திங்கள், 27 ஜூன், 2016

பழந்தமிழ்ப் புலவர்கள் – அறிவியல் அறிவாற்றல் -2

பழந்தமிழ்ப் புலவர்கள் – அறிவியல் அறிவாற்றல் -2
Anger kills.  ….. தன்னையே கொல்லும் சினம்.
 “Angry people at increased risk of heart attacks–TOI- 5-3-14
London: Scientists have confirmed that hot-headed people with outbursts of anger are more prone to heart attacks, strokes and other cardiovascular problems in the two hours immediately afterwards. Five episodes of  anger a day would result in around 158 extra heart attacks per 10,000 people with a low cardiovascular  risk per year, increasing to about 657 extra heart  attacks per 10,000 among those with a high cardiovascular risk.
The Harvard School of Public  Health Researchers say ……………….
 “ This research found that people’s risk of heart attack and stroke increased for a short time after they lost their temper. It’s not clear what causes this effect. It may be linked to the physiological changes that anger causes to our bodies, but more research is needed to explore the biology behind this.”
HOMOEOPATHY PHYLOSOPHY
Constitution of the patient, his mind and temperament, occupation, mode of living and habits, social and domestic relations, age and sexual functions etc. give us individuality of the patient.( The Organon)
MIND: the ability to be aware of things and to think and reason, originating in the brain.
TEMPERAMENT: a person’s nature as it controls the way he or she behaves, feels, and thinks.
Thiruvalluvar proclaims ….. Anger kills.  Quite a few Thirukkurals amplify how anger affects  one’s mind and body and even prones fatal.அதிகாரம் – 31, வெகுளாமை
சினமென்னும்  சேர்ந்தாரைக் கொல்லி இனமென்னும்
ஏமப் புணையைச் சுடும். குறள்.306
சினம் என்னும் நெருப்பு சேர்ந்தாரைக் கொல்வதோடு அவருக்கு நட்பாக நின்று புணைபோலப் பயன்படுவாரையும் சுட்டெரித்துப் பிரித்துவிடும்.
இக்குறட்பாவை, அறிவியல் உலகம் திருவள்ளுவரின் அரிய கண்டுபிடிப்பாக ஏற்றுக்கொண்டுதான் ஆகவேண்டும்.
                            …….தொடரும் 

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக