சனி, 26 அக்டோபர், 2019

தொல்தமிழர் அறிவியல் –122 : 41. பண்டைய துறைமுகங்கள்

தொல்தமிழர் அறிவியல் –122 : 41. பண்டைய துறைமுகங்கள்


பொன்சுமந்த கலம்
சுள்ளியம் பேரியாற்று வெண்நுரை கலங்க
யவனர் தந்த வினைமாண் நன்கலம்
பொன்னொடு வந்து கறியொடு பெயரும்
வளங்கெழு முசிறி ஆர்ப்பு எழ வளைஇ
அருஞ்சமம் கடந்து படிமம் வவ்விய
நெடுநல் யானை அடுபோர்ச் செழியன்
        ---எருக்காட்டூர்த்  தாயங்கண்ணனார், அகநா.149 :  8-12
                     சுள்ளி என்னும் பெயருடைய பேரியாறு சேரர்க்குரியது- யவனர் மரக்கலம் - பொன்னை விலையாகக் கொடுத்து மிளகை ஏற்றிச்செல்லும் – முசிறிப் பட்டினத்தை  பாண்டியன் வளைத்து- போரில் வென்று அங்கிருந்த பொற்பாவையைக் கவர்ந்து சென்றான். முசிறி – புறம்.343, அகம் 57.

பொன் சுமந்த கலம்

சினம் மிகு தானை வானவன் குட கடல்
பொலம் தரு நாவாய் ஓட்டிய அவ்வழி
பிற கலம் செல்கலாது அனையேம் அத்தை
                    ----மாறோக்கத்து நப்பசலையார், புறநா.126 : 14 – 16
                  சினம் மிக்க படையுடைய சேரன் மேலைக் கடலில் பொன்னைத் தரும் மரக்கலம் (கப்பலை) செலுத்துமிடத்து இடையில் வேறு சிலர் மரக்கலம் செலுத்த முடியுமோ?
மேலும் காண்க : பொன்படு  மால்வரைக் கிழவ..  புறநா.201 : 18, கடறு மணி கிளர சிதறு பொன் மிளிர,  202 :3.

அறிவியல் நோக்கு

Early period
Further information: Meluhha

Muziris

                        Muziris, as shown in the Tabula Peutingeriana, with a "Templum Augusti".
                                       Muziris is a lost port city on the south-western coast of India which was a major center of trade in the ancient Tamil land between the Chera kingdom and the Roman Empire.[12] Its location is generally identified with modern-day Cranganore (central Kerala).[13][14] Large hoards of coins and innumerable shards of amphorae found at the town of Pattanam (near Cranganore) have elicited recent archeological interest in finding a probable location of this port city.[12]
                    According to the Periplus, numerous Greek seamen managed an intense trade with Muziris:[11]
— The Periplus of the Erythraean Sea (53–54)
Arikamedu
                            The Periplus Maris Erythraei mentions a marketplace named Poduke (ch. 60), which G.W.B. Huntingford identified as possibly being Arikamedu in Tamil Nadu, a centre of early Chola trade (now part of Ariyankuppam), about 3 kilometres (1.9 mi) from the modern Pondicherry.[15] Huntingford further notes that Roman pottery was found at Arikamedu in 1937, and archeological excavations between 1944 and 1949 showed that it was "a trading station to which goods of Roman manufacture were imported during the first half of the 1st century AD".[15]
(Indian Ocean trade
From Wikipedia, the free encyclopedia )
.TRADE LINKS with Europe . Egypt & Asian Nations

“Ancient Tamils had trade links with Rome Egypt China and Southeast countries.
16 Ports were operational in the south in the Sangam period .
All the ports were situated near river mouths to enable safe docking .
MAJOR  PORTS
Korkai
Kaveripoompattinam
Mamallapuram”
                                 “ The state as early as the 3rd century BC had more than 16 such ports – between Chennai and Tirunelveli – that helped it maintain  direct  maritime links with China Egypt parts of Europe and Southeast Asian countries. Archaeologists say ancient Tamil Literature and excavations provide evidence about the existence of such ports that played a major role in overseas trade in the past.
                          “C. Santhalingam ( Secretary of Madurai – based Pandiya Nadu Centre for Historical Research ) says trading activities by Tamils through sea route can be traced to the Sangam Peroid  ( 3rd century BC – 3rd century AD) .
                                       “ The historical coastal town of Kaveripoompattinam (poompuhar) recorded import of horses from Arab countries and finished goods from Indonesia and Sri Lanka . The port was also a major centre for export of spices from South India .” he adds.
                                   “According to P.D.Balaji Professor and HOD of  the Department of Ancient history and archeology University of Madras the ancient Ports were built near river mouths to facilitate entry of vessels into the mainland. “ Vessels in the past were not as they are today . River mouths were the right access points for safe docking.” He says.
                                     Another key navigation route in the south was through the west coast in the Arabian Sea. Balaji says Romans sailed through the sea disembarking at ‘Musuri’ port in Kerala.

                    Thereafter foreign traders travelled till Coimbatore and split to different directions of TamilNadu  from there. This is why   several Roman coins  and artefacts   were discovered in the ‘Kongu’ region of TN.”  ------Times of India- 20/6/17.------தொடரும்…

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக