புதன், 20 டிசம்பர், 2017

காமுறுதல்

16. காமுறுதல்

கல்லாதான் சொற்கா முறுதல் முலையிரண்டும்
இல்லாதாள் பெண்காமுற் றற்று..- 402
கல்லாதவன், சான்றோர் அவையேறி உரையாற்றி அனைவரையும் ஈர்க்க முயல்வது, இரண்டு கொங்கைகளும் இல்லாத ஒருத்தி, காம வயப்பட்டு ஆடவரை ஈர்க்க முனைவது போலாம்.
சொற்காமுறுதல் ; பெண் காமுறுதல், இவ்விரு இடங்களிலும் காமுறுதல் சொல்லாட்சியைக் காண்க.  காமுறுதல் என்பது துய்த்தல் என்பதாம்
கற்றறிந்தார் அவையை ஈர்க்க விரும்பிய கல்லாதான் ஒருவன் செவ்விய சொற்களைத் தேடியதைப் போன்று . முலை இரண்டும் இல்லாத பெண் ஒருத்தி ஆண்மகனை ஈர்க்க விரும்பியதைப் போன்றதாம்.
முலை இரண்டு இல்லாதவள் சிறுமியாகத்தானே இருக்க வேண்டும் ஆனால் வள்ளுவரோ பெண் என்று கூறுகிறாரே .. செவ்விய சொற்கள் அவையை ஈர்க்கும் காம நுகர்ச்சிக் கண் வழிப் புகுதற்குக் காரணமாக இருப்பவை முலைகளே.
The authors of an independent review of these studies, published in The Journal of Female Health Sciences, then collated this data and compared the countries, from the bustiest to the most flat chested.
They concluded: “Women born in the USA have by far larger breasts than women in any other country, while women born in Africa and Asia, particularly in the east Asian countries, have the smallest breast volumes.”
“They are already well aware of the breast role as an important secondary sexual characteristic of females, so they know that women with large breasts are seen as being more desirable by the opposite sex.”

                           --Contd….

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக