புதன், 29 ஜூன், 2016

பழந்தமிழ்ப் புலவர்கள் – அறிவியல் அறிவாற்றல் - 4

பழந்தமிழ்ப் புலவர்கள் – அறிவியல் அறிவாற்றல் - 4
Anger kills.  .. தன்னையே கொல்லும் சினம். 3
Causes
அதிகாரம்-4, அறன் வலியுறுத்தல்
CHAPTER – 4, ITERATION OF VIRTUE’S WORTH
மனத்துக்கண் மாசிலன் ஆதல் அனைத்தறன்
ஆகுல நீர பிற. குறள். 34
ஒருவன் தன் மனத்தின்கண் குற்றமற்றவனா யிருத்தலாகிய அவ்வளவே அறமாவது, மற்றப் பூச்சும் ஆடையும் அணியுமாகிய கோலங்களெல்லாம் வீண் ஆரவாரத்தன்மையன.
To be quite free from mental blots is all that’s righteousness
And all the rest of acts without  such freedom are but fuss.
                                                                 (Tr.)  K.M.Balasubramaniam
அழுக்காறு அவாவெகுளி இன்னாச்சொல் நான்கும்
இழுக்கா இயன்றது அறம். குறள். 35
பொறாமையும், ஆசையும், சினமும், கடுஞ்சொல்லும் இந்நான்கையும் விலக்கி நடத்தலே அறமாம்.
That life alone is virtue which doth eschew these as ill
The passions four like envy, greed and wrath and words evil.
                                                                        ( Tr.)  K.M.Balasubramaniam
We may find the main cause for the disorder / malfunction in a human body. According to Thiruvalluvar, one should rest one’s mind in peace; If one fails to do so , it is bound to  affect the  inner organs of the body.  As advised by Thiruvalluvar one should adopt a four-fold path; 1.Envy, 2.Greed, 3.Anger,  4. Harmful words. Envy lead to Greed, envy and greed lead to anger;  envy, greed and anger lead to outbursts of fury. This will lead to mental agony, hypertension, reddish eyes , increasing heart beats, giddiness, resulting in death.  

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக