புதன், 6 நவம்பர், 2019

தொல்தமிழர் அறிவியல் –133 : 45 . எழுத்துடை நடுகல்

தொல்தமிழர் அறிவியல் –133 : 45 . எழுத்துடை நடுகல்

                                       பன்னெடுங்காலத்திற்கு முன்பே சங்கச் சான்றோர்  தமிழர்தம்  வீரமும் பெருமையும் விளங்கும்படியாக நடுகல் வழிபாடு குறித்து மிகத் தெளிவாகக் குறிப்பிட்டுள்ளனர். தமிழ் எழுத்து வரலாற்றை அறிய நடுகற்கள் பேருதவி புரிகின்றன.அண்மையில் நிகழ்த்தப்படும் (கீழடி, அழகன் குளம், அரிக்கமேடு) அகழாய்வுகளில் எழுத்துகள் பொறித்த சுடுமண் பானை ஓடுகளைக் கண்டெடுத்துள்ளனர். பானை ஓடுகளிலும் கல்கருவிகளிலும் காணப்படும் எழுத்துகள் யாவும் தொன்மைத் தமிழ் எழுத்துகளே, அவற்றைத்  தமிழி என்று கூறாது பிராமி  என்று கூறுவது ஏனோ..?
                       
                                        ”The major problem with this model is the fact that horses played a very important role in all Indo-European cultures, being a people constantly on the move. "There is no escape from the fact that the horse played a central role in the Vedic and Iranian cultures..." (Parpola, 1986) Sidenote: "Vedic" means from the time of the Vedas, the earliest text in India, and the Vedic culture is from around 1500 to 500 BC. However, no depiction of horses on seals nor any remains of horses have been found so far before 2000 BC. They only appear after 2000 BC. Very likely there were no Aryan speakers present before 2000 BC in the Indus Valley.” -- Indus Valley.
                              
                                  மிகத் தொன்மைவாய்ந்த சிந்துசமவெளி நாகரிகத்திற்கு உரியவர்கள் தமிழர்கள் என்பதை அண்மைக்கால ஆய்வுகள் உறுதிப்படுத்துகின்றன. ஐயாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முந்தைய நகரிய நாகரிகத்தைக் கொண்ட தமிழ் மக்கள் பேசிய மொழி, வேதகால ஆரியத்திற்கு முற்பட்டதென்பதை அறிஞர் அசுகோல பர்போலா உறுதிப்படுத்தியுள்ளார். இதனால் தமிழ் எழுத்துவரலாறு கணிக்க இயலாத கால எல்லையைக் கடந்து செல்கிறது.

Hero Stone / Tombstone
                                 
                                “ The hero stones are so called because of heroism shown by warriors ao the eve of fighting in battlefields. They are killed when the arrows pierce their bodies. References to such hero stones erected in memory of  warriors  are found in a number of poems in Sangam literature  such as Puurananooru, Akananooru and Kuruntogai.
                           
                           Members of warrior-clan known as Maravars sometimes  sharpen their arrows by scratching them on the wayside tombstones and hence the names of the warriors inscribed on the stones gets erased. This is what we understand from poem (297)  by MaruthanIlanaganar in Akananooru.
                         
                                  Erection of hero stones establish the fact of not only a heroic death of the warriors but also the prevalence of literacy in ancient times. These tombstones  of heroes are found from Kashmir to Kanyakumari and even beyond up to Kerala. Dr.Kesavaraj has written in his research that in Karnataka there were 397 stones in TamilNadu 202, in Kerala only one stone. The Dept. of Archaeology Tamil Nadu has said that in Tamil Nadu a large number of of such stones are found in North and South Arcot districts. Many hero stones show the figure of the hero stones along with other details. They all indicate the ancienty of  Tamil culture.” –Editor.-----தொடரும்….

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக