வெள்ளி, 17 ஜூன், 2016

மலைபடுகடாம் – அரிய செய்தி : 18

மலைபடுகடாம் – அரிய செய்தி : 18
தோல் படுக்கை
துய்ம் மயிர் அடக்கிய சேக்கை அன்ன
மெய் உரித்து இயற்றிய மிதி அதள் பள்ளி
தீத் துணையாகச் சேந்தனிர் கழிமின்
                   பெருங்குன்றூர்ப் பெருங்கெளசிகனார், மலைபடு. 418   - 420
கோவலர்கள், மெல்லிய தலைமயிரினையடைய சேணம் இட்ட படுக்கையைப் போல ஆடுகளின் தோலை உரித்து, ஒன்றாகச் சேர்த்துத் தைத்து, வாரால் இறுக்கிக் கட்டப்பட்ட தோல் படுக்கையைப் பயன்படுத்துவர் ;  இரவில் கொடிய விலங்குகள் வாராதபடி தீயை மூட்டுவர் ; நீவிர் அவ்விடத்துத் தங்கிச் செல்வீராக.
( சேணம் – படுக்கை ; அதள் – தோள் ;  துய் – மெல்லிய .)

3 கருத்துகள்: