சனி, 2 ஜூலை, 2016

பழந்தமிழ்ப் புலவர்கள் – அறிவியல் அறிவாற்றல் - 7

பழந்தமிழ்ப் புலவர்கள் – அறிவியல் அறிவாற்றல் - 7
ELEPHANT – SIX SENSES
“ Killer tusker razes house but rescues baby under debris” – 12-03-14- TOI
                               Purulia: In a region fraught with man-animal conflict and bloodshed, here’s a story that warms the heart.A tusker smashed  a house to bits in a village in WestBenga’s Purulia district on Monday night but when it heard a 10-month-old baby crying under the debris, it turned back and carefully removed every last bit of stone, brick and mortar from the infant’s body before heading back to the forest.
It’s all the more surprising because the lone tusker has killed  at least three people in last year, say forest officers. The family  in Olgara village was still in awe when  TOI met them on Tuesday. Mother Lalita Mahato said, “ we worship Lord Ganesh (the elephant god) in our village. Still I can’t belive that the tusker saved my daughter  after breaking down the door and smashing a wall. We  watched amazed as it gently removed the debris  that had fallen on her. It is a miracle…………”
தாழ்பெருந் தடக்கை தலைஇய கானத்து
வீழ்பிடி கெடுத்த வெண்கோட்டு யானை
உண்குளகு மறுத்த உயக்கத் தன்ன
                                    மோசிகீரனார், அகநா.392: 1-3
கானகத்தில் தன்னை விரும்பிவாழும் அன்பிற்குரிய பெண் யானையை இழந்த ஆண் யானை, உண்ணும் தழை உணவை உண்ணாது விட்டமையால், வாட்டமுற்று மெலிந்தமை போன்று… என்றதனால் பறவையினத்துள் கிளி ஆறறிவு உடையது என்பதும் உண்மையே. 

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக