வெள்ளி, 15 ஜூலை, 2022

தன்னேரிலாத தமிழ் –466: குறள் கூறும் ”பொருள்” பெறுக.

 

தன்னேரிலாத தமிழ் –466: குறள் கூறும்பொருள்பெறுக.


591

  உடையர் எனப்படுவது ஊக்கம் அஃதில்லார்

உடையது உடையரோ மற்று.


உடைமை (செல்வம்) உடையவர் என்று போற்றப்படுபவர் ஊக்கம் உடையவரே ; ஊக்கம் இல்லாதவர், வேறு செல்வ வளம் அனைத்தும் பெற்றிருந்தாலும் அவரை ஊக்கம் உடையவர் என்று சொல்லத் தகுதி உடையவரோ..?


அறம் தலைப் பிரியாது ஒழுகலும் சிறந்த

கேளிர் கேடுபல ஊன்றலும் நாளும்

வருந்தா உள்ளமொடு இருந்தோர்க்கு இல்..” -அகநானூறு, 173.


அறநெறியினின்று நீங்காது இல்வாழ்க்கை நடத்துவதும்; உவந்து ஏற்ற சுற்றத்தாரின் துன்பங்களைப் போக்குவதும் ;ஆகிய இச்சிறப்புகள் முயற்சியும் ஊக்கமும் இல்லா உள்ளம் உடையோர்க்கு இல்லையாகும்.


கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக