வியாழன், 23 ஜூலை, 2015

அரிய நூல்கள் வரிசை –1: 7 முதல் பதிப்பு – 1887

அரிய நூல்கள் வரிசை –1: 7   முதல் பதிப்பு – 1887
பதிப்பு வரலாறு ( நூலில் உள்ளபடி)
ஸ்ரீ
ஸ்ரீராமஜெயம்
கருடபுராணமென்று வழங்குகிற
ஸ்ரீ கருடபுராண வசனம்
----------*******----------------
இஃது
லெத்தகிராப் சித்திர படங்கள் அயிதீகப்படி
நூதனமாக செய்து
கவித்தலம்
ஸ்ரீமாந் துரைசாமி மூப்பனாரவர்
மொழிபெயர்க்கப்பட்டபிரதிக்கிணங்க
-------**********-----------
பில்லரம்பாக்கம்
இரங்கசாமிமுதலியாரால்
திருத்தணிகை
சித்தைய ரவர்களது
-------*******-----------
வாணீவிலாச அச்சுக்கூடத்தில்
பதிப்பிக்கப்பட்டது
----------------

1887

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக