புதன், 22 ஏப்ரல், 2015

யாழ்

யாழ்
 யாழ் நான்கு வகைப்படும்  - பேரியாழ்,மகர யாழ், சகோட யாழ், செங்கோட்டி யாழ்.
பேரியாழ் பின்னு மகரம் சகோடமுடன்
சீர்பொலியும் சென்ங்கோடு செப்பினர் தார்பொலிந்து
மன்னுந் திருமார்ப வண்கூடற் கோமானே
பின்னும் உளவே பிற.                   ( பழைய வெண்பா)
பேரியாழுக்கு 21 நரம்புகள், மகரயாழுக்கு 19 நரம்புகள், சகோடயாழுக்கு 14 நரம்புகள், செங்கோட்டியாழுக்கு 7 நரம்புகள்.
ஒன்றும் இருபதும் ஒன்பதும் பத்துடனே
நின்ற பதினான்கும் பின்னேழும் குன்றாத
நால்வகை யாழிற்கு நன்னரம்பு சொன்முறையே

மேல்வகை நூலோர் விதி.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக