திங்கள், 5 ஆகஸ்ட், 2019

தொல்தமிழர் அறிவியல் – 43 : 11. காதல் இனிக்கும்

தொல்தமிழர் அறிவியல் – 43 : 11. காதல் இனிக்கும்               

         
அறிவியல் நோக்கு
Love makes water taste sweet

New York: Love really is sweet. Both candy and water taste sweeter when people think about love, a new study has found…………………..  We always say ‘ love is sweet. We thought let’s see whether this applies to love “said researcher  Kai Qin Chan, at Radbound University Nijimegen in the Netherlands. Chan and colleagues conducted three experiments on 197 students at the National University of Singapore…………………………. Love made the water taste sweeter ….
                                                                      – Times of India 27/OI/14.


காதல் வயப்பட்டோர் உணர்வின் வழி,  அவர்தம் வாயில் சுரக்கும் உமிழ் நீர்  இனிமை உடையதாய் இருக்கும்.எனவே தண்ணீரும் சுவை மிகுந்து தோன்றும்; தண்ணீருக்கென்று சுவை ஏதும் இல்லை என்பது அறிவியல்.  அருவி நீர் இனிமை உடையது என்பதும் ;  மான் உண்டு எஞ்சிய கலங்கிய நீர் தேன்கலந்த பாலினும் மிக்க இனிதாயிற்று என்பதும் காதல் வயப்பட்ட நிலையை உணர்த்தும். 

Love is Sweet

                              “ A couplet from Thirukkural (1121) says that the salvia that secretes from the mouth of a lady – love is alike a combination of milk and honey, especially  when he enjoys  her in clandestine love.

                           This is the statement of an energetic young man when he felt infatuated in  warmly embracing and closely  kissing his darling in a secret love-affair. Stolen kiss is sweeter, says Shakespeare.

                        Salvia or a fluid from the mouth of his lady-love is said to be sweet may seem to be an exaggeration at the surface level.

                           But a researcher Kai chan of  Radbound  University has conducted three experiments on the 197 students of National University of Singapore and received the report that love made the water taste sweeter.”  Vide – Times of India, 27/01/2014 –Editor. ------தொடரும்….

1 கருத்து: