வெள்ளி, 22 செப்டம்பர், 2023

சான்றோர் வாக்கு – 20. 57. நெய்தல், குறுந்தொகை.

 

சான்றோர் வாக்கு – 20.  57. நெய்தல்,  குறுந்தொகை.

“பூ இடைப்படினும் யாண்டு கழிந்தன்ன

நீர் உறை மகன்றில் புணர்ச்சி போலப்

பிரிவு அரிது ஆகிய தண்டாக் காமமொடு

உடன் உயிர் போகுகதில்ல கடன் அறிந்து

இருவேம் ஆகிய உலகத்து

ஒருவேம் ஆகிய புன்மை நாம் உயற்கே” –சிறைக்குடி ஆந்தையார்.

 

“The water bird ‘ Mahandril’ lives with its mate in inseparable union. Even the obstruction of a flower between them seems years of separation for them, so also, let us two (man and wife) who have taken two different lives (of different sex) on this earth for fulfillment  of certain  duties and responsibilities (such as sexual enjoinment, helping the needy, etc.) if only to avoid the misery  of separation from each other

 

(in this and the future life) breathe our last in happy union with perpetual flow of love between us.” --R.Balakrishna Mudaliyar,B.A.L.T.

 

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக