ஞாயிறு, 17 ஜூலை, 2016

பழந்தமிழ்ப் புலவர்கள் – அறிவியல் அறிவாற்றல் – 22

பழந்தமிழ்ப் புலவர்கள் – அறிவியல் அறிவாற்றல் – 22
குறும்பூழ்ப்  போர்
பொறிப்புறப் பூழின் போர்வல் சேவல்
மேந் தோல் களைந்த தீம்கோள் வெள் எள்
சுளகிடை உணங்கல் செவ்வி கொண்டு உடன்
வேனில் கோங்கின் பூம்பொருட்டு அன்ன
குடந்தை அம் செவிய கோட்டு எலி ஆட்ட
கலிஆர் வரகின் பறங்குபீள் ஒளிக்கும்
வன்புல வைப்பினதுவே .......
உறையூர் மருத்துவன்  தாமோதனார், புறநா.321 : 1-7
குறும்பூழ்ப் பறவை(கெளதாரி / சிவல்  Indian Partridge) போர்ப் பயிற்சி தந்து பழக்கப்படும் பறவையாகும்.முறத்தில் உலர வைக்கப்பட்டுள்ள வெள்ளிய எள்ளைத் தின்று எலியைப் பற்றுவதற்காக வரகுப் போரில் பதுங்கிக் கொண்டிருக்கும்.
தலைவன் :-
செறிந்து ஒளிர் வெண்பல்லாய் யாம் வேறு இயைந்த
குறும்பூழ்ப் போர் கண்டேம் அனைத்தல்லது யாதும்
அறிந்ததோ இல்லை நீ வேறு ஓர்ப்பது
 மருதன் இளநாகனார், கலித். 95 :5-7
செறிந்து விளங்குகின்ற பல்லினை உடையாய், யாம் புதிதாக வேறு வந்து பொருந்தின குறும்பூழ்ப் போர் கண்டேம் ; அதையன்றிப் பிறிது நான் ஏதும் அறிந்ததில்லை ; நீ வேறு ஏதோதோ நினைக்கின்றாயே.
நச்சினார்க்கினியர் உண்மையான குறும்பூழ்ப் போர், பரத்தையாகிய குறும்பூழ்ப் போர் என இரண்டாகக் கொண்டு இருவகையாக உரைவரைந்தனர்.
சங்ககால மக்கள் பொழுது போக்காகப் பல விளையாட்டுக்களைக் கண்டு மகிழ்ந்தனர்; குறும்பூழ்ப் போரும் இத்தகைய விளையாட்டுக்களுள் ஒன்று.
மேலும் காண்க :-  1) Hungeree.com, Partridge fighting in Kabul.
Bird fighting: A way of life in Kabul

Updated 8/17/2009 12:09 PM | Comment  | Recommend
E-mail | Print |
·         Share
·          Add to Mixx
·          Facebook
·          Twitter
·         More
Photos and audio by Jack Gruber, USA TODAY
Serious wagering takes place in Afghanistan's capital city when it comes to
 bird fighting — specifically kowk fighting.
Although gambling is illegal in Afghanistan, betting on the bouts is
 tolerated because this is one of Afghanistan's cherished traditions.
 Kowk are specially-bred fighting partridges featuring distinct bright
red beaks and black breast stripes.
The fights feature bookies and oddsmakers and handfuls of cash as the
 birds fly around, pecking at their opponents. It is rarely bloody, and the
winner is the bird that drives the other bird away.
The prized birds are expensive animals, and owners would not let
 these prized possessions be harmed. Afghans enjoy betting on a
host of other amusements, from dogfighting to less violent games
 such as an egg-fighting game where you try to break the opponents' egg.
Gruber is in Afghanistan on assignment. Follow him on Twitter at 

2) Beauty  Withuout cruelty.India, Pune- 411 040

தமிழரின் தொன்மையான குறும்பூழ்ப் போர்-  பொழுதுபோக்கு விளையாட்டு இன்று தமிழ்நாட்டில் இல்லை ; ஆப்கானிசுதானில் நடைபெறுகிறதே.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக