புதன், 20 செப்டம்பர், 2023

சான்றோர் வாக்கு -18.

 

                        சான்றோர் வாக்கு -18.

75 மருதம்

“நீ கண்டனையோ கண்டார்க் கேட்டனையோ

ஒன்று தெளிய நசையினம் மொழிமோ

வெண்கோட்டு யானை சோணை படியும்

பொன்மலி பாடலி பெறீஇயர்

யார்வாய்க் கேட்டனை காதலர் வரவே.” –படுமரத்து மோசிகீரனார்; குறுந்தொகை.

”Minstrel, Did you yourself witness my lord’s coming soon? Or did yoy hear from others who saw it? If so, from whom did you hear? May I wish to know the truth? May you get as gift  the gold-abounding  city of  Padalipuram on the banks of the Sonai, wherein the white tusked elephants plunge and bathe? Speak out ! -R.Balakrishna Mudaliyar,B.A.L.T.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக