ஒற்றுமை உடையாரேனும் அறிவால் வேறுபட்டவராவார்.
” உறுப்பொத்தல் மக்களொப்பு அன்றால் வெறுத்தக்க
 பண்பொத்தல் ஒப்பதாம் ஒப்பு.--- குறள்.993.
பல உறுப்புகளாலாகிய உடம்பால் மட்டும் மக்கள் ஒத்திருப்பது ஒப்புமையன்று நெருங்கிப் பழகும் பண்பால் ஒத்து இருப்பதே எல்லாராலும் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஒப்புமையாகும்.


கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக