ஞாயிறு, 29 ஜூலை, 2018

மெய்ப்பொருள் காண்பது அறிவு -36

மெய்ப்பொருள் காண்பது அறிவு -36
“ மக்களும் மக்கள் அல்லாரும் என இரண்டு
 குப்பைத்தே குண்டு நீர் வையகம் – மக்கள்
 அளக்கும் கருவி மற்று ஒண்பொருள் ஒன்றோ
 துளக்கறு வெள்வளையார் தோள்.” –அறநெறிச்சாரம்..
இவ்வுலகத்தில் மக்களாகிய குப்பைகள் நிறைந்திருக்கின்றன. இவற்றுள் மாணிக்கமணிகள் போல் அருமையாயுள்ள மகான்களைத் தெரிந்து எடுத்தற்கு இரண்டு அறிகருவிகள் உள்ளன; ஒன்று பொன், மற்றொன்று பெண். பொன், பெண் ஆசைகளில் இழியாமல் எவன் புனிதமாக இருக்கிறானோ அவனே அரிய பெரிய மகான்.”
“ Gold is tested by  fire ; Man by Gold.”—

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக