புதன், 9 அக்டோபர், 2019

தொல்தமிழர் அறிவியல் –108 : 37. எறும்பும் மழையும்

தொல்தமிழர் அறிவியல் –108 :  37. எறும்பும் மழையும்

37. எறும்பும் மழையும்

பொய்யா எழிலி பெய்விடம் நோக்கி
முட்டை கொண்டு வன்புலம் சேரும்
சிறு நுண் எறும்பின் சில் ஒழுக்கு ஏய்ப்ப
                                   சோழன் குளமுற்றத்துத் துஞ்சிய கிள்ளிவளவன், புறநா.173 : 5 – 7
                     
                          எறும்பினம் தரையிலுள்ள அளைகளில் வாழ்வனவாதலாலும் மழை பெய்துவிடின், அளைக்கண் நீர் புக்கு அவற்றின் முட்டைகளைச் சிதைக்குமாகலானும் மழை வரவு காட்டும் காற்றினைக் கொண்டு அறிந்து மேட்டிடத்து அளைகளில் தம் முட்டைகளைக் கொண்டு சேர்க்கும் இயல்பினவாம்.

அறிவியல் நோக்கு

                                You can smell rain in the air. In the distance you hear thunder rumbling, moving closer and closer. Lightning arcs across the sky or perhaps shoots straight to the ground as you look and watch for the storm to come. The hairs on your arms and the back of your neck prickle with the change of electricity in the air. You sweat a bit at the heat and humidity in the air. Rain is coming. …………………….
                             Many instances of animals sensing natural disasters have been recorded. They seem to be sensitive to tornadoes, earthquakes, and tsunamis. Often family pets like dogs and cats will begin to act strangely before something like that happens. Animals heading to open ground in bunches and quickly could indicate a tornado or earthquake coming. Before the devastating tsunamis in Asia animals suddenly rushed to higher ground and away from the ocean. People who saw them and decided to follow were survivors of the huge waves because they were away from them. There were even cases of elephants breaking away from being chained to trees so they could be out of harm's way…………………………….

Fish jump out of the water more often before it rains. They want to feed on the low flying insects and then hide from the storm. Dolphins seek shelter in harbors before a storm.

                                      Now many learned people try to debunk all of these predictions of the weather. They claim that plants and animals are only reacting to changes in air pressure or temperatures. If that is the case then thermometers and barometers, etc, are in the same category... they are only reacting to changes in nature. Are there any interesting natural measurements that I have not listed? I would love to hear them. ………………     
                                              -----NATURE CENTER MAGAZINE.
-----------தொடரும்......

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக