வெள்ளி, 1 ஜூலை, 2016

பழந்தமிழ்ப் புலவர்கள் – அறிவியல் அறிவாற்றல் - 6

பழந்தமிழ்ப் புலவர்கள் – அறிவியல் அறிவாற்றல் - 6
 PARROT – SIX SENSES
 “ Pet Parrot  helps Agra police arrest killer of its owner” – TOI – 27-02 – 14
Neelam, wife of Vijay Sharma, the editor of a Hindi daily, was found murdered at her residence on Feb.20. Her husband noticed a change in the behavior of the parrot whenever his nephew Ashutosh visited their house after the murder. During discussions too, whenever  Ashutosh’s name was mentioned, the parrot would start screeching. This raised my suspicion and I informed the police”, said Sharma.
SSP Agra, Shalabh Mathur, said that Ashutosh has confessed to the crime.
“we checked his call details and took him in custody. He accepted his crime and informed us that he was accompanied by an accomplice. They had entered the house with the intention of taking away cash and other valuables.”, he said. Afraid that his aunt might recognize him, he stabbed her and the dog when it started barking. But he hadn’t accounted for the parrot who was watching,
Avvaiyaar, and Kabilar
Here, in ancient Tamil literature Avvaiyaar, and Kabilar speak of the extraordinarily intelligent behavior of Parrots:
When Pari’s land of PaRampu was besieged by the three Tamil monarchs, Kapilar, one of the greatest of Sangam poets. Sent a number of  parrots  trained by him to bring from outside ears of paddy so that people inside may not suffer want of food. This is reported in the poem “ ulakudan thiri tharum …….. Pari and the the old commentary on it. See also Avvaiyaar’s  “ urai saal vaNpukazh Pari…”  (Akam.303 )
உரைசால் வண்புகழ்ப் பாரி பறம்பின்
நிரைபறைக் குரீஇயினங் காலைப் போகி
முடங்குபுறச் செந்நெற் றரீஇயர் ஓராங்கு
இரைதேர் கொட்பினவாகிப் பொழுதுபடப்
படர்கொண் மாலைப் படர்ந்தாங்கு
                                                            ஒளவையார், அகநா.303 : 10 -14
உரைத்தல் அமைந்த  வளவிய புகழினையுடைய பாரியினது  பறம்பு அரணில் வரிசையாகப் பறத்தலயுடைய  குருவியின் கூட்டம் காலையில் புறம் போய்வளைந்த புறத்தினையுடைய சிவந்த நெற்கதிர்களைக் கொணர்ந்து தருமாறு ஒருங்கே அந்நெற்கதிருள்ள இடத்தை ஆராய்ந்து திரிதலையுடையனவாகி, ஞாயிறு மறைய துன்பத்தைத் தரும் மாலைப் பொழுதில் மீண்டு வந்தாற்போல.

பாரியின் பறம்பு அரணை மூவேந்தரும் முற்றியிருந்த பொழுது, அகத்திருப்பார் உணவின்றி வருந்தாவாறு, கபிலர் என்னும் நல்லிசைப் புலவர் கிளிகளை வளர்த்து வெளியிலிருந்து கதிர்களைக் கொண்டுவரச் செய்தனர் என்பது வரலாறு. இதனைஉலகுடன் திரிதரும் பலர் புகழ் நல்லிசை வாய் மொழிக் கபிலன் சூழச் சேய் நின்று, செழுஞ்செய் நெல்லின் விளைகதிர் கொண்டு….. வேந்தர் ஓட்டிய கடும்பரிப் புரவிக் கைவண் பாரிஎன்பதனாலும், கபிலன் சூழ என்றது பாரியை அரசர் மூவரும் வளைத்திருப்ப அகப்பட்டிருந்து உணவில்லாமைக் கிளிகளை வளர்த்துக் கதிர் கொண்டுவர விட்ட கதை என்ற அதன் பழைய உரையினாலும் அறிக. நாட்டார் உரை.- பாலை.   ....................தொடரும்…..

1 கருத்து:

  1. தற்கால நிகழ்வினையும் சங்க இலக்கியத்தின் பதிவினையும் பகிர்ந்தமைக்கு நன்றி. நம் முன்னோர்கள் அனைத்துத் துறையிலும் அறிவு பெற்றிருந்தார்கள் என்பதை இவை போன்ற பதிவுகள் உணர்த்துகின்றன.

    பதிலளிநீக்கு