சனி, 30 செப்டம்பர், 2017

நரை (Grey hair )

நரை (Grey hair )
யாண்டுபல வாக நரையில வாகுதல்
யாங்கா கியரென வினவுதி ராயின்
மாண்டவென் மனைவியொடு மக்களும் நிரம்பினர்
யான் கண் டனையரென் னிளையரும் வேந்தனும்
அல்லவை செய்யான் காக்கு  மதன்றலை
ஆன்றவிந் தடங்கிய கொள்கைச்
சான்றோர் பலர்யான் வாழு மூரே.
                                                         பிசிராந்தையார், புறநா. 191

                           நுமக்குச் சென்ற யாண்டுகள் பலவாயிருக்க நரையில்லை யாகுதல் எப்படியாயினீரெனக் கேட்பீராயின், என்னுடைய மாட்சிமைப்பட்ட குணங்களையுடைய மனைவியுடனே புதல்வரும் அறிவு நிரம்பினார் ; யான் கருதிய அதனையே கருதுவர், என்னுடைய ஏவல் செய்வாரும் ; அரசனும் முறையல்லாதன செய்யானாய்க் காக்கும் ; அதற்குமேலே யான் இருக்கின்ற ஊரின்கண் நற்குணங்களால் அமைந்து பணிய வேண்டும் உயர்ந்தோரிடத்துப் பணிந்து ஐம்புலனும் அடங்கிய கோட்பாட்டினையுடைய சான்றோர் பலராதலான்.
                     நரை தோன்றாமைக்குரிய காரணங்களை விரித்துரைக்கும் பிசிராந்தையார், தான் எல்லா நலன்களும் பெற்றுக் கவலையின்றி மகிழ்ச்சியுடன் இருப்பதால்  இளமை கழிந்து,  ஆண்டுகள் பல சென்ற போதும் தனக்கு நரை தோன்றவில்லை என்று கூறுகின்றார்.

அறிவியல் நோக்கு

SCIENTIFIC AMERICAN

Fact or Fiction?: Stress Causes Gray Hair

Scientists have a hunch that the gray hairs we dread (or welcome) may arrive sooner with stress

Extremely unlikely, scientists say, but stress may play a role in a more gradual graying process……………….
And general practice physicians have observed accelerated graying among patients under stress, says Tyler Cymet, head of family medicine at Sinai Hospital in Baltimore, who conducted a small retrospective study on hair graying among patients at Sinai. "We've seen that people who are stressed two to three years report that they turn gray sooner," he says.
                             மருத்துவர் டைலர் சைமெட் , ஆய்வறிக்கையின்படி  இளநரை தோன்றுவதற்கு மன அழுத்தம்,  அதனால் ஏற்படும் கவலை காரணம் எனக் கண்டறிந்துள்ளதை மேற்சுட்டிய மருத்துவ ஆய்வறிக்கையின் வழி அறிய முடிகிறது.
Greyness / hoariness  -
Premature graying of hair due to an erratic lifestyle and other factors is a huge cause of stress today
Trichologist Dr Sonal Shah, points out how, of late, women as young as 25 are worrying about graying early. "It's the same case for men," she says. She pegs it down to two major causes, "First is a faulty diet and second, mental worries. Lack of some B Vitamins, iron, copper and iodine in the daily diet are said to be contributory factors. Mental stress also produces extraordinary tension in the skin of the scalp, which interferes with the supply of nutrition necessary for good hair health. Apart from these, Premature graying is caused due to stress, anemia, poor scalp conditioning, abuse of hair as well as genetic conditioning." –(TOI…)
 இளமைக் காலத்திலேயே தோன்றும் நரையை இளநரை என்றும் பித்த நரை என்றும் கூறுவர்.ஆனால் பிசிராந்தையருக்கோ இளமை கழிந்து  வயது முதிர்ந்த நிலையிலும் நரை தோன்றவில்லை என்றதனால் கவலையற்ற வாழ்க்கைமுறையே காரணம் என்று மிகத் தெளிவாகக் குறிப்பிட்டுள்ளார். இன்றைய மருத்துவ அறிவியல் ஆய்வு முடிவும் அக்கருத்தை நிறுவியுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.  

“ Sangam poetry enumerates four reasons that are mental rather than physical to keep a man’s hair black. All the four involve stress-free mind rather than nutritious  good referred to, by dieticians.”  –Editor.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக