ஞாயிறு, 17 நவம்பர், 2019

தொல்தமிழர் அறிவியல் –144 : 47. தமிழர் மருத்துவம்

தொல்தமிழர் அறிவியல் –144 : 47. தமிழர் மருத்துவம்

4. புற்றுமண்

கவன் மாய் பித்தைச் செங்கண் மழவர்
வாய்ப் பகை கடியும் மண்ணொடு கடுந்திறல்
தீப்படு சிறுகோல் வில்லொடு பற்றி
------மாமூலனார், அகநா.101: 5-7

                     பிடரியை மறைக்கும் தலை மயிர்சிவந்த கண்கள்வாயில் எழும் இருமல் ஆகிய பகையைத் தீர்க்கும் புற்று மண்ணை வாயில் அடக்கிக் கொண்டனராய் கன்றினையுடைய ஆனின் கொள்ளையர்.

5. அறுவை மருத்துவம்

மீன் தேர் கொட்பின் பனிக் கயம் மூழ்கிச்
சிரல் பெயர்ந்தன்ன நெடு வெள் ஊசி
நெடுவசி பரந்த வடு வாழ் மார்பின்
அம்பு சேர் உடம்பினர் நேர்ந்தோர்
------பரணர். பதிற். 42 : 2 - 5

                 மீனை ஆராயும் சுழற்சியால் குளிர்ந்த குளத்தில் மூழ்கி  - மீன் கொத்திப் பறவை மேலே எழுந்தாற் போலஅம்பு தைத்த உடம்பினை உடையோர்நெடிய வெள்ளிய ஊசியின் நீண்ட கூர்மை தைத்ததனால் பரவிய தழும்பு ஆழ்ந்த மார்பினையும்

அறிவியல் நோக்கு

Origins
                              The first surgical techniques were developed to treat injuries and traumas. A combination of archaeological and anthropological studies offer insight into man's early techniques for suturing lacerations, amputating unsalvageable limbs, and draining and cauterizing open wounds. Many examples exist: some Asian tribes used a mix of saltpeter and sulphur  that was placed onto wounds and lit on fire to cauterize wounds; the Dakota people used the quill of a feather attached to an animal bladder to suck out purulent material.  An African tribe Maasai used needles of acacia for  suturing of cuts- and tribes in India and South America developed an ingenious method of sealing minor injuries by applying termites or scarabs who ate around the edges of the wound .
India
                             Archaeologists made the discovery that the people of Indus Valley Civilization, even from the early Harappan periods (c.3300 BCE), had knowledge of medicine and dentistry. The physical anthropologist that carried out the examinations, Professor Andrea Cucina from the University of Missouri-Columbia, made the discovery when he was cleaning the teeth from one of the men. Later research in the same area found evidence of teeth having been drilled, dating back 9,000 years to 7000 BCE.[20]

                             Sushruta (c. 600 BCE)[21] is dubbed as the "founding father of surgery". is listed as one of the ten sages  learned surgery at Kasi from LordDhanvantari, the god of medicine in Hindu mythology.[24] He was an early innovator of plastic surgery who taught and practiced surgery on the banks of the Ganges in the area  of the city of Varanasi in Northern India. The Sushruta Samhita authored by him   is one of the oldest known surgical texts and it describes in detail the diagnosis, treatment, and prognosis of numerous ailments, as well as on various forms of cosmetic surgery, plastic surgery and rhinoplasty.[25]-----Wikipedia. ------தொடரும்.....

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக