வெள்ளி, 23 ஆகஸ்ட், 2019

தொல்தமிழர் அறிவியல் – 61 : 20. தீக்கடை கோல்

தொல்தமிழர் அறிவியல் – 61 : 20. தீக்கடை கோல்

         பின்னர் வாயை மடித்துச் சீழ்க்கை ஒலி எழுப்ப,  ஆட்டுக்குட்டியைக் கவரவந்த குள்ள நரி அஞ்சி ஓட..

புலிதொலைத்து உண்ட பெருங்களிற்று ஒழிஊன்
கலிகெழு மறவர் காழ்க் கோத்து ஒழிந்ததை
ஞெலிகோற் சிறுதீ மாட்டி ஒலிதிரைக்
கடல்விளை அமிழ்தின் கணம்சால் உமணர்
சுனைகொள் தீம்நீர்ச் சோற்று உலைக் கூட்டும்
                                               -தொண்டியாமூர்ச் சாத்தனார், அகநா.169: 3-7
பாலை நிலத்தே – புலி கொன்று உண்டு கைவிட்டுப்போன பெரிய யானை ஊனை- ஆறலை கள்வர் தம் கோலில் கோத்துக் கொண்டு செல்வர்.உப்பினைக் கொண்டு செல்லும் உமணர் கூட்டம் தீக்கடை கோலால்  உண்டாக்கிய சிறு தீயில் வாட்டி,  சுனை நீர் உலையில்போட்டு ஊன்சோறு ஆக்குவர்.
 ............................................ கானவர்
விண்தோய் பணவை மிசை ஞெகிழி பொத்த
                 -கபிலர், குறிஞ்சிப். 225, 226
காட்டில் வாழ்பவர் விண்ணைத் தீண்டும் பரண்களின் மேல் தீக்கடை கோலால்  நெருப்பை உண்டாக்கி எரிப்பர்.

அறிவியல் நோக்கு
                               The control of fire by early humans probably dates back to Homo erectus or very early Homo sapiens: that is, 400-200 thousand years ago based on archaeological evidence of hearths.[2] Changes in physique suggest it could go back 1.8 or even 2.3 million years, the latter of which would date to Homo habilis.[3] Smouldering plants and trees, or any source of hot coals from natural fires, may have been the first resources exploited by humans to control fire. Friction is the most commonly used primitive method for making fire. Ancient techniques for starting friction fires include the hand drill, the bow drill, the fire plow and the pump drill. Another ancient technique is the flint and steel method, where hot sparks are struck from a piece of steel or iron onto suitable tinder, such as tinder fungus or char cloth, and fanned into flames. These methods have been known since the Paleolithic age, and are still in common use by someindigenous peoples.
Firelighting.
--Wikipedia.

Friction fire

                                 “ Earlier than the dawn of civilization,  primitive man in tribal areas seems to have known the way of creating fire by causing a friction of sharp wood on the dry stem or light log of wood. The Discovery channel at times exemplifies in its telecast. 

                       The same habit of creating sparks of fire with the help of a sharp stick or by hitting one stone with another has been a custom among the ancient Tamils. (Forest region). This was called – flint stone.

                             A passage from Akananooru  quoted above speaks  beautifully a rural scenery where nocturnally  in a farmstead, how a shepherd safeguards his flock of sheep from being attacked by a jackal. He created a spark of fire with the help of a sharp wooden stick and then lit a heap of firewood. This flame along with his harsh whistling sound is said to have scared away the marauding jackal.

                         One more passage speaks  of travelling traders of salt create a friction fire with the help of a wooden stick and then do the dry-cooking of the fleshy pieces drawn from carcass  of an elephant. This is known as barbecue nowadays.” –Editor. -----தொடரும்……

1 கருத்து: