சனி, 26 மார்ச், 2022

தன்னேரிலாத தமிழ் –422: “சமக்கிருதம்” தமிழின் தொன்மை அறிவோம்.

 

தன்னேரிலாத தமிழ் –422:  “சமக்கிருதம்” தமிழின் தொன்மை அறிவோம்.

“சமக்கிருதம் என்பதற்கு நன்றாகச் செய்யப்பட்டது என்பது பொருள். சமக்கிருதத்துக்கு வட தமிழ் என்பது இன்னொரு பெயர்.வடக்கே அதிக பிராகிருதச் சொற்களை ஏற்று வழங்கிய தமிழே நன்றாகச் செய்யப்பட்டுச் சமக்கிருதம் என்னும் பெயர் பெற்றதென்பது அறிஞர் கருத்து. சட்டாம்பி சாமி என்னும் சிறந்த ஆராய்ச்சி அறிஞர், சமக்கிருதத்துக்கு அடிப்படை தமிழே எனக்கூறியுள்ளார்.” – அறிஞர் ந.சி.கந்தையாபிள்ளை.தமிழ் ஆராய்ச்சி, ப.7.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக