வியாழன், 7 ஜூலை, 2016

பழந்தமிழ்ப் புலவர்கள் – அறிவியல் அறிவாற்றல் – 12

பழந்தமிழ்ப் புலவர்கள் – அறிவியல் அறிவாற்றல் – 12
வயவு நோய்
திறனறி வயவரொடு தெவ்வர் தேயவப்
பிறர்மண் ணுண்ணுஞ் செம்மனின் னாட்டு
வயவுறு மகளிர் வேட்டுணி னல்லது
பகைவ ருண்ணா வரு மண்ணினையே
                                   குறுங்கோழியூர் கிழார், புறநா. 20 : 13 – 16
போர் செய்யும் கூறுபாட்டை யறியும் வீரருடனே பகைவர் மாய, அம்மாற்றாருடைய மண்ணைக்கொண்டு உண்ணுந் தலைவ ! நின்னுடைய நாட்டின்கண் வேட்கை நோயுற்ற பெண்டிர் விரும்பி உண்ணினல்லது பகைவர் உண்ணப்படாத பெறுதற்கரிய மண்ணையுடையை….
கருப்பமுற்ற மகளிர்க்கு நுகரப்படும் பொருள்மேற் செல்லும் வேட்கை, அதனால் அவர்கள் புகையுண்ட மண்ணையுண்பர், ‘ மனை புகையுண்ட  கருமண்ணிடந்து, பவள வாயிற் சுவை காணாது’ , ( கல்லாடம், 7.) உ.வே.சா. உரை.
கருவுற்ற மகளிர் சுடுமண் தின்னும் வழக்கம் அண்மைக் காலம் வழக்கில் இருந்துள்ளது. செங்கல் துண்டுகளை அடுப்பில் இட்டு உண்ணலும் ,   வயல்களிலும் குளங்களிலும் எடுத்துவந்த பொருக்குமண்ணை  (காய்ந்த சேற்றோடு) அடுப்பில் இட்டு நறுமணத்தோடு கூடிய  அம்மண்ணை உண்ணும் வழக்கம் இருந்ததை அறியமுடிகிறது. கருவுற்றமகளிர் பல்துலக்கும் போது அடுப்புச் சாம்பலையும், விறகு எரித்த கரித்துண்டைப் பொடித்து உண்ணுதலும் உண்டு.
பழந்தமிழ்ப்புலவர் பதிவு செய்துள்ள இக்கருத்தை  அறிவியல் அறிஞர்கள் ஆய்வு செய்துள்ளனர். கருமண் உண்ணல் கருவுற்ற மகளிர்க்கும் குழந்தைக்கும் ஊட்டச்சத்தாக அமைகிறது என்பதைக் கீழ்க்காணும் ஆய்வுரையால் அறியலாம்.

Eating soil, Effects of eating soil during pregnancy

Eating soil is also known as geophagy which is the terminology uses for the act. The act of eating soil is often related to lack of irons in the body and this is commonly seen among women who are pregnant. It is mainly the urge and craving that makes many of the pregnant women to long for soil. Looking at the world at large, geophagy has been practiced for over years now although the practices differ from country to country, It has however been noticed as a common trait among women especially those that are pregnant. When you go to America in the rural south, you will realize that the habit of eating soil is mainly among the black women. The habit is said to have been taken to America by the slaves since it is a practice that was commonly done in the Sub Saharan Africa.  It is rare that medical doctors will recommend the practice of eating soil, but it has also been found by nutritionists that eating soil actually has some health benefits attached to it. The binding effect of clay can cause it to absorb toxins according to expert nutritionists. Researchers and medical personnel have gone ahead to study and find out whether the minerals within soil especially the clay are of importance mainly to the pregnant women. The soils may act as mineral supplements for the pregnant women. This is because the need and uptake for minerals greatly increases during pregnancy. The mineral content in clay soils varies from one region to another and it may contain the following minerals, calcium, iron, magnesium and copper. These are very critical minerals during pregnancy although they are also very important and essential for the human diet. Eating soil is not harmful unless it has been got from a dangerous place. Take an example of soil that has been contaminated by human waste or any kind of industrial chemicals. 

Why do pregnant women eat soil?

·         Pregnant women often eat soil as it soothes the morning sickness and also enhances the calcium and other minerals that are needed for baby development.
·         Clay soil also protects the stomach from any parasites within the gut for expectant women.
·         Pregnant women eat soil because they often lack iron when pregnant.

What are the effects of eating soil during pregnancy?

Effects of, eating soil during pregnancy Some African tribes use clay as prevention against diarrhea. Taking an example of Uganda, to improve the anti malarial fighting ability of chimps, the chimps eat soil. The soil activates chemicals of leaves from   Trichilia rubescens, a plant that has one of the most preferred food items of the Ugandan chimps. The animals usually eat soil in cases of stress or while missing minerals. The effects of eating soil during pregnancy may include the following which may be both positive and negative.
·         It may sound interesting but rather true at the same time, some women go ahead to eat lots of  big amounts of soil close to half a kilogram each day simply because they say that it helps to boost their appetite and health which will in turn result into giving birth to a healthy baby.
·         It is also important to note that the anthrax bacteria together with others stay for quite a long time in soil and usually the soil is only scotched.
·         Dysentery is another complication that pregnant women often complain about as long as they eat soil during their time of expectation.
·         Eating soil may reduce hunger among the pregnant women who eat it, but this may also cause them infection at the same time.
·         Eating soil may cause you constipation if you eat the clay type of soil. There is lots of kaolin in the white clay.
·         Pica is another general effect ( which is a psychological illness) that will cause you to crave for other substances that are not food
·         The body’s ability to absorb nutrients may be interfered by the action of eating soil which may actually cause a deficiency.
A blood test will help you prove whether you are mineral or just vitamin deficient.  (ABOUTUGANDA.COM)

                      தமிழர்கள் இயற்கையோடியைந்த வாழ்க்கை வாழ்ந்தனர் ஆதலின் மண்ணும் கூட அவர்களுக்கு மருந்தாக, ஊட்டச்சத்து மிகுந்த உணவாக அமைந்திருந்ததைச் சங்கச்சான்றோர் பதிவு செய்தனர்.. மக்களும் கூட மண்ணின் மருத்துவ மகத்துவத்தை அறிந்திருந்த அறிவுடையோராய் விளங்கினர் என்பது  அறிவுலகில் வியப்புக்குரிய செய்தியாகும்.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக