செவ்வாய், 28 ஜூன், 2016

பழந்தமிழ்ப் புலவர்கள் – அறிவியல் அறிவாற்றல் -3

பழந்தமிழ்ப் புலவர்கள் – அறிவியல் அறிவாற்றல் -3
Anger kills.  ….. தன்னையே கொல்லும் சினம். - 2
CHAPTER – 31,  THE AVOIDANCE OF ANGER
The wrath which is the killer of the men it doth embrace
Will burn their kinsmen too who are of raft-like helpful ways.
                                                                 ( Tr.) K.M.Balasubramaniam
தன்னைத் தான் காக்கின் சினம் காக்க காவாக்கால்
தன்னையே கொல்லும் சினம். குறள்.305
If thou wouldst fain protect thyself, do guard against thy spleen
If thou guardest not, thy own anger will destroy thee clean.
                                                                ( Tr.)  K.M.Balasubramaniam
நகையும் உவகையும் கொல்லும் சினத்தின்
பகையும் உளவோ பிற. குறள். 304
Because one’s anger slayeth one’s laughter and one’s cheer
Is  there a greater foe for one than one’s wrath to fear
                                                                   ( Tr.)  K.M.Balasubramaniam
உள்ளியது எல்லாம் உடனெய்தும் உள்ளத்தால்
உள்ளான் வெகுளி எனின். குறள்.309
If he could but from whate’er thought of anger e’er refrain
The wishes all of his own heart will he at once attain.
                                                                  ( Tr.) K.M.Balasubramaniam

The above couplets offer general guidance to save life. As the ……. goes,  prevention are better than cure.

We may find the main cause for the disorder / malfunction in a human body. According to Thiruvalluvar, one should rest one’s mind in peace; If one fails to do so , it is bound to  affect the  inner organs of the body.  As advised by Thiruvalluvar one should adopt a four-fold path; 1.Envy, 2.Greed, 3.Anger,  4. Harmful words. Envy lead to Greed, envy and greed lead to anger;  envy, greed and anger lead to outbursts of fury. This will lead to mental agony, hypertension, reddish eyes , increasing heart beats, giddiness, resulting in death.
The above couplets offer general guidance to save life. As the ……. goes,  prevention are better than cure.
 மன நலம் மன்னுயிர்க்கு ஆக்கம் … (457) என்று  உளவியல் ஆய்வுக் கோட்பாட்டை  உலகிற்கு அறிமுகப்படுத்திய  முதல் அறிஞர் திருவள்ளுவரே. மருத்துவ அறிவியல் துறையில் உளவியல் அறிஞர் சிக்மண்ட் பிராய்டுக்கு(1856 – 1939) ஈராயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னரே உளவியல் பகுப்பாய்வின் முன்னோடியாகத் திகழ்ந்தவர் திருவள்ளுவர் . 

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக