ஞாயிறு, 30 செப்டம்பர், 2018

மெய்ப்பொருள் காண்பது அறிவு -94

மெய்ப்பொருள் காண்பது அறிவு -94

பிளேட்டோ (Plato) கி.மு. 428 – 347.

” மாறும் பொருள்களும் மாறா வடிவங்களும் சேர்ந்தே நம் காட்சிக்கு உட்படும் இவ்வுலகும் பேரண்டமும் ” என்றார்.
 பிளேட்டோவின் அரசியல் கோட்பாடு

“உயர் நற்பண்பே பேரறிவு ; நற்பேரறிவே உயர் நற்பண்பு.”

குடியரசு

 பகுத்தறிவு இயல்பாகவே மேம்பட்டிருப்பவர்கள் ஆளுந்தகுதி உடையவர்கள். ஆண் நாயைப் போன்று பெண் நாயும் வீட்டைக் காக்க வல்லது. அறிவுடைய பெண்களும் ஆள்வோர் வரிசையில் இடம் பெறலாம்.

முடியாட்சி, குடியாட்சி, குழுவாட்சி போன்ற அரசியல் அமைப்புகளில் ஏற்புடையது எது… சிறப்புடையது எது..? ஆளுகின்றவர்கள் நற்பேரறிவும் உயர் பண்பும் உடையவர்களானால் எல்லா அரசியல் அமைப்புகளும் ஏற்புடையனவே. என்கிறார்.

குடியாட்சித் தத்துவமும் முடியாட்சித் தத்துவமும் கலந்ததொரு அரசியல் அமைப்பு நடைமுறைக்குச் சிறந்த அமைப்பு எனக் கருதுகிறார் பிளேட்டோ. இவ்வமைப்பில் உரிமைக்கும் அறிவுக்கும் ஒருசேர இடமுண்டு என்றும் கூறுகிறார். 

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக