புதன், 27 செப்டம்பர், 2023

சான்றோர் வாக்கு – 25. நானோர் பாவேந்தன்: I AM A PRINCE OF POETS

 

 சான்றோர் வாக்கு – 25. நானோர் பாவேந்தன்: I AM A  PRINCE OF POETS

” ஆசை பற்றிய தமிழின் தொண்டில்

ஒட்டிய என் உளம் வெட்டினும் பிரியாது

வெண்பா முதலிய எழுதும் என்கை

வண்ணம்பாடிக் கொண்டிருக் கும் வாய்

முப்ப தாண்டு முடியும் வரைக்கும் நான்

எழுதிய அனைத்தும் என்ன சொல்லும்?

கடவுள் இதோஎன்று மக்கட்குக் காட்டிச்

‘சுடச்சுட அவன் அருள் துய்ப்பீர்’ என்னும்

ஆயினும்……..

 

 

“Heart and soul, devoted and determined I was

The cause of Tamil to serve.

Poems of many kinds my hand would scribe

And my lips would melodies make

What did all my writings in those thirty years convey?

Manifestations of God, keenly desirous of revealing to the people,

These would exhort them the Grace of God to imbibe

As fresh and soon. Of God’s form indeed…”…R,Ganapathy.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக