வியாழன், 1 ஆகஸ்ட், 2019

தொல்தமிழர் அறிவியல் – 39 : 9. கொல்லும் சினம்

தொல்தமிழர் அறிவியல் – 39 : 9. கொல்லும் சினம்

Anger kills

அழுக்காறு அவாவெகுளி இன்னாச்சொல் நான்கும்
இழுக்கா இயன்றது அறம். (35)

                    பொறாமையும் ஆசையும் சினமும் கடுஞ்சொல்லும் இந்நான்கையும் விலக்கி நடத்தலே அறமாம். இஃது ஒன்றே மன அமைதிக்கான வழியாம். அல்லலுறும் மனம்உடல் நலத்திற்குக் கேடு விளைவிக்கும்பொறாமையால் பேராசையும் பேராசையால் சினமும் சினத்தால் சுடு சொற்களும் வெளிப்பட மனிதன் தன்னிலை இழக்கிறான், விளைவு குருதிக் கொதிப்பு, சினத்தால் சிவக்கும் கண்கள், இதயத் துடிப்பு மிகுதல், மயங்கி விழுதல்.. முடிவு மரணமே. வள்ளுவர் வாய்மொழியை வாழ்க்கை நெறி எனக் கொண்டு தன்னைத் தான் காத்துக் கொள்க.

The above couplets offer general guidance to save life. As the couplet goes,  prevention is better than cure.

We may find the main cause for the disorder / malfunction in a human body. According to Thiruvalluvar, one should rest one’s mind in peace; If one fails to do so , it is bound to  affect the  inner organs of the body.  As advised by Thiruvalluvar one should adopt ( avoid..?) a four-fold path; 1.Envy, 2.Greed, 3.Anger,  4. Harmful words. Envy lead to Greed, envy and greed lead to anger;  envy, greed and anger lead to outbursts of fury. This will lead to mental agony, hypertension, reddish eyes, increasing heart beats, giddiness, resulting in death.

Emotinal anger leads to death

 “ Thirukkural an ethical treatise has allotted a chapter of ten couplets on the sheer necessity of avoiding anger, fury and wrath.
 Couplets number 304, 305 and 306 explicity say that uncontrolled anger is like a fire leads to death. They proclaim that anger affects are one’s mind and body to the extent of creating cardio-vascular problems.

    Quoting The Harvard School of Public Health researchers, The Times of India, in its issue of the 5th of March, 2014, says that hot headed people with outbursts of anger are prone to heart attacks, strokes  and other cardio-vascular problems in the two hours immediately afterwards. In proportion to the loss of temper, the risk of heart attack increases. Thirukkural advises one should avoid envy, greed, anger and harmful words.

     Thiruvalluvar, the author of Thirukkural may be cited as one of the earliest thinkers to speak of Psycho-analytic mind, even (Vide: Kural No.457) though Sigmund Freud (1856-1939) is popularly known as a reputed Psycho-analyst.” ----Editor.-------தொடரும்……

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக