புதன், 2 அக்டோபர், 2019

தொல்தமிழர் அறிவியல் –101 : 33. பாம்பு – செவித் திறன்

தொல்தமிழர் அறிவியல் –101 : 33. பாம்புசெவித் திறன்

Snake’s Sense of Hearing
                                           “ The quotation from Purananooru refers to the glossy surface, forked tongue, and colourful skin of a snake that lives among the bushes and plants.
                             
                        A poem from Kurunthogai (158) speaks of the death of cobra on hearing the heavy and harsh sound of thunder, even though the Tamil Poets were fully aware of that act that snakes have no ears.
                                         
                                     There is another name in Tamil for the snake – Katchevi, which means its eyes serve the purpose of ears. Since there is no ear for the snake, it was perhaps assumed by the poets that its eyes serve the purpose of hearing.
                             
                                 Biologists observe that snakes are able to hear by feeling the vibrations alongside  their jaws as they crawl on the ground.
                            
                            Excepting in this point what all the Sangam literature says are identical with those of  what the scientists say.” ---Editor.----தொடரும்……

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக